Opatrenie č. 157/2015 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu

(v znení č. 442/2015 Z. z.)

Čiastka 49/2015
Platnosť od 10.07.2015
Účinnosť od 01.01.2016 do31.01.2018
Zrušený 194/2017 Z. z.

157

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 30. júna 2015,

ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 46c ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Vzory ponukových listov sú uvedené v

a) prílohách č. 1, 3, 31, 36, 37, 39a a 40, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok,

b) prílohách č. 1, 3, 4, 6, 9, 31, 32, 33, 36, 39, 39a a 40, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok, ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 písm. a) zákona, a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 písm. a) zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení (ďalej len „register zmlúv“),

c) prílohách č. 1, 3, 4, 6, 7, 31, 32, 33, 36, 39, 39a a 40, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok, ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 písm. a) zákona, a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 písm. a) zákona a sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,

d) prílohách č. 1, 3, 4, 10, 31, 33, 36, 39, 39a a 40, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 písm. a) zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,

e) prílohách č. 1, 3, 4, 8, 31, 33, 36, 39, 39a a 40, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 písm. a) zákona, a sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,

f) prílohách č. 1, 3, 4, 11, 31, 32, 33, 36, 39, 39a a 40, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 písm. a) zákona,

g) prílohách č. 1, 3, 4, 22, 31, 33, 36, 39, 39a a 40, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a spĺňa podmienky na vyplácanie dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 písm. a) zákona a podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 písm. a) zákona, ale žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok a žiadna dôchodková správcovská spoločnosť neponúkla vyplácanie dôchodku programovým výberom,

h) prílohách č. 1, 3, 5, 6, 9, 31, 32, 33, 36, 39, 39a a 40, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok, ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 písm. b) zákona, a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 písm. b) zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,

i) prílohách č. 1, 3, 5, 6, 7, 31, 32, 33, 36, 39, 39a a 40, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok, ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 písm. b) zákona, a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 písm. b) zákona, a sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,

j) prílohách č. 1, 3, 5, 10, 31, 33, 36, 39, 39a a 40, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 písm. b) zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,

k) prílohách č. 1, 3, 5, 8, 31, 33, 36, 39, 39a a 40, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 písm. b) zákona, a sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,

l) prílohách č. 1, 3, 5, 11, 31, 32, 33, 36, 39, 39a a 40, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 písm. b) zákona,

m) prílohách č. 1, 3, 5, 22, 31, 33, 36, 39, 39a a 40, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a spĺňa podmienky na vyplácanie dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 písm. b) zákona a podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 písm. b) zákona, ale žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok a žiadna dôchodková správcovská spoločnosť neponúkla vyplácanie dôchodku programovým výberom,

n) prílohách č. 2, 12, 15, 30, 32, 33, 36, 39a a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a bola mu vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona, a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,

o) prílohách č. 2, 12, 14, 30, 32, 33, 36, 39a a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a bola mu vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona, a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona a sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,

p) prílohách č. 2, 10, 29, 33, 36 a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a bola mu vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,

q) prílohách č. 2, 8, 29, 33, 36 a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a bola mu vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona a sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,

r) prílohách č. 2, 16, 30, 32, 33, 36, 39a a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a bola mu vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona,

s) prílohách č. 2, 22, 29, 33, 36 a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a spĺňa podmienky na vyplácanie dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, ale žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok a žiadna dôchodková správcovská spoločnosť neponúkla vyplácanie dôchodku programovým výberom,

t) prílohách č. 2, 10, 29, 33, 36 a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a bola mu vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,

u) prílohách č. 2, 8, 29, 33, 36 a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a bola mu vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, a sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,

v) prílohách č. 20, 29, 33, 36 a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a spĺňa podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, ale žiadna dôchodková správcovská spoločnosť neponúkla vyplácanie dôchodku programovým výberom,

w) prílohách č. 2, 13, 28, 32, 39a a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku, má s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, s ktorou nemá uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv, uzatvorenú dohodu o vyplácaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom (ďalej len „dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom“), na základe ktorej sa mu vypláca dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, a bola mu vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona,

