Nariadenie vlády č. 317/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou

Čiastka 144/2007
Platnosť od 14.07.2007 do31.01.2013
Účinnosť od 01.01.2012 do31.01.2013
Zrušený 250/2012 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou § 4 ods. 4, § 8 ods. 4, § 11 ods. 7 písm. a), § 12 ods. 9, § 14 ods. 6, 7 a 8, § 15 ods. 4 a 10 , § 16 ods. 3, 6 a 8 a prílohy č. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2008 Nariadenie vlády č. 317/2007 Z. z. stratilo platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia...

317

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 4. júla 2007,

ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou

Vláda Slovenskej republiky podľa § 12a ods. 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Základné ustanovenia

§ 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie vlády ustanovuje pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou pri

a) pripojení účastníka trhu s elektrinou do sústavy,

b) prístupe účastníka trhu s elektrinou do sústavy,

c) prenose elektriny,

d) cezhraničnej výmene elektriny podľa osobitného predpisu,1)

e) distribúcii elektriny,

f) dodávke elektriny vrátane dodávky regulačnej elektriny a dodávky elektriny domácnostiam,

g) poskytovaní podporných služieb,

h) poskytovaní systémových služieb,

i) prevzatí zodpovednosti za odchýlku; vyhodnocovaní, zúčtovaní a vysporiadaní odchýlky účastníka trhu s elektrinou a odchýlky sústavy,

j) spôsobe predchádzania vzniku preťaženia sústavy a riešení preťaženia sústavy,

k) organizovaní krátkodobého trhu s elektrinou.

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) subjektom zúčtovania účastník trhu s elektrinou, ktorý si zvolil režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a uzatvoril so zúčtovateľom odchýlok zmluvu o zúčtovaní odchýlky,2)

b) bilančnou skupinou skupina účastníkov trhu s elektrinou a ich odberné miesta, za ktorú prevzal zodpovednosť za odchýlku jeden spoločný subjekt zúčtovania; označuje sa identifikačným číslom bilančnej skupiny,

c) obchodnou hodinou základný časový úsek, pre ktorý sa dohodne dodávka elektriny alebo odber elektriny; prvá obchodná hodina obchodného dňa sa začína o 00:00:00 h a končí sa o 01:00:00 h a označuje sa číslom jeden,

d) štvrťhodinovým rozlíšením obchodnej hodiny postupnosť štyroch po sebe idúcich časových úsekov s trvaním 15 minút; ak sa daná hodnota vzťahuje na celú obchodnú hodinu, štvrťhodinovým rozlíšením je postupnosť štyroch rovnakých hodnôt, ktoré v súhrne predstavujú danú hodnotu,

e) obchodným dňom 24 obchodných hodín okrem prechodu obchodného dňa zo stredoeurópskeho času na stredoeurópsky letný čas a späť; obchodný deň sa začína prvou obchodnou hodinou o 00:00:00 h a končí sa o 24:00:00 h, pri prechode na stredoeurópsky letný čas je obchodným dňom 23 obchodných hodín a pri prechode na stredoeurópsky čas je obchodným dňom 25 obchodných hodín,

f) denným diagramom postupnosť hodnôt dohodnutého množstva odberu elektriny alebo dodávky elektriny v MW pre každú obchodnú hodinu obchodného dňa,

g) užívateľom sústavy fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá odoberá elektrinu alebo dodáva elektrinu prostredníctvom prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy, alebo má s jej prevádzkovateľom zmluvný vzťah,

h) maximálnou rezervovanou kapacitou maximálna hodnota výkonu, ktorý je technicky možné odoberať zo sústavy; na napäťovej úrovni zvn, vvn a vn je maximálnou rezervovanou kapacitou hodnota štvrťhodinového výkonu dohodnutá v zmluve o pripojení do sústavy a určená v pripojovacích podmienkach a na napäťovej úrovni nn sa hodnota maximálnej rezervovanej kapacity rovná hodnote rezervovanej kapacity, určenej menovitou hodnotou hlavného ističa v ampéroch; pre odberné miesta na napäťovej úrovni nízkeho napätia vybavené určeným meradlom s meraním štvrťhodinového činného výkonu s mesačným odpočtom môže byť rezervovaná kapacita zmluvne dojednaná a môže byť nižšia, ako je hodnota kapacity zodpovedajúca amperickej hodnote hlavného ističa.

i) cezhraničným profilom súbor vedení, ktoré prepájajú dve susedné prenosové sústavy,

j) lokálnym vydavateľom identifikačných čísiel prevádzkovateľ prenosovej sústavy, ktorý je na vymedzenom území poverený Európskou sieťou prevádzkovateľov prenosových sústav (ďalej len „združenie prevádzkovateľov“) prideľovať a evidovať identifikačné čísla subjektov zúčtovania a bilančných skupín v súlade so štandardom združenia prevádzkovateľov; lokálny vydavateľ identifikačných čísiel určuje postup pri určovaní identifikačných čísiel odberných miest v súlade so štandardom združenia prevádzkovateľov, ktoré prideľujú a evidujú prevádzkovatelia sústav,

k) zmluvou o združenej dodávke elektriny zmluva uzatvorená medzi dodávateľom elektriny a oprávneným odberateľom, na ktorej základe sa dodávateľ elektriny zaväzuje zabezpečiť distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta oprávneného odberateľa vrátane ostatných regulovaných služieb a prevziať zodpovednosť za odchýlku oprávneného odberateľa,

l) viacnákladmi dodatočné náklady na obstaranie regulačnej elektriny vyvolané prevádzkovými vlastnosťami výrobných zariadení vyrábajúcich regulačnú elektrinu,

m) rámcovou distribučnou zmluvou zmluva o distribúcii elektriny uzatvorená medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a dodávateľom elektriny, na ktorej základe sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy zaväzuje poskytovať distribúciu elektriny a regulované služby prevádzkovateľa distribučnej sústavy do odberných miest zásobovaných dodávateľom elektriny na časti vymedzeného územia prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane ostatných regulovaných služieb,

n) stratami elektriny v sústave rozdiel medzi množstvom elektriny, ktoré vstupuje do sústavy, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ sústavy, a množstvom elektriny, ktoré vystupuje zo sústavy, znížený o vlastnú spotrebu elektriny prevádzkovateľa sústavy,

o) obchodnou oblasťou územie, na ktorom je krátkodobý trh s elektrinou organizovaný organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou pre účastníkov krátkodobého trhu s elektrinou,

p) prenosovou kapacitou integrovaných trhov denná prenosová kapacita určená pre implicitnú aukciu realizovanú v dvoch alebo vo viacerých integrovaných obchodných oblastiach; pre zaistenie prenosu elektriny medzi integrovanými trhmi nie je potrebné získať právo na využitie prenosovej kapacity účastníkmi trhu s elektrinou,

r) implicitnou aukciou spôsob obchodovania s elektrinou formou aukcie, pri ktorom sa úspešnému účastníkovi obchodovania s elektrinou zároveň pridelí cezhraničná prenosová kapacita,

s) explicitnou aukciou spôsob pridelenia cezhraničnej prenosovej kapacity formou aukcie,

t) vlastnou spotrebou elektriny prevádzkovateľa sústavy spotreba elektriny na prevádzkovanie stavebných častí zariadení sústavy a technologických zariadení sústavy okrem strát elektriny v sústave,

u) ostatnou spotrebou elektriny prevádzkovateľa sústavy celková spotreba elektriny prevádzkovateľa sústavy okrem vlastnej spotreby elektriny prevádzkovateľa sústavy a strát elektriny v sústave,

