Oznámenie č. 227/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Prípravnou komisiou pre Organizáciu Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok o vzájomnej spolupráci pri výcviku a realizácii činností komisie týkajúcich sa inšpekcií na mieste

Platnosť od 05.08.2016
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 12. augusta 2016 v súlade s článkom 15.

227

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. novembra 2015 bola vo Viedni podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Prípravnou komisiou pre Organizáciu Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok o vzájomnej spolupráci pri výcviku a realizácii činností komisie týkajúcich sa inšpekcií na mieste.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 84 z 24. mája 2016 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval dohodu 8. júna 2016.

Dohoda nadobudne platnosť 12. augusta 2016 v súlade s článkom 15.


DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A PRÍPRAVNOU KOMISIOU PRE ORGANIZÁCIU ZMLUVY O VŠEOBECNOM ZÁKAZE JADROVÝCH SKÚŠOK O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI PRI VÝCVIKU A REALIZÁCII ČINNOSTÍ KOMISIE TÝKAJÚCICH SA INŠPEKCIÍ NA MIESTE

KEĎŽE Prípravnej komisii pre Organizáciu Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (ďalej len „komisia“) bola signatárskymi štátmi Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (ďalej len „ZVZJS“) v súlade s odsekom 12 písm. a) a odsekom 13 rezolúcie zriaďujúcej Prípravnú komisiu pre Organizáciu Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok, prijatej dňa 19. novembra 1996, pridelená zodpovednosť vyvíjať postupy na zabezpečenie realizácie inšpekcií na mieste (ďalej len „INM“),

KEĎŽE vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) a komisia, (ďalej len „zmluvné strany“) majú záujem vzájomne spolupracovať pri výcviku, cvičeniach, skúškach vybavenia a poskytovaní miest a odborníkov na realizáciu INM komisie s cieľom zabezpečenia potrebných príprav na účinnú implementáciu ZVZJS,

PRETO sa zmluvné strany dohodli takto:

ČLÁNOK 1

DEFINÍCIE

Nižšie uvedené slová a výrazy majú nasledovný význam:

a) „implementačný protokol“ znamená písomnú dohodu uzavretú medzi určenými orgánmi na realizáciu projektu podľa tejto dohody,

b) „projekt“ znamená výcvik, skúška, cvičenie alebo iná činnosť realizovaná komisiou podľa implementačného protokolu,

c) „DTS“ znamená Dočasný technický sekretariát komisie,

d) za „tím DTS“ sa považujú predstavitelia, zástupcovia a odborníci určení komisiou na účasť na činnosti, ktorá sa vykonáva ako súčasť projektu podľa tejto dohody a

e) „miesto(a)“ znamená oblasti dané k dispozícii komisii vládou podľa tejto dohody.

ČLÁNOK 2

ÚČEL A PÔSOBNOSŤ

Táto dohoda zavádza postupy a dojednania na spoluprácu medzi zmluvnými stranami. Zmluvné strany budú vyvíjať maximálne úsilie na uľahčenie spolupráce podľa tejto dohody.

ČLÁNOK 3

OBLASTI A FORMY SPOLUPRÁCE

1. Spolupráca medzi zmluvnými stranami sa týka nasledovných oblastí:

a) realizácia výcvikov a cvičení INM,

b) skúšanie a hodnotenie vybavenia a postupov INM a

c) akákoľvek iná oblasť spolupráce dohodnutá medzi zmluvnými stranami v rámci ich pôsobnosti.

2. V súlade s podmienkami dohodnutými samostatne v implementačných protokoloch pre každý individuálny projekt poskytne vláda komisii miesta, infraštruktúru, vybavenie, personál a/alebo odborníkov na účely podľa odseku 1.

ČLÁNOK 4

KOMUNIKÁCIA A URČENIE KONTAKTNÝCH BODOV

1. Na implementáciu tejto dohody sú určené nasledovné orgány:

určený orgán vlády: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR),

určený orgán komisie: Dočasný technický sekretariát komisie (DTS).

2. Orgány uvedené v odseku 1 sú okrem iného oprávnené uzatvárať implementačné protokoly a určia kontaktný bod zodpovedný za komunikáciu a oznámenia podľa tejto dohody.

3. Kontaktné body určené zmluvnými stranami môžu byť kedykoľvek nahradené v písomnej forme bez predchádzajúceho oznámenia a zodpovedajú za uľahčenie komunikácie medzi zmluvnými stranami a príjmu potrebné opatrenia na prípravu a implementáciu projektov.

