Vyhláška č. 564/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 236/2007
Platnosť od 06.12.2007
Účinnosť od 15.12.2007 do30.04.2016
Zrušený 161/2016 Z. z.

OBSAH

564

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 28. novembra 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2 a § 31 ods. 1 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 530/2006 Z. z. a vyhlášky č. 661/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 treťom bode sa slová „Čierna nad Tisou“ nahrádzajú slovom „Michalovce“.

2. V prílohe č. 6 pri Colnom úrade Bratislava v stĺpci „Textilný tovar a obuv“ sa slová „Kopčianska Letisko“ nahrádzajú slovami

„Kopčianska

Žabí majer, nácestné stredisko

Letisko, ak ide o textilný tovar a obuv prepravené letecky“.

3. V prílohe č. 6 stĺpci „Colný úrad“ sa slová „Čierna nad Tisou“ nahrádzajú slovom „Michalovce“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembra 2007.


Ján Počiatek v. r.