x) prílohách č. 19 a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku, má s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, s ktorou nemá uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv, uzatvorenú dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, na základe ktorej sa mu vypláca dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, a žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok,

y) prílohách č. 2, 13, 30, 32, 33, 39a a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku, má s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, s ktorou nemá uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv, uzatvorenú dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, na základe ktorej sa mu vypláca dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, má na svojom osobnom dôchodkovom účte evidované aj dôchodkové jednotky pripísané z dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a bola mu vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona,

z) prílohách č. 19 a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku, má s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, s ktorou nemá uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv, uzatvorenú dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, na základe ktorej sa mu vypláca dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, má na svojom osobnom dôchodkovom účte evidované aj dôchodkové jednotky pripísané z dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok,

aa) prílohách č. 26 a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku, dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona, má s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, s ktorou nemá uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv, uzatvorenú dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, na základe ktorej sa mu vypláca dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona a má na svojom osobnom dôchodkovom účte evidované aj dôchodkové jednotky pripísané z dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

ab) prílohách č. 2, 13, 28, 32, 39a a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku, má s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv, uzatvorenú dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, na základe ktorej sa mu vypláca dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, a bola mu vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona,

ac) prílohách č. 19 a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku, má s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv, uzatvorenú dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, na základe ktorej sa mu vypláca dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, a žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok,

ad) prílohách č. 2, 13, 28, 32, 39a a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku, dôchodku vyplácaného programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona a dôchodku vyplácaného programovým výberom podľa § 46d zákona a bola mu vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona,

ae) prílohách č. 19 a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku, dôchodku vyplácaného programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona a dôchodku vyplácaného programovým výberom podľa § 46d zákona a žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok,

af) prílohách č. 2, 25, 34, 35, 36, 39, 39a a 40, ak sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok, ale bola mu vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 3 zákona, a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 3 zákona,

ag) prílohách č. 2, 24, 35, 36, 38 a 40, ak sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok, ale bola mu vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 3 zákona,

ah) prílohách č. 2, 23, 34, 36, 37, 39a a 40, ak sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok, ale bola mu vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 3 zákona,

ai) prílohách č. 18, 35, 36, 38 a 40, ak sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a spĺňa podmienky na vyplácanie dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 3 zákona a podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 3 zákona, ale žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok a žiadna dôchodková správcovská spoločnosť neponúkla vyplácanie dôchodku programovým výberom,

aj) prílohách č. 17 a 40, ak sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a nespĺňa podmienky na vyplácanie dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 a 3 zákona a podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 a 3 zákona,

ak) prílohách č. 21 a 40, ak sporiteľ nesplnil podmienky vyplácania predčasného starobného dôchodku podľa § 31 zákona,

al) prílohách č. 27 a 40, ak sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona rovná nule.

§ 2

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 338/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu v znení opatrenia č. 46/2015 Z. z.


§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2015.


Ján Richter v. r.


Príloha č. 1 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

príloha 01

Príloha č. 2 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

príloha 02

Príloha č. 3 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

VZOR

časť ponukového listu

obrázok 01

Doživotné dôchodky sú vyplácané mesačne. Uvedené ponuky sú vypočítané z celej Vašej nasporenej sumy. Tieto ponuky sú pre poisťovne záväzné. Ak máte záujem o jednu z ponúk, môžete s Vami zvolenou poisťovňou uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku do ...4). Na zakúpenie doživotného dôchodku je potrebné v tomto prípade použiť celú svoju nasporenú sumu.5) Vysvetlenie jednotlivých variantov doživotných dôchodkov (Dôchodok A, B, C a D) spolu s jednoduchými príkladmi je uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu.

Ak máte v tabuľke uvedené „N/A“ znamená to, že Vaša nasporená suma nepostačuje na zakúpenie daného variantu doživotného dôchodku.