v) vlastnou spotrebou elektriny pri výrobe elektriny spotreba elektriny v stavebnej časti zariadenia na výrobu elektriny, technologickej časti zariadenia na výrobu elektriny a v pomocných prevádzkach výrobcu elektriny na účely výroby elektriny v mieste umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny; technologickú časť zariadenia na výrobu elektriny tvoria technologické časti nevyhnutné na výrobu elektriny tvoriace jeden technologický celok,

w) celkovou výrobou elektriny na vymedzenom území výroba elektriny meraná na svorkách zariadení na výrobu elektriny, ktorá zahŕňa aj vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny,

x) spotrebou elektriny na vymedzenom území množstvo elektriny určené ako súčet celkovej výroby elektriny na vymedzenom území a dovozu elektriny, od ktorého sa odpočíta vývoz elektriny,

y) koncovou spotrebou elektriny na vymedzenom území vlastná spotreba elektriny prevádzkovateľov sústav, elektrina dodaná koncovým odberateľom elektriny vrátane elektriny vyrobenej v zariadení na výrobu elektriny a dodanej priamym vedením koncovým odberateľom elektriny alebo spotrebovanej pre celkovú vlastnú spotrebu výrobcu elektriny okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny v mieste umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny,

z) cezhraničným tokom elektriny tok elektriny do vymedzeného územia alebo z vymedzeného územia,

aa) systémom GCC systém spolupráce synchrónne prepojených prevádzkovateľov prenosových sústav s cieľom eliminácie vzájomnej sekundárnej regulácie v opačných smeroch (Grid Control Cooperation).

Prístup a pripojenie do sústavy

§ 3

Podmienky pripojenia do sústavy

(1) Pripojenie nového elektroenergetického zariadenia do sústavy alebo zmena technických parametrov existujúceho elektroenergetického zariadenia sa uskutočňuje na základe zmluvy o pripojení do sústavy3) po splnení technických podmienok4) a obchodných podmienok prevádzkovateľa sústavy s užívateľom sústavy.

(2) Elektroenergetické zariadenie slúžiace na pripojenie do sústavy vybuduje príslušný prevádzkovateľ sústavy alebo podnikateľ5) po vzájomnej dohode s užívateľom sústavy na základe požiadaviek užívateľa sústavy a v súlade s technickými podmienkami a obchodnými podmienkami prevádzkovateľa sústavy.

(3) Elektroenergetické zariadenie užívateľa sústavy možno pripojiť do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy po splnení technických podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy tak, aby bola zachovaná bezpečnosť, spoľahlivosť a stabilita prevádzky sústavy a po úhrade ceny za pripojenie alebo nákladov za pripojenie do sústavy.6)

(4) Pri uzatváraní zmlúv o pripojení do sústavy s užívateľmi sústavy, ktorí nemajú takúto zmluvu s prevádzkovateľom sústavy uzavretú, sa pre odberné miesto za maximálnu rezervovanú kapacitu pripojenia považuje najvyššia nameraná hodnota príkonu za obdobie posledných dvoch rokov. Maximálna rezervovaná kapacita sa určuje osobitne pre každé odberné miesto. Za maximálnu rezervovanú kapacitu pripojenia existujúcich výrobcov elektriny sa považuje inštalovaný činný elektrický výkon existujúceho elektroenergetického zariadenia slúžiaceho na výrobu elektriny. Za takto určenú maximálnu rezervovanú kapacitu existujúcich užívateľov sústavy sa cena za pripojenie alebo náklady za pripojenie neúčtujú.

(5) Prevádzkovateľ sústavy pripojí elektroenergetické zariadenie užívateľa sústavy do piatich pracovných dní po splnení technických a obchodných podmienok prevádzkovateľa sústavy.

§ 4

Podmienky prístupu do sústavy

(1) Prístup do sústavy sa uskutočňuje na základe zmluvy o prenose a prístupe do prenosovej sústavy alebo zmluvy o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy.3)

(2) Platba za prístup do sústavy zahŕňa platbu za rezervovanú kapacitu a je súčasťou platby za prenos elektriny alebo distribúciu elektriny. Výrobcovi elektriny pripojenému do sústavy, ktorý vyrába elektrinu na základe povolenia7) alebo potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti,7) a prevádzkovateľovi sústavy sa v prípade odberu elektriny zo sústavy výlučne na účely vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny platba za prístup do sústavy neúčtuje.

(3) Platba za prístup do sústavy sa neúčtuje výrobcovi elektriny, ktorý odoberá elektrinu zo sústavy na účely čerpania v prečerpávacích vodných elektrárňach.

(4) Účastník trhu s elektrinou má právo na prístup do sústavy pre každé odberné miesto v režime vlastnej zodpovednosti za odchýlku podľa § 13 ods. 2 alebo prenesenej zodpovednosti za odchýlku podľa § 13 ods. 5.

(5) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy denne uverejňuje na svojej internetovej stránke údaje o

a) celkovej výrobe elektriny na vymedzenom území,

b) spotrebe elektriny na vymedzenom území,

c) koncovej spotrebe elektriny na vymedzenom území,

d) cezhraničných tokoch výkonov vrátane cezhraničných tokov výkonov distribučnou sústavou,

e) plánovaných a skutočných cezhraničných výmenách elektriny na úrovni prenosovej sústavy.

(6) Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy odovzdá prevádzkovateľovi prenosovej sústavy denne do 12:00 h súhrnné údaje v MWh za predchádzajúci deň o množstve vlastnej spotreby elektriny, skutočnom množstve elektriny distribuovanej koncovým odberateľom elektriny pripojeným do jeho sústavy a skutočných cezhraničných tokoch elektriny na základe údajov z priebehových meraní odberných miest a hodnôt z typových diagramov odberných miest s presnosťou na tri desatinné miesta a súhrnné údaje podľa odseku 9. Údaje o množstve distribuovanej elektriny v MWh cez odberné miesta umiestnené na rozhraní regionálnej distribučnej sústavy a miestnej distribučnej sústavy prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy do súhrnných údajov podľa prvej vety nezapočíta. Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy oznámi prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je pripojený, že podniká v elektroenergetike, do siedmich dní po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na distribúciu elektriny. Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy oznamuje prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je pripojený, každú zmenu v povolení na distribúciu elektriny do siedmich dní po nadobudnutí právoplatnosti zmeny v povolení na distribúciu elektriny.

(7) Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy odovzdá prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy denne do 12:00 h súhrnné údaje v MWh za predchádzajúci deň o množstve vlastnej spotreby elektriny, skutočnom množstve elektriny distribuovanej koncovým odberateľom elektriny pripojeným do jeho sústavy a skutočných cezhraničných tokoch elektriny na základe údajov z priebehových meraní odberných miest a hodnôt z typových diagramov odberných miest s presnosťou na tri desatinné miesta a súhrnné údaje podľa odseku 9. Údaje o množstve distribuovanej elektriny v MWh cez odberné miesta umiestnené na rozhraní nadradenej miestnej distribučnej sústavy a miestnej distribučnej sústavy prevádzkovateľ nadradenej miestnej distribučnej sústavy do súhrnných údajov podľa prvej vety nezapočíta.

