Vyhláška č. 422/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku

(v znení č. 177/2021 Z. z.)

Čiastka 130/2011
Platnosť od 30.11.2011
Účinnosť od 01.06.2021

OBSAH