Vyhláška č. 397/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie

Čiastka 95/2013
Platnosť od 30.11.2013
Účinnosť od 01.01.2014

OBSAH