ČLÁNOK 5

OZNAMOVANIE POŽIADAVIEK

1. Komisia každoročne oznámi určenému orgánu vlády požiadavky týkajúce sa miest(a), druhu činností a očakávaného počtu účastníkov v každom prípade najneskôr do konca júna predchádzajúceho roka. Komisia bezodkladne informuje určený orgán vlády o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa požiadaviek na miesto(a), ktoré môžu vzniknúť dodatočne.

2. Do konca toho istého roka určený orgán vlády informuje komisiu o dostupnosti alebo nedostupnosti miest(a), o ktoré komisia požiadala. Komisia bude bezodkladne oboznámená o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa dostupnosti miest(a), ktoré môžu vzniknúť ako dôsledok ich využívania na vnútroštátne účely.

ČLÁNOK 6

IMPLEMENTAČNÉ PROTOKOLY

1. Implementačné protokoly na realizáciu konkrétnych projektov podľa tejto dohody budú uzatvárané vo forme výmeny listov.

2. V prípade rozporu medzi implementačným protokolom a textom tejto dohody má dohoda prednosť.

ČLÁNOK 7

POVINNOSTI VLÁDY

1. S cieľom implementácie tejto dohody vláda

a) sprístupní komisii príslušné miesto(a) s alebo bez infraštruktúry, vybavenia, logistickej podpory, personálu a/alebo odborníkov, ako bude dohodnuté v príslušnom implementačnom protokole,

b) súhlasí, že činnosti uskutočňované v rámci projektov podľa tejto dohody sa budú realizovať podľa rozhodnutí, nariadení, pravidiel a návrhov operačných manuálov komisie,

c) bude vykonávať primeranú starostlivosť na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti účastníkov v mieste a jeho okolí a ak je to nevyhnutné, poskytne účastníkom v tejto veci inštrukcie,

d) umožní členom tímu DTS vstup na miesto(a) počas trvania projektu a

e) uľahčí dočasný dovoz a spätný vývoz vybavenia a materiálu potrebného na projektovú činnosť v súlade s relevantnými právnymi predpismi a nariadeniami.

2. Určený orgán vlády okrem uvedeného

a) uľahčí v rámci územia krajiny prepravu členov tímu DTS, vybavenia a ostatného majetku vzťahujúceho sa na projekt,

b) sprostredkuje ubytovanie tímu DTS,

c) poskytne vybavenie potrebné na prípadné prezentácie, vrátane papiera, fotokopírovacích služieb, faxovacích zariadení, audiovizuálnych zariadení a personálu,

d) na základe požiadavky poskytne administratívnu podporu počas projektových činností,

e) zabezpečí lekársku podporu na poskytnutie prvej pomoci v oblasti terénnych činností, a v naliehavých prípadoch zaistí okamžitú prepravu a príjem do nemocnice a

f) v naliehavých prípadoch poskytne súčinnosť pri zabezpečení urýchleného návratu tímu DTS.

ČLÁNOK 8

POVINNOSTI KOMISIE

Komisia a DTS

a) určia a predložia určenému orgánu vlády zoznam členov tímu DTS vrátane relevantných osobných údajov (štátna príslušnosť, meno, pohlavie, dátum narodenia a povolanie) každého člena za účelom spolupráce najmenej 30 dní pred začiatkom projektu,

b) zabezpečia, aby boli členovia tímu DTS oboznámení s predpismi v oblasti ochrany a bezpečnosti platnými na mieste,

c) na základe požiadavky poskytnú vhodnú identifikáciu členov tímu DTS,

d) poskytnú príslušnú dokumentáciu o činnostiach komisie počas realizácie projektu,

e) podľa potreby zabezpečia materiálne a finančné prostriedky na prepravu tímu DTS na územie a z územia Slovenskej republiky,

f) počas pobytu na území Slovenskej republiky hradia členom tímu DTS cestovné náklady a denný príspevok na stravné,

g) v naliehavých prípadoch slúžia ako kontaktné body pre členov tímu DTS a ich rodinných príslušníkov,

h) poskytnú tímu DTS poistenie liečebných nákladov v súvislosti s rizikom účasti na projekte a s pobytom na území Slovenskej republiky a

i) poskytnú tímu DTS poistenie zodpovednosti za škodu tretej strane v súvislosti s rizikom a škodami, ktoré môžu vzniknúť pri realizácii projektových činností podľa tejto dohody.

ČLÁNOK 9

FINANČNÉ DOJEDNANIA

1. Náklady za služby poskytnuté vládou komisii podľa tejto dohody, ktoré budú dohodnuté osobitne pre každý prípad a budú tvoriť súčasť implementačného protokolu, budú refundované komisiou.

