Oznámenie č. 80/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskom, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci pri predchádzaní cezhraničnej trestnej činnosti a v boji proti organizovanej trestnej činnosti podpísaná 2. októbra 2006 v Bratislave

Čiastka 5/2016
Platnosť od 28.01.2016
Redakčná poznámka

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval zmluvu 3. septembra 2015. Zmluva nadobudla platnosť 1. novembra 2015 v súlade s článkom 11 ods. 1.