Garantovaný výnos (percento uvedené v tabuľke za lomkou) je jedným zo základných parametrov, ktorý vstupuje do výpočtu ponúkaného dôchodku a zásadne ovplyvňuje jeho výšku. Tento výnos už poisťovňa započítala do mesačnej sumy ponúkaného dôchodku a predstavuje priemerné garantované zhodnotenie prostriedkov technických rezerv, tvorených z úspor použitých na kúpu dôchodku, a to nezávisle od skutočne dosahovaných výnosov. Ak poisťovňa nedosiahne garantovaný výnos, s ktorým pre daný rok počítala, potrebný rozdiel doplatí z vlastných prostriedkov. Ak sa poisťovni v danom roku podarí dosiahnuť vyšší výnos ako garantovala, minimálne 90 % z tohto prebytku z výnosov, t. j. „nadvýnosu“ vyplatí poberateľom doživotných a dočasných dôchodkov. Podiel z „nadvýnosu“ Vám môže byť vyplatený jednorazovo alebo sa premietne do zvýšenia mesačnej sumy Vášho dôchodku. Bližšie informácie týkajúce sa garantovaného výnosu sú uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu.

Alfanumerický kód Vašich ponúk doživotného dôchodku je:6)

Vysvetlivky:

1) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.

2) Uvádza sa ročná percentuálna miera zvyšovania dôchodku podľa § 42 zákona.

3) V tabuľke sa uvádzajú ponuky doživotného dôchodku. Tento údaj sa uvádza pred lomkou. Za lomkou sa uvádza percentuálna výška garantovaného výnosu z umiestnenia prostriedkov technických rezerv použitá pri výpočte mesačnej sumy dôchodku. Ak suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona nepostačuje na vyhotovenie ponuky doživotného dôchodku, uvedie sa v danom políčku tabuľky „N/A“. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

4) Uvádza sa dátum, do ktorého platia predložené ponuky.

5) Táto veta sa neuvádza, ak sa sporiteľovi zasiela príloha č. 4 alebo príloha č. 5.

6) Uvádza sa alfanumerický kód ponúk doživotného dôchodku vytvorený centrálnym informačným ponukovým systémom.

Príloha č. 4 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

príloha 04

Príloha č. 5 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

príloha 05

Príloha č. 6 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

príloha 06

Príloha č. 7 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

príloha 07

Príloha č. 8 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

príloha 08

Príloha č. 9 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

príloha 09

Príloha č. 10 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

príloha 10

Príloha č. 11 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

príloha 11

Príloha č. 12 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

obrázok 02

Dočasné dôchodky sú vyplácané mesačne. Tieto ponuky sú pre poisťovne záväzné. Ak máte záujem o jednu z ponúk, môžete s Vami zvolenou poisťovňou uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku do ...3). Ak sa rozhodnete okrem dočasného dôchodku čerpať aj programový výber, ponuky dočasných dôchodkov Vám budú primerane znížené.4)

Dočasné dôchodky sú vyplácané mesačne. Tieto ponuky sú pre poisťovňu záväzné. Ak máte záujem o jednu z ponúk, môžete s uvedenou poisťovňou uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku do ...3). Ak sa rozhodnete okrem dočasného dôchodku čerpať aj programový výber, ponuky dočasných dôchodkov Vám budú primerane znížené.5)

Ak máte v tabuľke uvedené „N/A“ znamená to, že Vaša nasporená suma nepostačuje na zakúpenie daného variantu dočasného dôchodku.

Garantovaný výnos (percento uvedené v tabuľke za lomkou) je jedným zo základných parametrov, ktorý vstupuje do výpočtu ponúkaného dôchodku a zásadne ovplyvňuje jeho výšku. Tento výnos už poisťovňa započítala do mesačnej sumy ponúkaného dôchodku a predstavuje priemerné garantované zhodnotenie prostriedkov technických rezerv, tvorených z úspor použitých na kúpu dôchodku, a to nezávisle od skutočne dosahovaných výnosov. Ak poisťovňa nedosiahne garantovaný výnos, s ktorým pre daný rok počítala, potrebný rozdiel doplatí z vlastných prostriedkov. Ak sa poisťovni v danom roku podarí dosiahnuť vyšší výnos ako garantovala, minimálne 90 % z tohto prebytku z výnosov, t. j. „nadvýnosu“ vyplatí poberateľom doživotných a dočasných dôchodkov. Podiel z „nadvýnosu“ Vám môže byť vyplatený jednorazovo alebo sa premietne do zvýšenia mesačnej sumy Vášho dôchodku. Bližšie informácie týkajúce sa garantovaného výnosu sú uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu.

