Zákon č. 351/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 395/2019 Z. z.(nepriamo))

Platnosť od 30.12.2017
Účinnosť od 01.01.2020
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem čl. X bodu 12, § 119 ods. 20 v bode 13, § 121 ods. 3 písm. f) v bode 21, bodu 23, 34 a 36, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2018, čl. I bodu 2, 3, 11, § 8 ods. 10 v bode 15, bodu 22 a 31, čl. II bodu 1, 3 a 9, čl. I...