Zákon č. 60/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Čiastka 17/2013
Platnosť od 27.03.2013
Účinnosť od 01.04.2013

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2013 Aktuálne znenie