Oznámenie č. 207/2015 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 30. výročia vlajky Európskej únie

Čiastka 61/2015
Platnosť od 21.08.2015

207

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

z 28. júla 2015

o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 30. výročia vlajky Európskej únie


1. Úvodné ustanovenia

a) Národná banka Slovenska podľa § 17h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa § 1 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona č. 275/2002 Z. z. oznamuje, že pri príležitosti 30. výročia vlajky Európskej únie vydáva do obehu pamätné euromince v nominálnej hodnote 2 eurá (ďalej len „pamätná eurominca“).

b) Pamätná eurominca má rovnaké technické parametre ako obehové euromince1) a na jej národnej strane bude použitý pamätný motív [bod 2 písm. b)].

c) Pamätná eurominca má štatút zákonného platidla v celej eurozóne.

2. Vzhľad pamätnej euromince

a) Pamätná eurominca sa vydáva s novou spoločnou európskou stranou.2)

b) Na národnej strane pamätnej euromince je vyobrazená vlajka Európskej únie, ktorá je jedným z jej symbolov. Vlajka Európskej únie je kompozične doplnená dvanástimi postavami symbolizujúcimi obyvateľov Európskej únie. V hornej časti pamätnej euromince je v opise vnútorného kruhu zľava doprava nápis „SLOVENSKO“ a v jej pravej časti sú letopočty „1985 – 2015“. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami, je vpravo od vlajky Európskej únie a štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu národnej strany pamätnej euromince Georgea Stamatopoulosa „ΓΣ“ sú umiestnené v pravej spodnej časti mincového poľa. Pri okraji pamätnej euromince je dvanásť do kruhu umiestnených hviezd Európskej únie.

c) Na hrane pamätnej euromince je nápis „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Začiatok a koniec nápisu je oddelený dvoma hviezdami, medzi ktorými je lipový list.

Obrázok

Štát vydania: Slovenská republika

Začiatok vydávania: september 2015


Jozef Makúch v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie Rady (EÚ) č. 729/2014 z 24. júna 2014 o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 194, 2. 7. 2014).

2) Informácia Komisie č. 2006/C 225/05 o nových spoločných stranách obehových euromincí (Ú. v. EÚ C 225, 19. 9. 2006).