Zákon č. 118/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 38/2015
Platnosť od 05.06.2015
Účinnosť od 01.07.2015

OBSAH