Opatrenie č. 596/2007 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2008

Čiastka 249/2007
Platnosť od 20.12.2007
Účinnosť od 01.01.2008

OBSAH

596

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zo 14. decembra 2007,

ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2008

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 64 ods. 7 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Dôchodková hodnota v roku 2008 je 249,14 Sk.


§ 2

Zrušujú sa:

1. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 602/2005 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2006,

2. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 680/2006 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2007.

§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.


Viera Tomanová v. r.