Oznámenie č. 115/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku k Dohode o Medzinárodnom menovom fonde k reforme Výkonnej rady Medzinárodného menového fondu

Platnosť od 03.03.2016
Redakčná poznámka

Dodatok k Dohode o Medzinárodnom menovom fonde k reforme Výkonnej rady Medzinárodného menového fondu nadobudol platnosť 26. januára 2016 v súlade s článkom XXVIII dohody. Týmto dňom nadobudol platnosť aj pre Slovenskú republiku.

115

OZNÁMENIE


Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že rezolúciou Rady guvernérov Medzinárodného menového fondu č. 66-2 z 15. decembra 2010 bol prijatý Dodatok k Dohode o Medzinárodnom menovom fonde k reforme Výkonnej rady Medzinárodného menového fondu.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s uzavretím dodatku uznesením č. 132 z 26. júla 2012.

Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prijatí dodatku 14. septembra 2012. Prijatie dodatku bolo 6. novembra 2012 oznámené Medzinárodnému menovému fondu.

Dodatok k Dohode o Medzinárodnom menovom fonde k reforme Výkonnej rady Medzinárodného menového fondu nadobudol platnosť 26. januára 2016 v súlade s článkom XXVIII dohody. Týmto dňom nadobudol platnosť aj pre Slovenskú republiku.

Dodatok k Dohode o Medzinárodnom menovom fonde k reforme Výkonnej rady Medzinárodného menového fondu


Vlády, v ktorých mene sa táto Dohoda podpisuje, sa dohodli takto:

1. Text článku XII, odsek 3, písmeno b) sa mení takto:

(b) V zmysle bodu (c) nižšie Výkonná rada sa skladá z 20 výkonných riaditeľov, ktorí sú volení členmi, a predsedu, ktorým je generálny riaditeľ.“.

2. Text článku XII, odsek 3, písmeno c) sa mení takto:

(c) V prípade každej riadnej voľby výkonných riaditeľov Rada guvernérov môže väčšinou osemdesiatich piatich percent všetkých hlasov zvýšiť alebo znížiť počet výkonných riaditeľov uvedený v bode (b) vyššie.“.

3. Text článku XII, odsek 3, písmeno d) sa mení takto:

(d) Voľby výkonných riaditeľov sa konajú v dvojročnom intervale v súlade s ustanoveniami prijatými Radou guvernérov. Tieto ustanovenia obsahujú obmedzenie celkového počtu hlasov, ktoré môžu byť jednotlivému kandidátovi odovzdané viac ako jedným členom.“.

4. Text článku XII, odsek 3, písmeno f) sa mení takto:

(f) Výkonní riaditelia vykonávajú svoju funkciu, kým nie sú zvolení ich nástupcovia. Ak sa funkcia výkonného riaditeľa uvoľní viac ako deväťdesiat dní pred koncom jeho funkčného obdobia, na zvyšok obdobia sa zvolí iný výkonný riaditeľ tými istými členmi, ktorí zvolili predchádzajúceho výkonného riaditeľa. Na jeho zvolenie je potrebná väčšina odovzdaných hlasov. Alternát predchádzajúceho výkonného riaditeľa vykonáva jeho právomoci, až kým nie je táto funkcia opäť obsadená, okrem práva vymenovať alternáta.“.

5. Text článku XII, odsek 3, písmeno (i) sa mení takto:

„(i)

(i) Každý výkonný riaditeľ je oprávnený odovzdať toľko hlasov, koľkými bol zvolený.

(ii) Ak sa uplatňujú ustanovenia odseku 5 písm. b) tohto článku, počet hlasov, ktorými by výkonný riaditeľ inak disponoval, sa primerane zvýši alebo zníži. Všetky hlasy, ktorými je výkonný riaditeľ oprávnený disponovať, sa odovzdávajú ako jeden celok.

(iii) Ak dôjde k ukončeniu pozastavenia hlasovacích práv člena podľa článku XXVI ods. 2 písm. b), tento člen sa môže dohodnúť so všetkými členmi, ktorí zvolili niektorého z výkonných riaditeľov, aby nimi zvolený výkonný riaditeľ disponoval hlasmi, ktoré boli pridelené danému členovi pod podmienkou, že sa počas pozastavenia hlasovacích práv neuskutočnila riadna voľba výkonných riaditeľov; výkonný riaditeľ, na ktorého voľbe sa člen pred pozastavením jeho hlasovacích práv podieľal, alebo nástupca tohto výkonného riaditeľa zvolený v súlade s odsekom 3 písm. c) bodom (i) prílohy L alebo v súlade s písmenom f) vyššie je oprávnený disponovať počtom hlasov, ktoré boli danému členovi pridelené. V takom prípade platí, že sa člen zúčastnil voľby výkonného riaditeľa, ktorý je oprávnený disponovať hlasmi, ktoré boli pridelené danému členovi.“.

6. Text článku XII, odsek 3, písmeno (j) sa mení takto:

(j) Rada guvernérov prijme predpisy, ktorými umožní členovi vyslať zástupcu na zasadnutie Výkonnej rady, ktoré sa zaoberá žiadosťou daného člena alebo záležitosťami, ktoré sa tohto člena zvlášť týkajú.“.

