Oznámenie č. 602/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Čiastka 249/2007
Platnosť od 20.12.2007
Účinnosť od 01.01.2008

602

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 5. decembra 2007 č. MF/16317/2007-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.), opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004-74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra 2005 č. MF/26670/2005-74 (oznámenie č. 616/2005 Z. z.) a opatrenia z 12. decembra 2006 č. MF/25814/2006-74 (oznámenie č. 671/2006 Z. z).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č.12/2007 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

67

Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 5. decembra 2007 č. 16317/2007-74,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Referent: Ing. Mária Horváthová, tel.: 02/59583485

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.), opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004-74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra 2005 č. MF/26670/2005-74 (oznámenie č. 616/2005 Z. z.) a opatrenia z 12. decembra 2006 č. MF/25814/2006-74 (oznámenie č. 671/2006 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 1 písm. k) treťom bode sa slová „dostáva štátnu pomoc podľa osobitného predpisu3a)“ nahrádzajú slovami „prijíma náhradu za túto činnosť v akejkoľvek forme“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a sa vypúšťa.

2. V § 11 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

3. § 19 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

(9) Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a na vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa tvorí ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech súvahového účtu rezerv.“.

4. § 21 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Dlhodobý majetok nadobudnutý zámenou podľa § 25 ods. 1 písm. e) prvého bodu zákona sa ocení reálnou hodnotou podľa § 27 zákona. Pri účtovaní zámeny sa primerane postupuje ako pri účtovaní kúpy a predaja. Rozdiel medzi reálnou hodnotou nadobudnutého dlhodobého majetku a účtovnou hodnotou odovzdávaného majetku sa účtuje podľa charakteru tohto rozdielu na vecne príslušný nákladový účet, na ktorom sa účtuje úbytok majetku alebo na vecne príslušný výnosový účet, na ktorom sa účtuje dosiahnutie výnosu z tohto majetku.“.

5. § 22 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Zásoby nadobudnuté zámenou podľa § 25 ods. 1 písm. e) prvého bodu zákon sa ocenia reálnou hodnotou podľa § 27 zákona. Pri účtovaní zámeny sa primerane postupuje ako účtovaní kúpy a predaja. Rozdiel medzi reálnou hodnotou nadobudnutých zásob a účtovnou hodnotou odovzdávaného majetku sa účtuje podľa charakteru tohto rozdielu na vecne príslušný nákladový účet, na ktorom sa účtuje úbytok tohto majetku alebo na vecne príslušný výnosový účet, na ktorom sa účtuje dosiahnutie výnosu z tohto majetku.“.

6. V § 30b ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Nakúpené emisné kvóty, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 25 ods. 1 písm. e) tretieho bodu zákona, sa účtujú v ocenení reálnou hodnotou. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtujú v ocenení podľa § 27 ods. 1 písm. g) zákona. Zmena reálnej hodnoty nakúpených emisných kvót sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, účtuje podľa charakteru na ťarchu účtu 564 – Náklady na precenenie cenných papierov alebo účtu 664 – Výnosy z precenenia cenných papierov.“.

7. V § 30b ods. 5 tretia veta znie:

„Rozdiel medzi výškou záväzku a výškou rezervy sa účtuje podľa charakteru tohto rozdielu na ťarchu alebo v prospech účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť.“.

8. V § 52 ods. 9 písm. a) sa slová „daňových dokladov zo spotrebných daní31)“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov31)“.

9. V § 56 ods. 12 sa na konci pripája táto veta:

„Rozpúšťanie dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku v prípade prechodného užívania stavby23a) a z dôvodu dočasného užívania stavby23b) do výnosov sa vykoná v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovanými opravnými položkami podľa § 33 ods. 1.“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Ján Počiatek, v. r.

minister financií