Vyhláška č. 209/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy

(v znení č. 222/2018 Z. z.)

Čiastka 69/2014
Platnosť od 26.07.2014
Účinnosť od 01.08.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2018 222/2018 Z. z. Aktuálne znenie
01.08.2014 - 31.07.2018