Oznámenie č. 80/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskom, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci pri predchádzaní cezhraničnej trestnej činnosti a v boji proti organizovanej trestnej činnosti podpísaná 2. októbra 2006 v Bratislave

Čiastka 5/2016
Platnosť od 28.01.2016
Redakčná poznámka

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval zmluvu 3. septembra 2015. Zmluva nadobudla platnosť 1. novembra 2015 v súlade s článkom 11 ods. 1.

80

OZNÁMENIE


Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. decembra 2014 bola v Bruseli podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskom, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci pri predchádzaní cezhraničnej trestnej činnosti a v boji proti organizovanej trestnej činnosti podpísaná 2. októbra 2006 v Bratislave (oznámenie č. 248/2007 Z. z.).

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmluvou uznesením č. 1813 z 18. júna 2015 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval zmluvu 3. septembra 2015. Zmluva nadobudla platnosť 1. novembra 2015 v súlade s článkom 11 ods. 1.

ZMLUVA MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A MAĎARSKOM, KTOROU SA MENÍ A DOPĹŇA ZMLUVA MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A MAĎARSKOU REPUBLIKOU O SPOLUPRÁCI PRI PREDCHÁDZANÍ CEZHRANIČNEJ TRESTNEJ ČINNOSTI A V BOJI PROTI ORGANIZOVANEJ TRESTNEJ ČINNOSTI PODPÍSANÁ 2. OKTÓBRA 2006 V BRATISLAVE

Slovenská republika a

Maďarsko (ďalej len „zmluvné strany“),

vzhľadom na úplné uplatňovanie schengenského acquis oboma zmluvnými stranami,

s ohľadom na rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, a na Dohovor medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom a Rakúskou republikou o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce najmä v boji proti terorizmu, cezhraničnej trestnej činnosti a nelegálnej migrácii (Prúm, 27. máj 2005),

dohodli sa zmeniť a doplniť Zmluvu medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci pri predchádzaní cezhraničnej trestnej činnosti a v boji proti organizovanej trestnej činnosti podpísanú 2. októbra 2006 v Bratislave (ďalej len „zmluva“) takto:


ČLÁNOK 1

1. Článok 1 ods. 1 zmluvy znie:

1. orgánmi boja proti trestnej činnosti: inštitúcie alebo orgány oprávnené podľa vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán na predchádzanie a boj proti trestnej činnosti:

a) za slovenskú zmluvnú stranu: orgány Policajného zboru a orgány štátnej správy v colníctve zabezpečujúce úlohy na úseku predchádzania a boja proti trestnej činnosti;

b) za maďarskú zmluvnú stranu: Polícia a orgány boja proti trestnej činnosti alebo udržiavania poriadku Národného daňového a colného úradu.“.

2. Článok 1 ods. 6 zmluvy znie:

6. justičnými orgánmi:

a) za slovenskú zmluvnú stranu: súdy a prokuratúra;

b) za maďarskú zmluvnú stranu: súdy a prokuratúra.“.

3. Článok 1 ods. 7 zmluvy znie:

7. ústrednými kontaktnými orgánmi:

a) za slovenskú zmluvnú stranu: Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru;

b) za maďarskú zmluvnú stranu: Stredisko medzinárodnej kriminálnej spolupráce Celoštátneho veliteľstva polície.“.

4. Článok 1 ods. 8 zmluvy znie:

8.

a) za slovenskú zmluvnú stranu:

- územie Bratislavského kraja,

- územie Trnavského kraja,

- územie Nitrianskeho kraja,

- územie Banskobystrického kraja,

- územie Košického kraja;

b) za maďarskú zmluvnú stranu:

- územie župy Gyór-Moson-Sopron,

- územie župy Komárom-Esztergom,

- územie župy Pest,

- územie župy Nógrád,

- územie župy Borsod-Abaúj-Zemplén,

- územie župy Szabolcs-Szatmár-Bereg.“.

