Vyhláška č. 363/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 736/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 354/2011 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 131/2009
Platnosť od 25.09.2009
Účinnosť od 01.01.2013 do30.04.2016
Zrušený 161/2016 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2013 - 30.04.2016 354/2011 Z. z.(nepriamo)
01.10.2009 - 31.12.2012