Vyhláška č. 93/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania a výška a spôsob úhrady zvýšených trov trestného konania

Čiastka 24/2012
Platnosť od 09.03.2012
Účinnosť od 01.04.2012