(8) Výrobca elektriny, ktorý vyrába elektrinu zo slnečnej energie alebo z veternej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny viac ako 0,1 MW, a výrobca elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny viac ako 1 MW odovzdajú prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je zariadenie na výrobu elektriny pripojené, denne do 12:00 h údaje v MWh za predchádzajúci deň osobitne za každé zariadenie na výrobu elektriny

a) s meraním elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny7a) o

1. vyrobenej elektrine meranej na svorkách generátorov; pri zariadeniach vyrábajúcich elektrinu zo slnečnej energie súhrnne za celé zariadenie výrobcu elektriny meranej na svorkách meniča na strane striedavého napätia,

2. množstve vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny,

3. ostatnej vlastnej spotrebe elektriny,

4. množstve vyrobenej elektriny dodanej priamym vedením koncovým odberateľom elektriny,

b) bez merania elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny7a) o

1. vyrobenej elektrine meranej určeným meradlom, ktorým je vybavené odberné miesto výrobcu elektriny,

2. množstve vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny.

(9) Výrobca elektriny, ktorý vyrába elektrinu zo slnečnej energie alebo z veternej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny najviac 0,1 MW, a výrobca elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny najviac 1 MW okrem výrobcu elektriny zo slnečnej energie alebo veternej energie odovzdajú prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej sú pripojení, denne do 10:00 h súhrnné údaje v MWh za predchádzajúci deň alebo do 25. dňa v mesiaci predpokladané údaje v MWh za každý deň nasledujúceho mesiaca, a to osobitne za každé zariadenie na výrobu elektriny

a) s meraním elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny7a) o

1. vyrobenej elektrine meranej na svorkách generátorov; pri zariadeniach vyrábajúcich elektrinu zo slnečnej energie súhrnne za celé zariadenie výrobcu elektriny meranej na svorkách meniča na strane striedavého napätia,

2. množstve vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny,

3. ostatnej vlastnej spotrebe elektriny,

4. množstve vyrobenej elektriny dodanej priamym vedením koncovým odberateľom elektriny,

b) bez merania elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny7a) o

1. vyrobenej elektrine meranej určeným meradlom, ktorým je vybavené odberné miesto výrobcu elektriny,

2. množstve vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny.

(10) Výrobca elektriny podľa odseku 9 odovzdá prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je pripojený, súhrnné údaje za predchádzajúci mesiac do siedmeho dňa nasledujúceho mesiaca v členení podľa odseku 9 a v členení podľa primárneho zdroja energie.

(11) Výrobca elektriny podľa odseku 8 odovzdá prevádzkovateľovi prenosovej sústavy súhrnné údaje za predchádzajúci mesiac do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca v členení podľa odseku 8 a v členení podľa primárneho zdroja energie.

(12) Výrobca elektriny s celkovým inštalovaným výkonom nad 100 MW odovzdá súhrnné mesačné údaje osobitne za každé zariadenie na výrobu elektriny.

(13) Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy odovzdá prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je pripojený, súhrnné údaje za predchádzajúci mesiac podľa odsekov 7 a 10 do ôsmeho dňa nasledujúceho mesiaca.

(14) Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy odovzdá prevádzkovateľovi prenosovej sústavy súhrnné údaje za celý mesiac podľa odsekov 6 a 10 do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca.

(15) Postup pre účastníkov trhu, ktorí zasielajú prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje podľa odsekov 6 až 14, je uvedený v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

Prenos elektriny

§ 5

Podmienky prenosu elektriny

(1) Prenos elektriny zabezpečuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy na základe zmluvy o prenose a prístupe do prenosovej sústavy8) uzatvorenej s užívateľom sústavy.

(2) Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o prenose a prístupe do prenosovej sústavy musí byť doručená prevádzkovateľovi prenosovej sústavy najmenej 14 pracovných dní pred začatím prenosu elektriny do odberného miesta užívateľa sústavy, inak prevádzkovateľ prenosovej sústavy môže odmietnuť prenos elektriny.

(3) Meranie v prenosovej sústave vrátane vyhodnocovania merania na účely poskytovania údajov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou zabezpečí prevádzkovateľ prenosovej sústavy.

§ 6

Cezhraničná výmena elektriny

(1) Cezhraničnú výmenu elektriny zabezpečuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy na vymedzenom území na základe zmluvy o prenose elektriny cez spojovacie vedenia uzatvorenej so subjektom zúčtovania so zreteľom na bezpečnosť dodávok elektriny na vymedzenom území.

(2) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy na vymedzenom území určí a uverejní na svojej internetovej stránke a na internetovej stránke aukčnej kancelárie zodpovednej za prideľovanie prenosových kapacít na cezhraničných profiloch (ďalej len „aukčná kancelária“) v termínoch podľa pravidiel aukcií platných na príslušnom cezhraničnom profile voľnú prenosovú kapacitu cezhraničných profilov, ktorá je využiteľná subjektmi zúčtovania na dovoz elektriny alebo na vývoz elektriny (ďalej len „voľná obchodovateľná kapacita“), a to

a) ročnú hodnotu,

b) spresnenú hodnotu na nasledujúci mesiac,

c) spresnenú hodnotu na nasledujúci kalendárny týždeň,

d) spresnenú hodnotu na jednotlivé hodiny obchodného dňa.

(3) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy na vymedzenom území určí miesta v prenosovej sústave, kde hrozí nebezpečenstvo nedostatku prenosovej kapacity podľa podmienok prevádzkovateľa sústavy. Zoznam týchto miest uverejní na svojej internetovej stránke.

(4) Voľná obchodovateľná prenosová kapacita cezhraničného profilu sa v prípade explicitnej aukcie prideľuje účastníkom trhu s elektrinou transparentným a nediskriminačným spôsobom na základe ich požiadaviek a cenových ponúk v termínoch a podľa pravidiel aukcií platných na príslušnom cezhraničnom profile alebo môže byť pridelená organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou na účely implicitných aukcií realizovaných v integrovaných obchodných oblastiach v súlade s prevádzkovým poriadkom organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.

(5) Kapacita cezhraničného profilu, na ktorom nie je zavedené prideľovanie kapacít formou explicitnej aukcie, môže byť využitá na účel cezhraničného prenosu elektriny na základe voľných nominácií podľa pravidiel aukcií platných na príslušnom cezhraničnom profile uverejnených na internetovej stránke prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

(6) Aukcie organizuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy na vymedzenom území v súčinnosti s prevádzkovateľmi prenosovej sústavy susediacich členských štátov Európskej únie a tretích štátov alebo aukčná kancelária, ktorá je touto funkciou prevádzkovateľom prenosovej sústavy poverená. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejňuje na svojej internetovej stránke pravidlá aukcie alebo odkaz na pravidlá aukcie a príslušnú aukčnú kanceláriu.

(7) Kapacita pridelená v aukcii je rezervovaná momentom splnenia podmienok určených pravidlami aukcie.

(8) Ak účastník trhu s elektrinou neuhradí cenu za pridelenú voľnú obchodovateľnú kapacitu v termínoch a spôsobom určených pravidlami príslušnej aukcie, voľná obchodovateľná kapacita sa nepovažuje za rezervovanú kapacitu.

(9) Náklady na zakúpenie rezervovanej kapacity na cezhraničnom profile na účely dovozu podporných služieb sú súčasťou celkových nákladov na nákup podporných služieb.6)

(10) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejňuje na svojej internetovej stránke a na internetovej stránke aukčnej kancelárie

a) informácie o očakávanej voľnej obchodovateľnej prenosovej kapacite na cezhraničných profiloch v jednotlivých dňoch a hodinách ponúkaných účastníkom trhu s elektrinou,

b) podmienky a pravidlá aukcií najneskôr 14 pracovných dní pred dňom uzávierky na príjem ponúk do aukcie,

c) podmienky rezervácie kapacít z aukcií a prevodu kapacít,

d) cenu za rezervovanú kapacitu.

