Vyhláška č. 235/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov

Čiastka 58/2013
Platnosť od 29.08.2013
Účinnosť od 01.09.2013

OBSAH

235

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

z 20. augusta 2013,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 96 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení vyhlášky č. 396/2008 Z. z. a vyhlášky č. 227/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 8 sa za slovo „činnosti“ vkladajú slová „a z nemocenského8a) za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola doručená žiadosť,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

8a) § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov“.

2. V § 2 ods. 9 sa za slovo „činnosti“ vkladajú slová „a z dávky v nezamestnanosti za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola doručená žiadosť,“.

3. V § 3 odsek 2 znie:

(2) Študent sa posudzuje spoločne s rodičmi, ak spĺňajú podmienky podľa odseku 1 písm. a) bez ohľadu na to, či žijú so študentom v domácnosti, ak

a) okruh spoločne posudzovaných osôb tvorí len študent alebo študent a jeho súrodenci a

b) za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom podal žiadosť, nemal študent príjem aspoň vo výške 12-násobku sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby.“.

4. V § 7 odsek 1 znie:

(1) Sociálne štipendium sa priznáva okrem odsekov 2 a 3 od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť, do konca mesiaca jún príslušného akademického roka; u študenta, ktorý je nezaopatreným dieťaťom a je obojstranná sirota alebo je polosirota a od žijúceho rodiča má určený rozsah vyživovacej povinnosti, alebo je nezaopatreným dieťaťom, ktoré do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do náhradnej starostlivosti, sa sociálne štipendium priznáva aj na mesiace júl a august príslušného akademického roka.“.

5. V § 7 ods. 2 sa slovo „štyroch“ nahrádza slovom „piatich“.

6. V § 7 ods. 3 sa za slovo „priznáva“ vkladá slovo „najviac“ a slovo „štyroch“ nahrádza slovom „piatich“.

7. V § 7 odsek 4 znie:

(4) Sociálne štipendium sa priznáva v novej výške od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom študent požiadal o prehodnotenie priznanej výšky sociálneho štipendia, ak je nová výška sociálneho štipendia vyššia ako doterajšia, inak od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom rozhodnutie o priznaní novej výšky sociálneho štipendia nadobudne právoplatnosť.“.

8. Poznámky pod čiarou k odkazom 9b a 9c znejú:

9b) § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9c) Zákon č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.


v z. Štefan Chudoba v. r.