2. V každom prípade určený orgán vlády poskytne komisii anotované vyúčtovanie celkových nákladov spolu s podpornými dokumentmi.

ČLÁNOK 10

VÍZA

1. Komisia bezodkladne informuje určený orgán vlády o všetkých členoch tímu DTS. V prípade, ak by mali členovia tímu DTS požiadať o udelenie víz a/alebo povolenia na vstup/výstup, DTS ich o tejto skutočnosti informuje v dostatočnom časovom predstihu pred začatím projektových činností.

2. Vláda vykoná všetky opatrenia na zabezpečenie udelenia víz príslušnými orgánmi bez zbytočných prieťahov v súlade s právnou úpravou v oblasti udeľovania víz platnou v Slovenskej republike, v prípade možností aj bezplatne.

3. Ak členovia tímu DTS nemohli pred príchodom na územie Slovenskej republiky získať víza a ak to platná právna úprava umožňuje, vláda zabezpečí udelenie víz pri vstupe na územie Slovenskej republiky.

ČLÁNOK 11

VÝSADY A IMUNITY

Komisia a členovia tímu DTS požívajú na území Slovenskej republiky výsady a imunity, výhody a iné priaznivé podmienky nevyhnutné na efektívnu a plnú účasť na danej projektovej aktivite realizovanej podľa implementačného protokolu podľa tejto dohody v súlade s výsadami a imunitami poskytovanými Organizácii Spojených národov na základe Dohovoru o výsadách a imunitách Organizácie Spojených národov uzavretého v roku 1946.

ČLÁNOK 12

NÁHRADA ŠKODY

1. Vláda sa bude zaoberať akoukoľvek žalobou, nárokom alebo inou požiadavkou voči komisii alebo tímu DTS, ktorá vznikne v súvislosti

a) s ujmou na zdraví alebo škodou spôsobenou osobe alebo na majetku v priestoroch miest poskytnutých vládou na činnosti komisie,

b) s prepravou poskytovanou vládou na činnosti komisie,

c) so zamestnávaním personálu poskytnutého alebo sprostredkovaného vládou na činnosti komisie.

2. Vláda preberá zodpovednosť za komisiu a tím DTS vo vzťahu k takejto žalobe, nároku alebo inej požiadavke, s výnimkou konania, ktoré je následkom hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného konania zo strany komisie alebo členov tímu DTS.

ČLÁNOK 13

OCHRANA INFORMÁCIÍ

Vláda bude zaobchádzať s akoukoľvek informáciou, ktorá môže byť považovaná za citlivú, poskytnutou podľa alebo v súvislosti s touto dohodou, primeraným spôsobom v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom a dvojstrannými a mnohostrannými dohodami, ktorých je Slovenská republika zmluvnou stranou; komisia v súlade s príslušnými nariadeniami a pravidlami. Takáto citlivá informácia by mala byť dotknutou zmluvnou stranou jasne označená.

ČLÁNOK 14

RIEŠENIE SPOROV

Akýkoľvek spor týkajúci sa implementácie alebo výkladu tejto dohody bude riešený vzájomnými konzultáciami medzi zmluvnými stranami.

ČLÁNOK 15

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Dohoda nadobudne platnosť šesťdesiatym (60) dňom odo dňa doručenia písomného oznámenia, ktorým vláda informuje komisiu o splnení všetkých vnútroštátnych podmienok potrebných na nadobudnutie jej platnosti.

2. Túto dohodu možno meniť na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán. Zmeny a doplnenia musia byť urobené v písomnej forme.

3. Platnosť tejto dohody môže byť ukončená na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán v písomnej forme s účinnosťou odo dňa, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú.

4. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže kedykoľvek ukončiť platnosť tejto dohody oznámením diplomatickou cestou. V tomto prípade sa platnosť dohody skončí deväťdesiatym (90.) dňom odo dňa prijatia takéhoto písomného oznámenia druhou zmluvnou stranou.

5. Ukončenie platnosti tejto dohody nemá vplyv na finančné záväzky vzniknuté v súvislosti s činnosťami podľa tejto dohody a povinná zmluvná strana nimi ostáva až do splnenia viazaná.


Dané vo Viedni 18. novembra 2015 v dvoch origináloch v anglickom jazyku.


Za vládu Slovenskej republiky:

Miroslav Lajčák v. r.

Za komisiu:

Lassina Zerbo v. r.

Anglické znenie textu