(11) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejňuje na svojej internetovej stránke súhrnné údaje o pridelených kapacitách cezhraničných profilov po hodinách a dňoch, súhrnné údaje o ich využití a súhrnné údaje o skutočne využitých kapacitách. Hodinové merané toky sa uverejňujú nasledujúci pracovný deň.

(12) Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o prenose elektriny cez spojovacie vedenia musí byť doručená prevádzkovateľovi prenosovej sústavy najmenej desať pracovných dní pred začatím prenosu elektriny, inak prevádzkovateľ prenosovej sústavy môže odmietnuť prenos elektriny.

(13) Subjekt zúčtovania zasiela požiadavky na cezhraničný prenos elektriny prevádzkovateľovi prenosovej sústavy v súlade s pravidlami určenými v zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia. Hodnoty požadovaných cezhraničných prenosov elektriny sú po prijatí informačným systémom prevádzkovateľa prenosovej sústavy zaslané do systému zúčtovateľa odchýlok a skontrolované oproti disponibilnej finančnej zábezpeke. V prípade nedostatočnej výšky disponibilnej finančnej zábezpeky je prevádzkovateľ prenosovej sústavy oprávnený požadovaný cezhraničný prenos elektriny odmietnuť.

(14) Plánované hodnoty dodávok elektriny a odberov elektriny na cezhraničných profiloch na nasledujúci deň poskytuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy zúčtovateľovi odchýlok denne do 15:00 h v členení po obchodných hodinách a jednotlivých subjektoch zúčtovania.

Distribúcia elektriny

§ 7

Podmienky distribúcie elektriny

(1) Distribúciu elektriny zabezpečuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy na základe zmluvy o distribúcii elektriny a prístupe do distribučnej sústavy9) uzatvorenej s užívateľom sústavy alebo na základe rámcovej distribučnej zmluvy uzavretej s dodávateľom elektriny. Na každé odberné miesto sa uzatvára iba jedna zmluva o distribúcii elektriny a prístupe do distribučnej sústavy.

(2) Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy musí byť doručená najmenej 14 pracovných dní pred začatím distribúcie elektriny do odberného miesta užívateľa sústavy; inak prevádzkovateľ môže odmietnuť distribúciu elektriny.

(3) Pre účastníka trhu s elektrinou, ktorý má uzatvorenú zmluvu o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy, sú platby súvisiace s prenosom elektriny súčasťou ceny za distribúciu elektriny.

(4) Cenu za distribúciu elektriny a informácie o obmedzeniach distribúcie elektriny uverejňuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy na svojej internetovej stránke.

(5) Prevádzkovateľ distribučnej sústavy oznamuje začiatok plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny a dobu trvania obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny do odberných miest s meraním typu A a B dodávateľovi elektriny, ktorý dodáva elektrinu do dotknutých odberných miest pripojených do jeho distribučnej sústavy. Dodávateľovi elektriny sa obmedzenie alebo prerušenie distribúcie elektriny oznamuje elektronicky najneskôr päť dní pred začiatkom plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny.

(6) Prevádzkovateľ distribučnej sústavy poskytuje raz ročne bezodplatne odberateľovi elektriny na základe žiadosti odberateľa elektriny údaje o odbere elektriny za každú hodinu v štvrťhodinovom rozlíšení v odbernom mieste s meraním typu A alebo B za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov elektronicky v tabuľkovom editore, a to najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti odberateľa elektriny.

(7) Meranie v distribučnej sústave vrátane vyhodnocovania merania na účely poskytovania údajov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou zabezpečí prevádzkovateľ distribučnej sústavy.

Dodávka elektriny

§ 8

Podmienky dodávky elektriny vrátane dodávky regulačnej elektriny a dodávky elektriny domácnostiam

(1) Dodávka elektriny odberateľovi elektriny sa uskutočňuje na základe zmluvy o dodávke elektriny;10) dodávka elektriny koncovému odberateľovi elektriny v domácnosti sa uskutočňuje podľa osobitného predpisu.11)

(2) Ak dodávateľ poslednej inštancie poskytuje odberateľovi elektriny univerzálnu službu, súčasťou ceny za dodávku elektriny odberateľovi elektriny sú aj platby súvisiace s prenosom elektriny, distribúciou elektriny, za poskytovanie systémových služieb a nákladov za prevádzkovanie systému.

(3) Obstaranie regulačnej elektriny zabezpečuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy na základe zmluvy uzatvorenej s poskytovateľom podporných služieb, dodávateľom regulačnej elektriny alebo ako poskytovateľ regulačnej elektriny, a to len automatickou aktiváciou regulačnej elektriny s parametrami sekundárnej regulácie výkonu prostredníctvom riadiaceho informačného systému dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy v spolupráci so susednými prevádzkovateľmi prenosových sústav v rámci systému GCC za cenu určenú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) v cenovom rozhodnutí alebo prostredníctvom havarijnej výpomoci od susediacich prevádzkovateľov prenosových sústav.

(4) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy vyhodnotí a odovzdá zúčtovateľovi odchýlok denne do 9:00 h predbežné údaje o množstve obstaranej regulačnej elektriny s presnosťou na tri desatinné miesta v MWh a nákladoch na obstaranú regulačnú elektrinu dodanú jednotlivými dodávateľmi regulačnej elektriny, a to pre každú obchodnú hodinu predchádzajúceho dňa v štvrťhodinovom rozlíšení. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy zašle finálne údaje v pracovných dňoch za predchádzajúci deň do 13:00 h, v pracovných dňoch, ktorým predchádza najmenej jeden nepracovný deň, do 16:00 h. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy vyhodnotí obstaranú regulačnú elektrinu v súlade s prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

(5) Množstvo regulačnej elektriny dodanej z prenosových sústav členských štátov Európskej únie a tretích štátov sa určí ako súčin odsúhlaseného dodaného množstva regulačnej elektriny zo zdrojov mimo vymedzeného územia v MW a doby trvania dodávky regulačnej elektriny v hodinách. Elektrina z dovezenej havarijnej výpomoci je účtovaná ako regulačná elektrina obstaraná prevádzkovateľom prenosovej sústavy a náklady za dovoz regulačnej elektriny v rámci havarijnej výpomoci sú súčasťou nákladov na obstaranie regulačnej elektriny.

(6) Regulačná elektrina obstaraná prevádzkovateľom prenosovej sústavy v systéme GCC je v rámci vyhodnotenia, zúčtovania a vysporiadania odchýlky účtovaná ako regulačná elektrina typu sekundárnej regulácie výkonu za osobitnú cenu určenú úradom.

(7) Množstvo regulačnej elektriny vyvezenej v rámci havarijnej výpomoci je súčasťou odchýlky prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Vzniknuté náklady na odchýlku z vyvezenej regulačnej elektriny v rámci havarijnej výpomoci uhradí susedný prevádzkovateľ prenosovej sústavy, ktorému bola havarijná výpomoc poskytnutá. Prípadné výnosy z odchýlky sú príjmom prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

(8) Objem elektriny určený na vývoz13) nesmie ohroziť bezpečnosť dodávok elektriny na vymedzenom území.14)

(9) Vyúčtovanie združenej dodávky elektriny odberateľovi elektriny obsahuje údaje podľa uzatvorených zmlúv súvisiacich s dodávkou elektriny, a to samostatne vyčíslený údaj o cene za poskytnuté služby súvisiace s dodávkou elektriny, distribúciou elektriny spolu s prenosom elektriny, o poskytovaní systémových služieb, nákladoch za prevádzkovanie systému.