Vysvetlenie dočasného dôchodku (Dôchodok E) spolu s jednoduchým príkladom je uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu.

Alfanumerický kód Vašich ponúk dočasného dôchodku je:6)

Vysvetlivky:

1) Uvádza sa suma uvedená v druhom alebo ďalšom certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona, ktorou je suma, ktorá zostala po zakúpení doživotného dôchodku na osobnom dôchodkovom účte.

2) V tabuľke sa uvádzajú ponuky dočasného dôchodku. Tento údaj sa uvádza pred lomkou. Za lomkou sa uvádza percentuálna výška garantovaného výnosu z umiestnenia prostriedkov technických rezerv použitá pri výpočte mesačnej sumy dôchodku. Ak suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona nepostačuje na vyhotovenie ponuky dočasného dôchodku, uvedie sa v danom políčku tabuľky „N/A“. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

3) Uvádza sa dátum, do ktorého platia predložené ponuky.

4) Text odseku sa uvedie len vtedy, ak sporiteľovi vyhotovili ponuku na dočasný dôchodok aspoň dvaja poistitelia.

5) Text odseku sa uvedie len vtedy, ak sporiteľovi vyhotovil ponuku na dočasný dôchodok len jeden poistiteľ.

6) Uvádza sa alfanumerický kód ponúk dočasného dôchodku vytvorený centrálnym informačným ponukovým systémom.

Príloha č. 13 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

obrázok 03

Dočasné dôchodky sú vyplácané mesačne. Tieto ponuky sú pre poisťovne záväzné. Ak máte záujem o jednu z ponúk, môžete s Vami zvolenou poisťovňou uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku do ...3).4)

Dočasné dôchodky sú vyplácané mesačne. Tieto ponuky sú pre poisťovňu záväzné. Ak máte záujem o jednu z ponúk, môžete s uvedenou poisťovňou uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku do ...3).5)

Ak máte v tabuľke uvedené „N/A“ znamená to, že Vaša nasporená suma nepostačuje na zakúpenie daného variantu dočasného dôchodku.

Garantovaný výnos (percento uvedené v tabuľke za lomkou) je jedným zo základných parametrov, ktorý vstupuje do výpočtu ponúkaného dôchodku a zásadne ovplyvňuje jeho výšku. Tento výnos už poisťovňa započítala do mesačnej sumy ponúkaného dôchodku a predstavuje priemerné garantované zhodnotenie prostriedkov technických rezerv, tvorených z úspor použitých na kúpu dôchodku, a to nezávisle od skutočne dosahovaných výnosov. Ak poisťovňa nedosiahne garantovaný výnos, s ktorým pre daný rok počítala, potrebný rozdiel doplatí z vlastných prostriedkov. Ak sa poisťovni v danom roku podarí dosiahnuť vyšší výnos ako garantovala, minimálne 90 % z tohto prebytku z výnosov, t. j. „nadvýnosu“ vyplatí poberateľom doživotných a dočasných dôchodkov. Podiel z „nadvýnosu“ Vám môže byť vyplatený jednorazovo alebo sa premietne do zvýšenia mesačnej sumy Vášho dôchodku. Bližšie informácie týkajúce sa garantovaného výnosu sú uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu.

Vysvetlenie dočasného dôchodku (Dôchodok E) spolu s jednoduchým príkladom je uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu.

Alfanumerický kód Vašich ponúk dočasného dôchodku je:6)

Vysvetlivky:

1) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.

