Oznámenie č. 457/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri poskytovaní konzulárnych služieb a pri mimoriadnych udalostiach v tretích krajinách

Čiastka 138/2011
Platnosť od 10.12.2011
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. januára 2012 v súlade s článkom 16 ods. 3.