(10) Prevádzkovateľ sústavy, ktorý nakupuje elektrinu na pokrytie strát v sústave, môže v rámci krátkodobých alebo vnútrodenných obchodov predať prebytok elektriny alebo nakúpiť chýbajúcu elektrinu na pokrytie strát a vlastnej spotreby, čo sa nepovažuje za obchodovanie s elektrinou. Za obchodovanie s elektrinou sa nepovažuje ani obstaranie regulačnej elektriny v systéme GCC prevádzkovateľom prenosovej sústavy.

(11) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejňuje na svojej internetovej stránke pravidlá a podmienky nákupu elektriny potrebnej na krytie strát.

(12) Pri zmluvách o dodávke elektriny alebo zmluvách o združenej dodávke elektriny je výpovedná lehota dva mesiace a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Podporné služby a systémové služby

§ 11

Podmienky poskytovania podporných služieb

(1) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy nakupuje podporné služby potrebné na zabezpečenie systémových služieb od poskytovateľov podporných služieb, ktorí spĺňajú technické a obchodné podmienky, s cieľom dosiahnuť minimálne náklady na zabezpečenie podporných služieb za transparentných a nediskriminačných podmienok, a to na základe zmluvy o poskytovaní podporných služieb.18)

(2) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy využíva nakúpené podporné služby prostredníctvom riadiaceho informačného systému a pokynov dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy po zohľadnení ponukových cien za regulačnú elektrinu poskytovateľov podporných služieb vrátane obstarania regulačnej elektriny v systéme GCC na základe ekonomicky efektívneho princípu a v súlade s technickými podmienkami.

(3) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejní na svojej internetovej stránke každoročne do 30. septembra predpokladanú celkovú hodnotu disponibility výkonov podporných služieb potrebnú na zabezpečenie spoľahlivej prevádzky elektrizačnej sústavy na vymedzenom území na nasledujúci rok, a to v členení na sumárny rozsah disponibility podporných služieb na poskytovanie kladnej regulačnej elektriny a sumárny rozsah disponibility podporných služieb na poskytovanie zápornej regulačnej elektriny.

(4) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejní požiadavku na podanie ponuky pre poskytovateľov podporných služieb v súlade s prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

(5) Poskytovateľ podporných služieb doručí ponuku v súlade s požiadavkami výberového konania, ktoré sú vyhlásené na základe podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

(6) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy priebežne vyhodnocuje veľkosť obstaranej regulačnej elektriny, objem a kvalitu obstaraných podporných služieb podľa technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

(7) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejňuje na svojej internetovej stránke

a) priebežne predbežné vyhodnotenie množstva obstaranej regulačnej elektriny za posledných 12 hodín s hodinovým posunom,

b) predbežné hodnoty objemu a váženého priemeru cien skutočne poskytnutých podporných služieb podľa jednotlivých druhov za každú obchodnú hodinu predchádzajúceho dňa,

c) konečné hodnoty objemu a váženého priemeru cien skutočne poskytnutých podporných služieb podľa jednotlivých druhov za každú obchodnú hodinu predchádzajúceho mesiaca po ukončení mesačného vyhodnotenia,

d) pravidlá a podmienky obstarania podporných služieb.

§ 12

Podmienky poskytovania systémových služieb

(1) Systémové služby poskytuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy podľa technických podmienok a pokynov elektroenergetického dispečingu využitím nakúpených podporných služieb.

(2) Ak je elektroenergetické zariadenie odberateľa elektriny alebo prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy pripojené18a) do prenosovej sústavy, tarifu za systémové služby a tarifu za prevádzkovanie systému uhradí odberateľ elektriny alebo prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy prevádzkovateľovi prenosovej sústavy na základe zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom prenosovej sústavy a odberateľom elektriny alebo prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy.

(3) Ak je elektroenergetické zariadenie odberateľa elektriny alebo prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy pripojené18a) do distribučnej sústavy, odberateľ elektriny alebo prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy platbu za systémové služby a platbu za prevádzkovanie systému uhradí prevádzkovateľovi distribučnej sústavy na základe zmluvy uzavretej medzi odberateľom elektriny alebo prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy a prevádzkovateľom distribučnej sústavy, do ktorej je elektroenergetické zariadenie tohto odberateľa elektriny alebo tohto prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy pripojené.18a)

(4) Ak má odberateľ elektriny s dodávateľom elektriny uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny, tarifa za systémové služby a tarifa za prevádzkovanie systému sú zložkami ceny za združenú dodávku elektriny. Platbu za poskytovanie systémových služieb a platbu za prevádzkovanie systému uhradí dodávateľ elektriny prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je pripojené odberné miesto odberateľa elektriny.

(5) Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy uhradí platbu za poskytovanie systémových služieb a platbu za prevádzkovanie systému prevádzkovateľovi prenosovej sústavy prostredníctvom prevádzkovateľa sústavy, do ktorej je jeho odberné miesto pripojené, vrátane platby za elektrinu vyrobenú vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny a v inom zariadení na výrobu elektriny pripojených do miestnej distribučnej sústavy a dodanú v rámci tejto miestnej distribučnej sústavy okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny.

(6) Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy odovzdá údaje potrebné na fakturáciu za poskytovanie systémových služieb a za prevádzkovanie systému prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je pripojený, a to vždy za príslušný mesiac do siedmeho kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca. Podrobnosti komunikácie medzi prevádzkovateľmi sústav upraví prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy vo svojom prevádzkovom poriadku.

(7) Výrobca elektriny, ktorý elektrinu vyrobenú vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny dodáva priamym vedením odberateľom elektriny alebo spotrebúva pre celkovú vlastnú spotrebu elektriny v mieste umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, platbu za poskytovanie systémových služieb a platbu za prevádzkovanie systému uhradí prevádzkovateľovi prenosovej sústavy prostredníctvom prevádzkovateľa sústavy, do ktorej je jeho odberné miesto pripojené.

(8) Platba za systémové služby a platba za prevádzkovanie systému sa neúčtuje výrobcovi elektriny, ktorý odoberá elektrinu na účely prečerpania v prečerpávacích vodných elektrárňach a na účely vlastnej spotreby súvisiacej s výrobou elektriny.

(9) Prevádzkovateľ distribučnej sústavy platby podľa odsekov 3, 5 a 7 uhradí prevádzkovateľovi prenosovej sústavy priamo, ak je pripojený do prenosovej sústavy, alebo prostredníctvom prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je pripojený. Spôsob úhrady platby sa určí v cenovom rozhodnutí úradu.

(10) Platba za systémové služby a za prevádzkovanie systému sa neúčtuje za elektrinu na účely vývozu elektriny.

Odchýlka účastníka trhu s elektrinou a odchýlka sústavy

§ 13

Zodpovednosť za odchýlku

(1) Účastník trhu s elektrinou si môže zvoliť režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku alebo prenesenej zodpovednosti za odchýlku.

(2) Ak si účastník trhu s elektrinou zvolí režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku, stáva sa subjektom zúčtovania a zodpovedá za finančné vyrovnanie odchýlky.

(3) Ak sa prenos elektriny uskutočňuje cez spojovacie vedenia, uplatňuje sa režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku.

(4) Podmienkou režimu vlastnej zodpovednosti za odchýlku je uzatvorenie zmluvy o zúčtovaní odchýlky so zúčtovateľom odchýlok. Touto zmluvou sa zúčtovateľ odchýlok zaväzuje zabezpečiť vyhodnocovanie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlky subjektu zúčtovania a jeho bilančnej skupiny.

(5) Ak si účastník trhu s elektrinou zvolí režim prenesenej zodpovednosti za odchýlku, za finančné vyrovnanie odchýlky na odberných miestach tohto účastníka trhu s elektrinou zodpovedá subjekt zúčtovania, ktorý prevzal túto zodpovednosť.

