Oznámenie č. 457/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri poskytovaní konzulárnych služieb a pri mimoriadnych udalostiach v tretích krajinách

Čiastka 138/2011
Platnosť od 10.12.2011
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. januára 2012 v súlade s článkom 16 ods. 3.

457

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. novembra 2011 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri poskytovaní konzulárnych služieb a pri mimoriadnych udalostiach v tretích krajinách.

Dohoda nadobudne platnosť 1. januára 2012 v súlade s článkom 16 ods. 3.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí platnosť:

1. Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o spolupráci v oblasti konzulárnych služieb (Bratislava 4. februára 1993),

2. Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky na vykonávanie článku 1 Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o spolupráci v oblasti konzulárnych služieb zo 4. februára 1993, dohodnutá výmenou nót zo 7. marca 2003,

3. Protokolu medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach a krízových situáciách v zahraničí (Praha 12. októbra 2004).