7. Text článku XII, odsek 8 sa mení takto:

„Fond má právo kedykoľvek neformálne komunikovať svoje stanoviská týkajúce sa záležitostí vyplývajúcich z tejto Dohody ktorémukoľvek členovi. Fond môže väčšinou sedemdesiatich percent všetkých hlasov rozhodnúť o zverejnení správy, ktorú predložil niektorému z členov v súvislosti s jeho menovými alebo ekonomickými podmienkami alebo vývojom, ktoré môžu priamo viesť ku vzniku vážnej nerovnováhy v medzinárodnej platobnej bilancii členov. Člen, ktorého sa záležitosť týka, má právo na zastupovanie podľa odseku 3 písm. j) tohto článku. Fond nezverejňuje správy o zmenách v základnej štruktúre hospodárskej organizácie členov.“.

8. Text článku XXI, písmeno (a), bod (ii) sa mení takto:

(a) (ii) Pri rozhodovaní Výkonnej rady vo veciach, ktoré sa týkajú výlučne Správy zvláštnych práv čerpania, sú oprávnení hlasovať len tí výkonní riaditelia, ktorí boli zvolení prinajmenšom jedným členom, ktorý je účastníkom Správy zvláštnych práv čerpania. Každý z týchto výkonných riaditeľov je oprávnený odovzdať taký počet hlasov, aký bol pridelený členom, ktorí sú účastníkmi a ktorých hlasmi bol zvolený. Na účel určenia, či je zasadnutie uznášaniaschopné a či rozhodnutie bolo prijaté potrebnou väčšinou hlasov, sa berie do úvahy len účasť tých výkonných riaditeľov, ktorí boli zvolení členmi, ktorí sú účastníkmi, a len taký počet hlasov, aký bol pridelený týmto členom.“.

9. Text článku XXIX, písmeno (a) sa mení takto:

(a) Otázky týkajúce sa pochybností o výklade ustanovení tejto Dohody, ktoré môžu vzniknúť medzi ktorýmkoľvek členom a Fondom alebo medzi členmi Fondu navzájom, sa predložia Výkonnej rade na rozhodnutie. Ak sa daná otázka osobitne týka niektorého člena, má právo na zastupovanie v zmysle článku XII ods. 3 písm. j).“.

10. Text odseku 1, písmeno (a) prílohy D sa mení takto:

(a) Každý členský štát a každá skupina členských štátov, ktorých hlasmi disponuje volený výkonný riaditeľ, vymenuje do Poradného výboru jedného člena, ktorý v členskom štáte vykonáva funkciu guvernéra, ministra vlády alebo inú porovnateľnú funkciu, a môže vymenovať najviac sedem pridružených členov. Rada guvernérov môže väčšinou osemdesiatich piatich percent všetkých hlasov zmeniť počet pridružených členov, ktorí môžu byť vymenovaní. Člen Poradného výboru, resp. pridružený člen, zastáva svoju funkciu až do vymenovania nového člena Poradného výboru, resp. pridruženého člena, alebo do najbližšej riadnej voľby výkonných riaditeľov, ak k nej dôjde skôr.“.

11. Odsek 5, písmeno (e) prílohy D sa ruší.

12. Text odseku 5, písmeno (f) prílohy D sa premenováva na odsek 5, písmeno (e) prílohy D a text nového odseku 5, písmena (e) sa mení takto:

(e) Ak výkonný riaditeľ disponuje počtom hlasov prideleným členskému štátu podľa článku XII ods. 3 písm. (i) bodu (iii), člen Poradného výboru vymenovaný skupinou, ktorej členovia zvolili daného výkonného riaditeľa, je oprávnený hlasovať a odovzdať počet hlasov pridelený takémuto členskému štátu. Členský štát bude považovaný za účastníka vymenovania člena Poradného výboru, ktorý je oprávnený hlasovať a odovzdať počet hlasov pridelený členskému štátu.“.

13. Text prílohy E sa mení takto:

„Prechodné ustanovenia v súvislosti s výkonnými riaditeľmi

1. Nadobudnutím platnosti tejto prílohy:

(a) Výkonný riaditeľ, ktorý bol vymenovaný podľa pôvodného článku XII, odseku 3, písmena (b) bodu (i) alebo odseku 3, písmena (c) a nastúpil do funkcie pred nadobudnutím platnosti tejto prílohy, bude považovaný za zvoleného členským štátom, ktorý ho vymenoval, a

(b) výkonný riaditeľ, ktorý odovzdal hlasy člena podľa pôvodného článku XII, odseku 3, písmena (i), bodu (ii) pred nadobudnutím platnosti tejto prílohy, bude považovaný za zvoleného daným členským štátom.“.

14. Text odseku 1, písmeno (b) prílohy L sa mení takto:

(b) vymenovať guvernéra alebo jeho alternáta, vymenovať alebo podieľať sa na vymenovaní člena Poradného výboru alebo jeho alternáta, alebo voliť alebo podieľať sa na voľbe výkonného riaditeľa.“.

15. Text písmena (c), odsek 3 prílohy L sa mení takto:

(c) Výkonný riaditeľ, ktorého člen zvolil alebo na ktorého zvolení sa podieľal, odstúpi z funkcie okrem prípadu, ak tento výkonný riaditeľ bol oprávnený disponovať počtom hlasov, ktorý bol pridelený iným členom, ktorých hlasovacie práva nie sú pozastavené. V takom prípade:“.

Anglické znenie textu

Anglické znenie textu