(6) Podmienkou režimu prenesenej zodpovednosti za odchýlku je uzatvorenie zmluvy o prenesení zodpovednosti za odchýlku alebo zmluvy o dodávke elektriny, alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny so subjektom zúčtovania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky so zúčtovateľom odchýlok. Zodpovednosť za odchýlku odberného miesta účastníka trhu s elektrinou sa môže preniesť len na jedného účastníka trhu s elektrinou.

(7) Pre odberné miesto účastníka trhu s prenesenou zodpovednosťou za odchýlku je jeho jediným dodávateľom elektriny pre toto odberné miesto subjekt zúčtovania, ktorý za neho prevzal zodpovednosť za odchýlku v tomto odbernom mieste.

(8) Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy, a to v rozsahu odberov elektriny z odberných miest pripojených do tejto distribučnej sústavy.

(9) Postup a podmienky poskytovania údajov vo veci odchýlky účastníka trhu s elektrinou v prípade zmeny dodávateľa elektriny v odbernom mieste pripojenom do miestnej distribučnej sústavy sú uvedené v prevádzkovom poriadku zúčtovateľa odchýlok a v zmluve o podmienkach poskytovania údajov uzatvorenej medzi prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy a dodávateľom elektriny.

(10) Ak prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy preniesol zodpovednosť za odchýlku na iný subjekt zúčtovania, je tento subjekt zúčtovania povinný prevziať zodpovednosť za odchýlku výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa osobitného predpisu.18aa) Podmienkou prevzatia zodpovednosti za odchýlku výrobcu elektriny podľa prvej vety je príslušnosť výrobcu elektriny a prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy k tej istej bilančnej skupine a dodávka vyrobenej elektriny do regionálnej distribučnej sústavy na základe zmluvy o dodávke vyrobenej elektriny na účely pokrytia strát v regionálnej distribučnej sústave.

(11) Výrobca elektriny poskytuje zúčtovateľovi odchýlok technické údaje o dodávke elektriny potrebné na vyhodnotenie odchýlok podľa prevádzkového poriadku zúčtovateľa odchýlky.

§ 14

Registrácia účastníkov trhu s elektrinou a odberných miest

(1) Ak účastník trhu s elektrinou nemá pridelené identifikačné číslo pred uzavretím zmluvy o zúčtovaní odchýlky, požiada lokálneho vydavateľa identifikačných čísiel o pridelenie identifikačného čísla.

(2) Identifikačné čísla odberných miest účastníka trhu prideľujú príslušní prevádzkovatelia sústav a vedú ich evidenciu. Identifikačné čísla bilančných skupín prideľuje a eviduje lokálny vydavateľ identifikačných čísiel na základe žiadostí prevádzkovateľov sústav. Prevádzkovateľ sústavy informuje zúčtovateľa odchýlok o vzniku a zániku bilančnej skupiny najneskôr desať kalendárnych dní pred jej vznikom alebo zánikom.

(3) Zúčtovateľ odchýlok zaregistruje subjekt zúčtovania v systéme zúčtovania odchýlky na základe zmluvy o zúčtovaní odchýlky.

(4) Subjekt zúčtovania po pridelení identifikačného čísla podľa odseku 1 požiada prevádzkovateľa sústavy, do ktorej je odberné miesto subjektu zúčtovania a odberné miesta účastníkov trhu s elektrinou, za ktorých subjekt zúčtovania prevzal zodpovednosť za odchýlku, pripojené, o registráciu príslušných odberných miest, a to najneskôr 40 dní predo dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o zúčtovaní odchýlky alebo zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku pre existujúce odberné miesta a najneskôr 14 pracovných dní predo dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o zúčtovaní odchýlky alebo zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku pre nové odberné miesta. Na účel priradenia identifikačného čísla je existujúcim odberným miestom odberné miesto, ktoré bolo najmenej raz zaradené do bilančnej skupiny.

(5) Prevádzkovateľ sústavy na základe žiadosti subjektu zúčtovania a po predložení zmluvy o zúčtovaní odchýlky alebo zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku zaregistruje odberné miesta uvedené v odseku 4 a pridelí im identifikačné čísla v súlade s odsekom 2, a to najneskôr sedem kalendárnych dní predo dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o zúčtovaní odchýlky alebo zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku.

(6) Identifikačné číslo registrovaného odberného miesta podľa odseku 5 prevádzkovateľ sústavy oznámi subjektu zúčtovania a účastníkovi trhu s elektrinou, za ktorého subjekt zúčtovania prevzal zodpovednosť za odchýlku.

(7) Zmena subjektu zúčtovania a dodávateľa elektriny sa uskutočňuje podľa postupu uvedeného v prílohe č. 2.

(8) Pri zmene subjektu zúčtovania alebo dodávateľa elektriny prevádzkovateľ sústavy uskutoční zmenu priradenia dotknutého odberného miesta do príslušnej bilančnej skupiny.

(9) Subjekt zúčtovania oznámi všetkým účastníkom trhu, za ktorých prevzal zodpovednosť za odchýlku, ako aj dotknutým prevádzkovateľom sústav zánik zmluvy o zúčtovaní odchýlky najneskôr 30 kalendárnych dní predo dňom, ktorým jej platnosť zanikne.

(10) Ak doterajší dodávateľ elektriny nemá možnosť uskutočňovať dodávku elektriny18b) alebo sa mu ako subjektu zúčtovania skončí zmluva o zúčtovaní odchýlky účastníka trhu, zodpovednosť za odchýlku v odbernom mieste účastníka trhu s elektrinou, za ktorého subjekt zúčtovania prevzal zodpovednosť za odchýlku a ktorý nemá uzavretú ku dňu zániku doterajšej zmluvy novú zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku, preberá ku dňu zániku doterajšej zmluvy o zúčtovaní odchýlky účastníka trhu príslušný dodávateľ poslednej inštancie, a to najviac po dobu troch mesiacov. Dodávateľ poslednej inštancie zabezpečuje odo dňa ukončenia doterajšej zmluvy o zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu do dotknutých odberných miest dodávku elektriny a súvisiace služby, najviac však po dobu troch mesiacov. Ak sa subjektu zúčtovania skončí zmluva o zúčtovaní odchýlky účastníka trhu, oznámi to zúčtovateľ odchýlok príslušnému dodávateľovi poslednej inštancie a príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy 30 dní vopred.

(11) Na základe oznámenia od zúčtovateľa odchýlok zašle príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy dodávateľovi poslednej inštancie bezodkladne výpis všetkých dotknutých odberných miest, na ktoré sa vzťahuje náhradné prevzatie zodpovednosti za odchýlku a náhradná dodávka elektriny.

(12) Dodávateľ poslednej inštancie na základe oznámenia od zúčtovateľa odchýlok podľa odseku 10 a výpisu odberných miest podľa odseku 11 upovedomí dotknutých odberateľov elektriny o náhradnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku a náhradnej dodávke elektriny do ich odberných miest. V oznámení dodávateľ poslednej inštancie uvedie, ku ktorému dňu sa náhradné prevzatie za odchýlku a náhradná dodávka elektriny končia, a vyzve dotknutých odberateľov elektriny, aby najneskôr k tomuto dňu uzavreli všetky zmluvy potrebné na dodávku elektriny a súvisiace služby.

