Oznámenie č. 249/2014 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur na pripomenutie veľkomoravského kniežaťa Rastislava

Čiastka 80/2014
Platnosť od 19.09.2014

249

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

z 2. septembra 2014

o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur na pripomenutie veľkomoravského kniežaťa Rastislava


1. Úvodné ustanovenia

a) Národná banka Slovenska podľa § 17h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa § 1 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona č. 275/2002 Z. z. oznamuje, že na pripomenutie veľkomoravského kniežaťa Rastislava vydáva do obehu zlaté zberateľské euromince v nominálnej hodnote 100 eur (ďalej len „zberateľská eurominca“).

b) Zberateľská eurominca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.

c) Zberateľská eurominca sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov zlata, 75 dielov striebra a 25 dielov medi; jej hmotnosť je 9,5 g a priemer 26 mm. Pri razbe euromince je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm; povolená horná odchýlka v hmotnosti je 0,08 g a v obsahu zlata 10/1000.

2. Vzhľad zberateľskej euromince

a) Na líci zberateľskej euromince je vyobrazený pôdorys veľkomoravského kostola na Devíne vyplnený slovanským písmom hlaholikou. Po obvode mincového poľa sú dobové ornamentálne prvky s perlovcom. V ľavej spodnej časti mincového poľa je štátny znak Slovenskej republiky. Nad ním je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty „100 EURO“. V spodnej časti mincového poľa je v opise zľava doprava názov štátu „SLOVENSKO“ a letopočet „2014“. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu zberateľskej euromince Mgr. art. Romana Lugára „RL“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami, sú umiestnené v pravej časti mincového poľa vedľa pôdorysu kostola.

b) Na rube zberateľskej euromince je vyobrazený fiktívny portrét Rastislava, ktorý je kompozične doplnený krížom z obdobia Veľkej Moravy z archeologického náleziska v Mikulčiciach. Po obvode mincového poľa je perlovec, medzi ktorým je v opise zľava doprava nápis „VEĽKOMORAVSKÉ KNIEŽA RASTISLAV“. Pri spodnom okraji zberateľskej euromince sú letopočty „846 – 870“ označujúce obdobie, v ktorom Rastislav vládol.

c) Hrana zberateľskej euromince je vrúbkovaná.

Štát vydania: Slovenská republika

Začiatok vydávania: november 2014


Jozef Makúch v. r.