Výnos č. 280/2015 Z. z.Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (strojárstvo)

Čiastka 78/2015
Platnosť od 27.10.2015
Účinnosť od 01.11.2015

OBSAH

280

VÝNOS

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zo 14. októbra 2015

o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (strojárstvo)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 11 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 416/2013 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Záväznosť Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa z 19. mája 2015 uzavretej medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky (oznámenie č. 127/2015 Z. z.) sa rozširuje na zamestnávateľov v časti odvetvia, ktorých kód hlavnej činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností1) na úrovni skupiny je 25.4 – výroba zbraní a munície, 25.5 – kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia, 25.9 – výroba ostatných kovových výrobkov, 28.1 – výroba strojov na všeobecné účely, 28.3 – výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo, 29.1 – výroba motorových vozidiel, 29.2 – výroba karosérií pre motorové vozidlá; výroba návesov a prívesov, 30.2 – výroba železničných lokomotív a vozového parku.


§ 2

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2015.


Ján Richter v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.