Vyhláška č. 106/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 41/2012 Z. z. o mede

Čiastka 26/2012
Platnosť od 20.03.2012
Účinnosť od 01.04.2012

OBSAH

106

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

z 9. marca 2012,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 41/2012 Z. z. o mede

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 349/2011 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 41/2012 Z. z. o mede sa mení takto:

V prílohe č. 1 body 4.1. a 4.2. znejú:

4.1. med neuvedený nižšie a zmesi z takýchto druhov medu                    najviac 0,8 mS/cm

4.2. medovicový med a gaštanový med a ich zmesi okrem uvedených v ďalšom texte                    najmenej 0,8 mS/cm“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.


Zsolt Simon v. r.