Zákon č. 365/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 20.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 až 13 a 15 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.