2) V tabuľke sa uvádzajú ponuky dočasného dôchodku. Tento údaj sa uvádza pred lomkou. Za lomkou sa uvádza percentuálna výška garantovaného výnosu z umiestnenia prostriedkov technických rezerv použitá pri výpočte mesačnej sumy dôchodku. Ak suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona nepostačuje na vyhotovenie ponuky dočasného dôchodku, uvedie sa v danom políčku tabuľky „N/A“. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

3) Uvádza sa dátum, do ktorého platia predložené ponuky.

4) Text odseku sa uvedie len vtedy, ak sporiteľovi vyhotovili ponuku na dočasný dôchodok aspoň dvaja poistitelia.

5) Text odseku sa uvedie len vtedy, ak sporiteľovi vyhotovil ponuku na dočasný dôchodok len jeden poistiteľ.

6) Uvádza sa alfanumerický kód ponúk dočasného dôchodku vytvorený centrálnym informačným ponukovým systémom.

Príloha č. 14 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

príloha 14

Príloha č. 15 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

príloha 15

Príloha č. 16 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

obrázok 04

Dočasné dôchodky sú vyplácané mesačne. Tieto ponuky sú pre poisťovne záväzné. Ak máte záujem o jednu z ponúk, môžete s Vami zvolenou poisťovňou uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku do ...3). Ak sa rozhodnete okrem dočasného dôchodku čerpať aj programový výber, ponuky dočasných dôchodkov Vám budú primerane znížené.4)

Dočasné dôchodky sú vyplácané mesačne. Tieto ponuky sú pre poisťovňu záväzné. Ak máte záujem o jednu z ponúk, môžete s uvedenou poisťovňou uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku do ...3). Ak sa rozhodnete okrem dočasného dôchodku čerpať aj programový výber, ponuky dočasných dôchodkov Vám budú primerane znížené.5)

Ak máte v tabuľke uvedené „N/A“ znamená to, že Vaša nasporená suma nepostačuje na zakúpenie daného variantu dočasného dôchodku.

Garantovaný výnos (percento uvedené v tabuľke za lomkou) je jedným zo základných parametrov, ktorý vstupuje do výpočtu ponúkaného dôchodku a zásadne ovplyvňuje jeho výšku. Tento výnos už poisťovňa započítala do mesačnej sumy ponúkaného dôchodku a predstavuje priemerné garantované zhodnotenie prostriedkov technických rezerv, tvorených z úspor použitých na kúpu dôchodku, a to nezávisle od skutočne dosahovaných výnosov. Ak poisťovňa nedosiahne garantovaný výnos, s ktorým pre daný rok počítala, potrebný rozdiel doplatí z vlastných prostriedkov. Ak sa poisťovni v danom roku podarí dosiahnuť vyšší výnos ako garantovala, minimálne 90 % z tohto prebytku z výnosov, t. j. „nadvýnosu“ vyplatí poberateľom doživotných a dočasných dôchodkov. Podiel z „nadvýnosu“ Vám môže byť vyplatený jednorazovo alebo sa premietne do zvýšenia mesačnej sumy Vášho dôchodku. Bližšie informácie týkajúce sa garantovaného výnosu sú uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu.

Vysvetlenie dočasného dôchodku (Dôchodok E) spolu s jednoduchým príkladom je uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu.

Alfanumerický kód Vašich ponúk dočasného dôchodku je:6)

Momentálne Vám nebolo cez centrálny informačný ponukový systém ponúknuté vyplácanie dôchodku programovým výberom. Ak však máte záujem použiť časť svojej nasporenej sumy (maximálne ...1) €) na túto formu vyplácania dôchodku, kontaktujte svoju dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) za účelom uzatvorenia dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom, ktorú môžete uzatvoriť po uplynutí platnosti ponukového listu, t.j. najskôr ...7) Kontaktné údaje nájdete uvedené nižšie.

obrázok 05

So svojou DSS si môžete dohodnúť:

a) výšku sumy, ktorá Vám bude každý mesiac vyplácaná, kým sa všetky prostriedky na Vašom osobnom dôchodkovom účte nevyčerpajú alebo,

b) dĺžku obdobia, počas ktorého Vám bude programový výber vyplácaný.

