Oznámenie č. 197/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o spolupráci na systéme satelitnej navigácie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Nórskym kráľovstvom

Platnosť od 21.06.2016
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. apríla 2016 v súlade s čl. 12 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2016.

197

OZNÁMENIE


Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. septembra 2010 bola v Bruseli podpísaná Dohoda o spolupráci na systéme satelitnej navigácie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Nórskym kráľovstvom.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 538 zo 6. júla 2011 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval dohodu 8. februára 2012. Ratifikačná listina bola uložená 22. februára 2012 u depozitára, ktorým je Generálny sekretariát Rady Európskej únie.

Dohoda nadobudla platnosť 1. apríla 2016 v súlade s čl. 12 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2016.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a v Úradnom vestníku Európskej únie č. L 283/12 z 29. októbra 2010.