Zákon č. 380/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Platnosť od 19.11.2019
Účinnosť od 01.01.2020
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodu 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

OBSAH