Zákon č. 242/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Čiastka 61/2012
Platnosť od 17.08.2012
Účinnosť od 17.08.2012

242

ZÁKON

z 31. júla 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 299/2009 Z. z., zákona č. 391/2009 Z. z. a zákona č. 342/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 5 sa dopĺňa písmenami y) až ac), ktoré znejú:

y) podporuje vypracovanie a zverejňovanie vnútroštátnych príručiek osvedčených postupov podľa osobitného predpisu,26e)

z) zabezpečuje dostupnosť nezávislej vedeckej podpory podľa osobitného predpisu,26f)

aa) zriaďuje národný výbor na ochranu zvierat používaných na vedecké účely,

ab) zabezpečuje propagáciu alternatívnych prístupov k postupom využívajúcim zvieratá a šírenie informácií o nich,

ac) je kontaktným bodom na poskytovanie poradenstva o posúdení vhodnosti postupu a vhodnosti alternatívnych prístupov, pokiaľ ide o postupy využívajúce zvieratá, ktoré boli navrhnuté na validáciu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 26e a 26f znejú:

26e) Čl. 13 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1099/2009 z 24. septembra 2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania (Ú. v. EÚ L 303, 18. 11. 2009).

26f) Čl. 20 nariadenia (ES) č. 1099/2009.“.

2. V § 8 ods. 3 písm. y) sa slová „§ 10 ods. 12“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 11.“.

3. V § 39 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) súhlas územne príslušného obecného zastupiteľstva, ak ide o zriadenie chovného zariadenia na chov alebo držanie nebezpečných živočíchov, spadajúcich do triedy cicavce (Mammalia) šelmy (Carnivora): psovité (Canidae) – všetky druhy okrem líšky fenek, fenka berberského (Vulpes zerda) a psa (Canis lupus familiaris); medveďovité (Ursidae) – všetky druhy; lasicovité (Mustelidae) – všetky druhy okrem fretky (Mustela putorius furo); hyenovité (Hyenidae) – všetky druhy; mačkovité (Felidae) – všetky druhy okrem mačky domácej (Felis silvestris f. catus); panda veľká (Ailuropoda melanoleuca); cibetkovité (Viverridae).“.

4. V § 39 ods. 6 sa za slová „inšpekčných staníc“ vkladajú slová „a na schvaľovanie karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá“ a slovo „udržanie“ sa nahrádza slovom „držanie“.

5. V § 39 sa za ods. 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

(7) Povinnosť podľa odseku 3 písm. f) sa vzťahuje na všetky právnické osoby, fyzické osoby, fyzické osoby – podnikateľov, ktoré vlastnia, držia alebo chovajú nebezpečného živočícha.“.

Doterajšie odseky 7 až 12 sa označujú ako odseky 8 až 13.

6. V § 39 ods. 8 sa slová „v odseku 8“ nahrádzajú slovami „v odseku 9“.

7. V § 39 ods. 9 sa slová „podľa odseku 7“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 8“.

8. Poznámky pod čiarou k odkazom 132 a 133 znejú:

132) Čl. 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 853/2004.
Čl. 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1099/2009.

133) Čl. 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 853/2004.
Čl. 14 nariadenia (ES) č. 1099/2009.“.

9. V § 48 ods. 4 sa vypúšťa písmeno d).

10. V § 48 ods. 8 sa pripája veta, ktorá znie:

„V rozkaznom konaní možno uložiť za priestupok podľa odsekov 2 až 4 pokutu do 650 eur.“.

11. Za § 54b sa vkladá § 54c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠54c

Prechodné ustanovenia

(1) Konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(2) Rozhodnutia o schválení chovného zariadenia pre nebezpečné živočíchy vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do uplynutia lehoty, na ktorú boli vydané.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.