Zákon č. 182/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1994 Z. z. o meste Martin ako centre národnej kultúry Slovákov

Čiastka 70/2009
Platnosť od 26.05.2009
Účinnosť od 01.01.2010

182

ZÁKON

z 29. apríla 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1994 Z. z. o meste Martin ako centre národnej kultúry Slovákov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1994 Z. z. o meste Martin ako centre národnej kultúry Slovákov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

2. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4a

Národný cintorín v Martine

(1) Národný cintorín v Martine tvoria hroby a náhrobníky významných osobností národného života.

(2) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poskytne mestu dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci schváleného limitu výdavkov na príslušný rozpočtový rok na úhradu nákladov na prevádzku, údržbu a rekonštrukciu Národného cintorína v Martine najmenej vo výške finančného príspevku mesta schváleného na tento účel v rozpočte mesta na príslušný rozpočtový rok a najviac vo výške trojnásobku tohto finančného príspevku mesta.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.