Oznámenie č. 229/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú požiadavky na jedlú soľ v potravinách

Čiastka 67/2015
Platnosť od 29.09.2015
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2015.

229

OZNÁMENIE


Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 3 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

výnos z 20. marca 2015 č. S08975-OL-2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na jedlú soľ v potravinách.

Výnos stanovuje najvyššie prípustné množstvá jedlej soli v potravinách ako sprostredkovateľovi príjmu kuchynskej soli v rámci výživy.

Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2015.

Výnos je uverejnený v čiastke 10/2015 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.