Zákon č. 593/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Čiastka 248/2007
Platnosť od 19.12.2007
Účinnosť od 01.01.2008