Vyhláška č. 223/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení vyhlášky č. 95/2012 Z. z.

Čiastka 67/2015
Platnosť od 29.09.2015
Účinnosť od 01.10.2015

OBSAH

223

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 23. septembra 2015,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení vyhlášky č. 95/2012 Z. z.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 2 písm. e) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 33/2011 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení vyhlášky č. 95/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 8 ods. 5 sa vypúšťajú slová „probačných a mediačných úradníkov a“.

2. V § 9 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:

(6) Počet miest probačných a mediačných úradníkov, ktorí sú vedúcimi štátnymi zamestnancami, sa uvádza v prílohe č. 2; počet miest probačných a mediačných úradníkov na krajskom súde v ostatných prípadoch určuje ministerstvo v súčinnosti s predsedom tohto krajského súdu.

(7) Počet miest justičných čakateľov určuje ministerstvo.“.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 8 a 9.

3. V prílohe č. 1 sa vypúšťa riadok

Probačný a mediačný úradník12

“.

4. V prílohe č. 2 tabuľka „Všeobecné súdne oddelenie“ znie:

Všeobecné súdne oddelenie
Kategória/zamestnanecké miestodo 40
sudcov
vo výkone
od 41 do 60
sudcov
vo výkone
61 a viac
sudcov
vo výkone

Štátna
služba

Zamestnanec elektronickej podateľne

2

3

Dozorný úradník

1

2

Tajomník informačného centra

2

Hovorca

1

Zamestnanec pre zverejňovanie súdnych rozhodnutí

2

Probačný a mediačný úradník – vedúci

1

“.

5. V prílohe č. 5 sa vypúšťa riadok

Kontrolór11

“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2015.


Tomáš Borec v. r.