Zákon č. 126/2015 Z. z.Zákon o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

(v znení č. 160/2018 Z. z.)

Čiastka 39/2015
Platnosť od 10.06.2015
Účinnosť od 01.07.2018