(13) Pri plnení povinností v zmysle odsekov 10 až 12 fakturuje dodávateľ poslednej inštancie dotknutým odberateľom elektriny cenu elektriny, za ktorú ju preukázateľne obstaral na trhu s elektrinou pre potreby krytia náhradnej dodávky elektriny do dotknutých odberných miest vrátane nákladov na odchýlku, oprávnené náklady na dodávku elektriny vrátane primeraného zisku a rizikovej prirážky, ako aj regulované položky za služby súvisiace s dodávkou elektriny v zmysle cenníka daného prevádzkovateľa prenosovej alebo distribučnej sústavy.

(14) Pri plnení povinností v zmysle odsekov 10 až 12 pre odberateľov elektriny v domácnosti fakturuje dodávateľ poslednej inštancie cenu, ktorá bola určená rozhodnutím úradu pre dané územie dodávateľa poslednej inštancie.

(15) Počas trvania náhradného prevzatia zodpovednosti za odchýlku a náhradnej dodávky elektriny sú dotknuté odberné miesta u prevádzkovateľa distribučnej sústavy registrované ako súčasť bilančnej skupiny dodávateľa poslednej inštancie.

(16) Náhradné prevzatie zodpovednosti za odchýlku a náhradná dodávka elektriny sa končia uplynutím troch mesiacov od jej začatia alebo ak si dotknutý odberateľ elektriny uzatvorí všetky zmluvy potrebné na dodávku elektriny a súvisiace služby. Na tieto prípady sa vzťahuje postup upravený v prílohe č. 2.

(17) Ak odberateľ elektriny nemá ku dňu uvedenému v oznámení podľa odseku 12 uzatvorené všetky zmluvy potrebné na dodávku elektriny a súvisiace služby, považuje sa jeho odber elektriny po tomto dni za neoprávnený.

(18) Zúčtovateľ odchýlok uverejňuje denne do 10:00 h na svojej internetovej stránke aktualizovaný zoznam registrovaných subjektov zúčtovania s uvedením termínu platnosti zmluvy o zúčtovaní odchýlky uzatvorenej so subjektom zúčtovania.

§ 15

Registrácia denných diagramov

(1) Subjekt zúčtovania odovzdá zúčtovateľovi odchýlok na každý obchodný deň denné diagramy za svoju bilančnú skupinu; denné diagramy obsahujú interné realizácie dodávky elektriny a odberu elektriny na vymedzenom území.

(2) Zúčtovateľ odchýlok denné diagramy odovzdané podľa odseku 1 zaregistruje a zahrnie ich do systému zúčtovania.

(3) Denný diagram vo formáte podľa štandardu združenia prevádzkovateľov subjekt zúčtovania odovzdá v platnom stredoeurópskom čase alebo letnom stredoeurópskom čase do 13:30 h predchádzajúceho kalendárneho dňa.

(4) Zúčtovateľ odchýlok po prijatí denných diagramov predložených subjektmi zúčtovania uskutoční ich vzájomné párovanie v štvrťhodinovom rozlíšení; ak zistí rozdiel, najneskôr do 14:30 h informuje príslušné subjekty zúčtovania o rozdiele a vyzve ich na odstránenie rozdielu.

(5) Subjekty zúčtovania, ktorých hodnoty v denných diagramoch vyhodnotí zúčtovateľ odchýlok ako nespárované, môžu do uzávierky dennej registrácie diagramov zaslať opravu len tých časových radov, v ktorých zúčtovateľ odchýlok zistil rozdiel. Uzávierka dennej registrácie diagramov je predchádzajúci deň o 15:00 h.

(6) Zúčtovateľ odchýlok nezaregistruje denný diagram, ak

a) bol doručený po lehote určenej v odseku 3 alebo po lehote určenej pravidlami vnútrodennej registrácie denných diagramov podľa odseku 10,

b) subjekt zúčtovania nemá zloženú finančnú zábezpeku podľa zmluvy o zúčtovaní odchýlky,

c) hodnoty denného diagramu nezodpovedajú aktuálnemu stavu finančnej zábezpeky subjektu zúčtovania,

d) subjekt zúčtovania má pozastavenú registráciu podľa § 16 ods. 15.

(7) Zúčtovateľ odchýlok nevyhodnotí ako súčasť dohodnutých hodnôt denný diagram, ak

a) nie je zaregistrovaný podľa odseku 6,

b) príslušné subjekty zúčtovania neodovzdajú podľa odseku 5 a ani podľa pravidiel vnútrodennej registrácie denných diagramov podľa odseku 10 zúčtovateľovi odchýlok opravené hodnoty alebo odovzdajú hodnoty, v ktorých neodstránili rozdiel.

(8) Hodnoty dodávok elektriny a odberov elektriny na cezhraničných profiloch akceptované systémom prevádzkovateľa prenosovej sústavy a hodnoty dodávok elektriny a odberov elektriny zobchodované prostredníctvom organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou sú pri uzávierke dennej registrácie diagramov zaradené do systému zúčtovateľa odchýlok.

(9) Odber elektriny bez registrácie denného diagramu sa považuje za neoprávnený odber elektriny.

(10) Subjekt zúčtovania môže svoje denné diagramy aktualizovať v rámci vnútrodennej registrácie denných diagramov v súlade s prevádzkovým poriadkom organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.

§ 16

Vyhodnocovanie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlky

(1) Vyhodnocovanie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlky účastníkov trhu s elektrinou a odchýlky sústavy zabezpečuje zúčtovateľ odchýlok.

(2) Zúčtovateľ odchýlok na základe registrácie denných diagramov zistí bilanciu dodávok elektriny a odberov elektriny súhrnne za sústavu na vymedzenom území pre každú obchodnú hodinu nasledujúceho dňa v štvrťhodinovom rozlíšení a uverejní ju na svojej internetovej stránke najneskôr do 17:00 h po ukončení registrácie denných diagramov. Tieto údaje denne aktualizuje po ukončení vnútrodenného obchodovania do 10:00 h za predchádzajúci deň.

(3) Prevádzkovateľ sústavy odovzdá za subjekty zúčtovania pripojené do jeho sústavy zúčtovateľovi odchýlok denne do 9:00 h a príslušnému subjektu zúčtovania denne do 9:30 h údaje o skutočnom množstve odobratej elektriny a odovzdanej elektriny za každú obchodnú hodinu predchádzajúceho dňa v štvrťhodinovom rozlíšení na základe meraných hodnôt v MW s presnosťou na tri desatinné miesta.

(4) Prevádzkovateľ sústavy odovzdá údaje podľa odseku 3 súhrnne podľa jednotlivých bilančných skupín v členení podľa typu merania A, B a C vrátane zvyškového diagramu. Údaje zahŕňajú hodnoty odberov elektriny odberateľov elektriny s priebehovým meraním a hodnoty z typových diagramov odberu, a to osobitne za dodávku elektriny a osobitne za odber elektriny.

(5) Zúčtovateľ odchýlok preverí úplnosť údajov poskytnutých podľa odsekov 3 a 4; ak zistí nedostatky, vyzve prevádzkovateľov sústav na ich odstránenie.

(6) Zúčtovateľ odchýlok zistí odchýlku sústavy a odchýlku subjektu zúčtovania pre každú obchodnú hodinu v štvrťhodinovom rozlíšení. Odchýlka subjektu zúčtovania je rozdiel medzi dohodnutým množstvom elektriny jeho bilančnej skupiny a skutočným množstvom elektriny jeho bilančnej skupiny v MWh zaokrúhlený na tri desatinné miesta po zohľadnení množstva poskytnutej regulačnej elektriny.

(7) Platba subjektu zúčtovania sa skladá z

a) platby za odchýlku,

b) platby za vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlky.