ČLÁNOK 2

Článok 2 ods. 1 zmluvy znie:

1. V záujme ochrany verejného poriadku zmluvné strany v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán posilnia spoluprácu v oblasti predchádzania, prekazenia a odhaľovania trestných činov (ďalej len „boj proti trestnej činnosti“).“.

ČLÁNOK 3

Článok 4 ods. 2 zmluvy znie:

2. Zmluvné strany používajú pri vykonávaní tejto zmluvy slovenský jazyk, maďarský jazyk a anglický jazyk. Orgány boja proti trestnej činnosti sa môžu pri udržiavaní kontaktov dohodnúť i na používaní iného jazyka.“.

ČLÁNOK 4

Článok 5 ods. 4 zmluvy znie:

4. Na účely tohto článku sa hospodárskym tajomstvom rozumie:

a) na slovenskej zmluvnej strane: bankové tajomstvo, obchodné tajomstvo a daňové tajomstvo;

b) na maďarskej zmluvnej strane: bankové tajomstvo, tajomstvo cenných papierov, poisťovacie tajomstvo, pokladničné tajomstvo a dôchodkové tajomstvo zamestnávateľa.“.

ČLÁNOK 5

1. Článok 12 ods. 1 zmluvy znie:

1. Orgány boja proti trestnej činnosti zmluvných strán sú pri odhaľovaní trestnej činnosti na území vlastného štátu oprávnené pokračovať i na území druhej zmluvnej strany v sledovaní osoby, ktorá je podozrivá zo spáchania úmyselného trestného činu, za ktorý je možné uložiť trest odňatia slobody najmenej jeden rok, alebo je členom organizovanej skupiny alebo osoby, ktorá je s ňou v styku alebo sa takýto styk chystá nadviazať, ak na to dostanú na základe vopred predloženého dožiadania súhlas orgánu príslušného podľa vnútroštátnych právnych predpisov druhej zmluvnej strany. Súhlas sa môže viazať na podmienku.“.

2. Článok 12 ods. 2 zmluvy znie:

2. Ak cezhraničné sledovanie vykonáva sekcia kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo Národná ochranná služba, dožiadania sa zasielajú priamo.“.

3. Článok 12 ods. 7 zmluvy znie:

7. Na účely odseku 6 príslušnými orgánmi boja proti trestnej činnosti sú:

a) na slovenskej zmluvnej strane:

- Prezídium Policajného zboru,

- Kriminálny úrad finančnej správy;

b) na maďarskej zmluvnej strane:

- pohotovostná polícia,

- Kriminálne riaditeľstvo Národného daňového a colného úradu.“.

5. V článku 12 ods. 8 sa v slovenskom texte slová „podľa odseku 5“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 6“.

6. V článku 12 ods. 9 písm. b) sa v slovenskom texte slová „ustanovených v odseku 5“ nahrádzajú slovami „ustanovených v odseku 6“.

ČLÁNOK 6

1. Článok 13 zmluvy sa dopĺňa novým odsekom 2, ktorý znie:

2. Povoľuje sa ďalej cezhraničné prenasledovanie osoby, ktorá sa následkom neuposlúchnutia jednoznačných signálov alebo pokynov k zastaveniu vyhýba kontrole vykonávanej cudzineckou políciou, hraničnou políciou alebo inej policajnej kontrole.“.

2. Doterajšie odseky 2 až 8 článku 13 zmluvy sa označia ako odseky 3 až 9.

3. Článok 13 ods. 3 zmluvy znie:

3. V prípade uvedenom v odsekoch 1 a 2 orgán boja proti trestnej činnosti žiadajúcej zmluvnej strany hneď, ako je to možné, najneskôr však pri prekročení štátnej hranice, bezodkladne vyrozumie prostredníctvom príslušných organizačných zložiek vykonávajúcich operačné úlohy alebo spoločného kontaktného pracoviska príslušný orgán boja proti trestnej činnosti dožiadanej zmluvnej strany.“.