Vysvetlenie programového výberu (Dôchodok F) spolu s jednoduchým príkladom je uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu.

Informačný modelový príklad:

Výška programového výberu vyplácaného mesačne je vypočítan á z Vašej nasporenej sumy. Vo Vašom prípade ide o sumu ... 9). Pri určení vyplácanej sumy sa počítalo s čistým výnosom na úrovni ...10) % ročne. Za takýchto predpokladov Vám môže byť vyplácaný programový výber v tejto výške:

•...11) eur mesačne pri dĺžke obdobia výplaty dôchodku programovým výberom 5 rokov,

•...12) eur mesačne pri dĺžke obdobia výplaty dôchodku programovým výberom 7 rokov,

•...13) eur mesačne pri dĺžke obdobia výplaty dôchodku programovým výberom 10 rokov.

! Uvedený príklad je len modelový, výška dôchodku závisí od skutočného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu !

* zhodnotenie vo výške zodpovedajúcej technickej úrokovej miere

Vysvetlivky:

1) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.

2) V tabuľke sa uvádzajú ponuky dočasného dôchodku. Tento údaj sa uvádza pred lomkou. Za lomkou sa uvádza percentuálna výška garantovaného výnosu z umiestnenia prostriedkov technických rezerv použitá pri výpočte mesačnej sumy dôchodku. Ak suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona nepostačuje na vyhotovenie ponuky dočasného dôchodku, uvedie sa v danom políčku tabuľky „N/A“. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

3) Uvádza sa dátum, do ktorého platia predložené ponuky.

4) Text odseku sa uvedie len vtedy, ak sporiteľovi vyhotovili ponuku na dočasný dôchodok aspoň dvaja poistitelia.

5) Text odseku sa uvedie len vtedy, ak sporiteľovi vyhotovil ponuku na dočasný dôchodok len jeden poistiteľ.

6) Uvádza sa alfanumerický kód ponúk dočasného dôchodku vytvorený centrálnym informačným ponukovým systémom.

7) Uvádza sa dátum pracovného dňa, ktorý nasleduje po dni, do ktorého platia predložené ponuky.

8) Uvádza sa názov sporiteľovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu s uvedením jej telefónneho čísla a webového sídla.

9) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.

10) Uvádza sa ročná percentuálna výška aktuálnej technickej úrokovej miery (TÚM).

11) Uvádza sa výška mesačnej sumy dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 5 rokov, vypočítaná zo sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona za predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

12) Uvádza sa výška mesačnej sumy dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 7 rokov, vypočítaná zo sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona za predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

13) Uvádza sa výška mesačnej sumy dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 10 rokov, vypočítaná zo sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona za predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

Príloha č. 17 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

príloha 17

Príloha č. 18 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

príloha 18

Príloha č. 19 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

príloha 19

Príloha č. 20 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

príloha 20

Príloha č. 21 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

príloha 21

Príloha č. 22 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

príloha 22

Príloha č. 23 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

Výška nasporených prostriedkov na Vašom osobnom dôchodkovom účte nepostačuje na zakúpenie doživotného dôchodku vyplácaného zo starobného dôchodkového sporenia. Pre Vás sú pripravené ponuky dočasných dôchodkov pre sporiteľov s malou nasporenou sumou (Dôchodok G). Môžete si vybrať z nasledovných ponúk.

obrázok 06

Vyššie uvedené ponuky dočasného dôchodku sú pre poisťovne záväzné. Ak máte záujem o jednu z ponúk, môžete do ...2) s Vami zvolenou poisťovňou uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa Vám bude vyplácať dočasný dôchodok v režime malej nasporenej sumy.3)

Vyššie uvedená ponuka dočasného dôchodku je pre poisťovňu záväzná. Ak máte o túto ponuku záujem, môžete do ...2) s uvedenou poisťovňou uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa Vám bude vyplácať dočasný dôchodok v režime malej nasporenej sumy.4)

