Zákon č. 455/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení zákon č. 455/2004 Z. z. o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach, o zriadení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2008 Z. z.

Čiastka 109/2012
Platnosť od 29.12.2012
Účinnosť od 01.09.2013
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013 okrem čl. I bodov 112, 122, 143, 144 a 207, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2013.