4. Článok 13 ods. 4 zmluvy znie:

4. Orgány boja proti trestnej činnosti príslušné podľa odseku 3 v závislosti od miesta prekročenia štátnej hranice sú:

a) na slovenskej zmluvnej strane:

- Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave,

- Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave,

- Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre,

- Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici,

- Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach,

- Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Sobrance,

- Kriminálny úrad finančnej správy;

b) na maďarskej zmluvnej strane:

- Policajné veliteľstvo župy Gyór - Moson - Sopron,

- Policajné veliteľstvo župy Komárom - Esztergom,

- Policajné veliteľstvo župy Pest,

- Policajné veliteľstvo župy Nógrád,

- Policajné veliteľstvo župy Borsod - Abaúj - Zemplén,

- Policajné veliteľstvo župy Szabolcs - Szatmár - Bereg.“.

5. Článok 13 ods. 8 písm. b) zmluvy znie:

b) prenasledovanie sa môže vykonávať po súši a po vode,“.

ČLÁNOK 7

1. Článok 19 ods. 1 zmluvy znie:

1. Orgány boja proti trestnej činnosti zmluvných strán v záujme ochrany verejného poriadku a s cieľom boja proti trestnej činnosti môžu vykonávať spoločnú hliadkovú službu do vzdialenosti dvadsať (20) kilometrov od spoločnej štátnej hranice v prihraničnej oblasti, prípadne po prvé zastavenie vlaku v prvej železničnej stanici. Za patriacu do prihraničnej oblasti sa považuje aj obec do vzdialenosti dvadsať (20) kilometrov, ktorej administratívne hranice prekračujú túto vzdialenosť. Spoločnú hliadkovú službu možno vykonávať aj mimo prihraničnej oblasti, ak sa príslušné orgány podľa odseku 5 tohto článku na tom vzájomne dohodnú a ak takáto hliadková služba nebude mať stály charakter.“.

2. Článok 19 ods. 5 zmluvy znie:

5. Orgány boja proti trestnej činnosti príslušné na uplatňovanie tohto článku sú:

a) na slovenskej zmluvnej strane:

- Prezídium Policajného zboru,

- príslušné krajské riaditeľstvá Policajného zboru,

- Kriminálny úrad finančnej správy;

b) na maďarskej zmluvnej strane:

- Celoštátne veliteľstvo polície a na prihraničnom území príslušné župné policajné veliteľstvá,

- orgány boja proti trestnej činnosti alebo udržiavania poriadku Národného daňového a colného úradu.“.

ČLÁNOK 8

V článku 24 ods. 2 prvej vete zmluvy sa vypúšťa text uvedený v zátvorkách.

ČLÁNOK 9

Článok 34 zmluvy sa dopĺňa odsekom 4 zmluvy, ktorý znie:

4. Koordinácia, harmonizácia, ako aj posudzovanie a hodnotenie konkrétnych úloh ustanovených v tejto zmluve, ktoré môžu vzniknúť na územnej (regionálnej) úrovni, sa riešia na zasadnutí zmiešanej komisie.“.

ČLÁNOK 10

1. Článok 38 ods. 3 zmluvy sa vypúšťa.

2. Článok 38 ods. 4 zmluvy znie:

4. Odo dňa uvedeného v odseku 2 sa ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa prekročenia spoločnej štátnej hranice zmluvných strán mimo hraničných priechodov a mimo prevádzkového času pri cezhraničnom sledovaní a vykonávania spoločnej hliadkovej činnosti pri dohľade na spoločnej štátnej hranici môžu použiť výlučne v prípade opatrení podľa článku 23 a nasl. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc).“.


ČLÁNOK 11

1. Táto zmluva podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny sa vymenia v Budapešti. Zmluva nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po výmene ratifikačných listín.

2. Táto zmluva sa uzatvára na neurčitý čas a jej platnosť sa skončí spolu so skončením platnosti Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci pri predchádzaní cezhraničnej trestnej činnosti a v boji proti organizovanej trestnej činnosti podpísanej 2. októbra 2006 v Bratislave.

Dané v Bruseli 5. decembra 2014 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v slovenskom jazyku a v maďarskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.


ZA SLOVENSKÚ REPUBLIKU:

Marián Saloň v. r.

ZA MAĎARSKO:

Károly Kontrát v. r.