Garantovaný výnos (percento uvedené v tabuľke za lomkou) je jedným zo základných parametrov, ktorý vstupuje do výpočtu ponúkaného dôchodku a zásadne ovplyvňuje jeho výšku. Tento výnos už poisťovňa započítala do mesačnej sumy ponúkaného dôchodku a predstavuje priemerné garantované zhodnotenie prostriedkov technických rezerv, tvorených z úspor použitých na kúpu dôchodku, a to nezávisle od skutočne dosahovaných výnosov. Ak poisťovňa nedosiahne garantovaný výnos, s ktorým pre daný rok počítala, potrebný rozdiel doplatí z vlastných prostriedkov. Ak sa poisťovni v danom roku podarí dosiahnuť vyšší výnos ako garantovala, minimálne 90 % z tohto prebytku z výnosov, t. j. „nadvýnosu“ vyplatí poberateľom doživotných a dočasných dôchodkov. Podiel z „nadvýnosu“ Vám môže byť vyplatený jednorazovo alebo sa premietne do zvýšenia mesačnej sumy Vášho dôchodku. Bližšie informácie týkajúce sa garantovaného výnosu sú uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu.

Vysvetlenie dočasného dôchodku v režime malej nasporenej sumy (Dôchodok G) spolu s jednoduchým príkladom je uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu.

Alfanumerický kód Vašich ponúk dočasného dôchodku v režime malej nasporenej sumy je: 5)

Vysvetlivky:

1) V tabuľke sa uvádzajú ponuky dočasného dôchodku. Tento údaj sa uvádza pred lomkou. Za lomkou sa uvádza percentuálna výška garantovaného výnosu z umiestnenia prostriedkov technických rezerv použitá pri výpočte mesačnej sumy dôchodku. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

2) Uvádza sa dátum, do ktorého platia predložené ponuky.

3) Text odseku sa uvedie len vtedy, ak sporiteľovi vyhotovili ponuku na dočasný dôchodok aspoň dvaja poistitelia.

4) Text odseku sa uvedie len vtedy, ak sporiteľovi vyhotovil ponuku na dočasný dôchodok len jeden poistiteľ.

5) Uvádza sa alfanumerický kód ponúk dočasného dôchodku v režime malej nasporenej sumy vytvorený centrálnym informačným ponukovým systémom.

Príloha č. 24 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

príloha 24

Príloha č. 25 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

Výška nasporených prostriedkov na Vašom osobnom dôchodkovom účte nepostačuje na zakúpenie doživotného dôchodku vyplácaného zo starobného dôchodkového sporenia. Pre Vás sú pripravené ponuky dôchodkov pre sporiteľov s malou nasporenou sumou. Môžete si vybrať z nasledovných ponúk. Z ponukového listu si môžete vybrať iba jednu ponuku od jednej poisťovne alebo jednu ponuku od jednej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

obrázok 07

Vyššie uvedené ponuky dočasného dôchodku sú pre poisťovne záväzné. Ak máte záujem o jednu z ponúk, môžete do ...2) s Vami zvolenou poisťovňou uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa Vám bude vyplácať dočasný dôchodok v režime malej nasporenej sumy.3)

Vyššie uvedená ponuka dočasného dôchodku je pre poisťovňu záväzná. Ak máte o túto ponuku záujem, môžete do ...2) s uvedenou poisťovňou uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa Vám bude vyplácať dočasný dôchodok v režime malej nasporenej sumy.4)

Garantovaný výnos (percento uvedené v tabuľke za lomkou) je jedným zo základných parametrov, ktorý vstupuje do výpočtu ponúkaného dôchodku a zásadne ovplyvňuje jeho výšku. Tento výnos už poisťovňa započítala do mesačnej sumy ponúkaného dôchodku a predstavuje priemerné garantované zhodnotenie prostriedkov technických rezerv, tvorených z úspor použitých na kúpu dôchodku, a to nezávisle od skutočne dosahovaných výnosov. Ak poisťovňa nedosiahne garantovaný výnos, s ktorým pre daný rok počítala, potrebný rozdiel doplatí z vlastných prostriedkov. Ak sa poisťovni v danom roku podarí dosiahnuť vyšší výnos ako garantovala, minimálne 90 % z tohto prebytku z výnosov, t. j. „nadvýnosu“ vyplatí poberateľom doživotných a dočasných dôchodkov. Podiel z „nadvýnosu“ Vám môže byť vyplatený jednorazovo alebo sa premietne do zvýšenia mesačnej sumy Vášho dôchodku. Bližšie informácie týkajúce sa garantovaného výnosu sú uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu.

Vysvetlenie dočasného dôchodku v režime malej nasporenej sumy (Dôchodok G) spolu s jednoduchým príkladom je uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu.

Ak sa nerozhodnete pre výber dočasného dôchodku môžete si vybrať jednu z nasledovných dôchodkových správcovských spoločností (DSS), ktoré Vám ponúkajú vyplácanie programového výberu v režime malej nasporenej sumy (Dôchodok H).

obrázok 08

Dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom s Vami zvolenou DSS môžete uzatvoriť do ...6). Mesačná suma programového výberu v režime malej nasporenej sumy môže byť najviac ...7)€. Táto suma sa Vám bude vyplácať kým sa Vám celá nasporená suma neminie.

Vysvetlenie programového výberu v režime malej nasporenej sumy (Dôchodok H) spolu s jednoduchým príkladom je uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu.

Alfanumerický kód Vašich ponúk dôchodku v režime malej nasporenej sumy je:8)

Vysvetlivky:

1) V tabuľke sa uvádzajú ponuky dočasného dôchodku. Tento údaj sa uvádza pred lomkou. Za lomkou sa uvádza percentuálna výška garantovaného výnosu z umiestnenia prostriedkov technických rezerv použitá pri výpočte mesačnej sumy dôchodku. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

2) Uvádza sa dátum, do ktorého platia predložené ponuky.

3) Text odseku sa uvedie len vtedy, ak sporiteľovi vyhotovili ponuku na dočasný dôchodok aspoň dvaja poistitelia.

4) Text odseku sa uvedie len vtedy, ak sporiteľovi vyhotovil ponuku na dočasný dôchodok len jeden poistiteľ.

5) V tabuľke sa uvádzajú všetky dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré záväzne ponúkli sporiteľovi vyplácanie dôchodku programovým výberom spolu s uvedením ich telefónneho čísla a webového sídla. Dôchodkové správcovské spoločnosti sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

6) Uvádza sa dátum, do ktorého platia predložené ponuky.

7) Uvádza sa suma podľa § 46e ods. 9 zákona.

8) Uvádza sa alfanumerický kód ponúk dôchodku vyplácaného v režime malej nasporenej sumy vytvorený centrálnym informačným ponukovým systémom.

Príloha č. 26 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

príloha 26

Príloha č. 27 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

príloha 27

Príloha č. 28 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

príloha 28

Príloha č. 29 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

príloha 29

Príloha č. 30 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

príloha 30

Príloha č. 31 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

príloha 31

Príloha č. 32 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

príloha 32

Príloha č. 33 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

príloha 33

Príloha č. 34 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

príloha 34

Príloha č. 35 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

príloha 35

Príloha č. 36 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

príloha 36

Príloha č. 37 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

príloha 37

Príloha č. 38 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

príloha 38

Príloha č. 39 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

príloha 39

Príloha č. 39a k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

VZOR

(časť ponukového listu)

obrázok 09

Príloha č. 40 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

príloha 40

Vysvetlivky:

1) Uvádzajú sa kontaktné údaje a to názov inštitúcie, telefónne číslo a webové sídlo Sociálnej poisťovne, dôchodkových správcovských spoločností, poistiteľov, ktorí ponúkajú výplatu dôchodkov podľa zákona. Dôchodkové správcovské spoločnosti a poistitelia v kontaktných údajoch sú zoradené v abecednom poradí. Ako prvé sa uvádzajú kontaktné údaje dôchodkových správcovských spoločností.