(8) Platba za odchýlku sa vypočíta ako súčin odchýlky subjektu zúčtovania v MWh a ceny vypočítanej spôsobom určeným v prevádzkovom poriadku zúčtovateľa odchýlok pre každú obchodnú hodinu v štvrťhodinovom rozlíšení (ďalej len „zúčtovacia cena“).

(9) Zúčtovateľom odchýlok sa v prevádzkovom poriadku určí spôsob zúčtovania odchýlok v obchodnej hodine v štvrťhodinovom rozlíšení. Pre výpočet záporných platieb použije zúčtovateľ odchýlok na účel mesačného zúčtovania odchýlok koeficient menší ako jeden tak, aby rozdiel medzi celkovými platbami za odchýlky, určenými ako súčet platieb podľa odseku 11, a celkovými nákladmi na obstaranie regulačnej elektriny bol kladný. Pre konečný prepočet a konečné vyhodnotenie odchýlok za každý mesiac sa koeficient určí na tri desatinné miesta tak, aby rozdiel medzi celkovými platbami za odchýlky, určenými ako súčet platieb podľa odseku 11, a celkovými nákladmi na obstaranie regulačnej elektriny bol rovný nule alebo pre zaokrúhlenie kladný. Na účely určenia zúčtovacej ceny sa použije systémová odchýlka, ktorá sa rovná sume aktivovanej regulačnej elektriny v príslušnej perióde zúčtovania.

(10) Platba za vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlky je regulovaná.

(11) Ak platba vypočítaná podľa odseku 7 písm. a) je záporné číslo, platbu uhradí zúčtovateľ odchýlok subjektu zúčtovania. Ak platba vypočítaná podľa odseku 7 písm. a) je kladné číslo, platbu uhradí subjekt zúčtovania zúčtovateľovi odchýlok. Spôsob, postup a podmienky úhrad sa určia v prevádzkovom poriadku zúčtovateľa odchýlok.

(12) Podmienky vysporiadania dodávky regulačnej elektriny sa určia v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.

(13) Údaje potrebné na zúčtovanie odchýlok a opravné zúčtovanie odchýlok na požiadanie poskytuje prevádzkovateľ sústavy zúčtovateľovi odchýlok a dotknutým účastníkom trhu s elektrinou.

(14) Zúčtovateľ odchýlok oznámi subjektu zúčtovania vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlky, ktoré obsahuje

a) veľkosť odchýlky subjektu zúčtovania v MWh pre každú obchodnú hodinu,

b) zúčtovaciu cenu v eurách/MWh pre každú obchodnú hodinu v štvrťhodinovom rozlíšení,

c) platbu subjektu zúčtovania za odchýlku v eurách,

d) platbu zúčtovateľa odchýlok subjektu zúčtovania v eurách,

e) veľkosť odchýlky sústavy v MWh pre každú obchodnú hodinu.

(15) Zúčtovateľ odchýlok uverejňuje denne do 10:00 h na svojej internetovej stránke za každú obchodnú hodinu predchádzajúceho dňa v štvrťhodinovom rozlíšení

a) objem obstaranej kladnej regulačnej elektriny a zápornej regulačnej elektriny,

b) celkové náklady na obstaranie regulačnej elektriny,

c) súčet kladných a záporných odchýlok,

d) veľkosť odchýlky sústavy a zúčtovaciu cenu za odchýlku.

(16) Ak subjekt zúčtovania neuhradí zúčtovateľovi odchýlok platbu za odchýlku, zúčtovateľ odchýlok je oprávnený použiť finančnú zábezpeku subjektu zúčtovania na uhradenie záväzku, najskôr v prvý pracovný deň po splatnosti neuhradenej faktúry; zároveň bezodkladne vyzve subjekt zúčtovania, aby do troch pracovných dní od prevedenia platby z finančnej zábezpeky doplnil finančnú zábezpeku do výšky určenej v zmluve o zúčtovaní odchýlky.

(17) Ak subjekt zúčtovania nedoplní výšku finančnej zábezpeky podľa odseku 14, zúčtovateľ odchýlok nasledujúci obchodný deň pozastaví jeho registráciu a oznámi to účastníkom trhu s elektrinou v jeho bilančnej skupine a bilančným skupinám, ktoré oznámili zúčtovateľovi odchýlok v predchádzajúcom obchodnom dni dohodnuté množstvo elektriny so subjektom zúčtovania, ktorému je registrácia pozastavená. Pozastavenie registrácie subjektu zúčtovania uverejní zúčtovateľ odchýlok na svojej internetovej stránke.

(18) Spôsob určenia náhradných hodnôt odberov elektriny odberateľov elektriny s priebehovým meraním bez diaľkového odpočtu sú uvedené v prílohe č. 3.

(19) Termíny a podmienky vysporiadania odchýlky sú uvedené v prílohe č. 5.

(20) Odchýlka od salda dohodnutých cezhraničných výmen sa pri zúčtovaní odchýlky vyhodnotí ako odchýlka prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

(21) Zúčtovateľ odchýlok na svojej internetovej stránke uverejňuje do dvadsiateho dňa po skončení kalendárneho mesiaca informáciu o nepresnosti v údajoch medzi údajmi z mesačných vyhodnotení a údajmi z denných vyhodnotení odchýlky v členení podľa jednotlivých prevádzkovateľov sústav v percentách za jednotlivé kalendárne dni. Percento nepresnosti sa určí podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.

(22) V obchodných hodinách, v ktorých sa uplatňujú obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike vyhlásené dispečingom prevádzkovateľa prenosovej sústavy, sa vyhodnotenie odchýlky, zúčtovanie odchýlok a regulačnej elektriny zúčtovateľom odchýlok nevykoná.

§ 17

Podmienky použitia typových diagramov odberu elektriny

(1) Typový diagram odberu je postupnosť hodnôt priemerných hodinových odberov za rok, na ktorého základe sa určuje množstvo odberu elektriny odberateľmi elektriny bez priebehového merania a využíva sa na zúčtovanie odchýlky subjektu zúčtovania.

(2) Prevádzkovateľ distribučnej sústavy priradí odbernému miestu odberateľa elektriny typový diagram odberu podľa spôsobu merania, času, charakteru a priebehu spotreby elektriny.

(3) Typový diagram odberu určený podľa odseku 2 oznámi prevádzkovateľ distribučnej sústavy príslušnému dodávateľovi elektriny, do ktorého bilančnej skupiny odberné miesto patrí.

(4) Ak prevádzkovateľ sústavy zistí, že odbernému miestu odberateľa elektriny bol priradený nesprávny typový diagram odberu, bezodkladne mu priradí typový diagram odberu zodpovedajúci charakteru a priebehu spotreby elektriny.

(5) Podmienky na priradenie typových diagramov odberu uverejňuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy na svojej internetovej stránke.

(6) Druhy typových diagramov odberu, spôsob ich priraďovania a zásady ich používania sú uvedené v prílohe č. 4.

(7) Prevádzkovateľ distribučnej sústavy poskytne organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou druhy typových diagramov s príslušnými parametrami.

Organizovanie krátkodobého trhu s elektrinou

§ 17a

Podmienky účasti na krátkodobom trhu s elektrinou

(1) Organizovaný krátkodobý trh s elektrinou sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom trhu s elektrinou uzavretej medzi organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou a účastníkom krátkodobého trhu s elektrinou po zložení finančnej zábezpeky účastníkom krátkodobého trhu s elektrinou najneskôr päť dní pred účinnosťou zmluvy a po splnení ďalších obchodných podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.

(2) Účastníkom krátkodobého trhu s elektrinou môže byť len subjekt zúčtovania s platnou zmluvou o zúčtovaní odchýlky.

(3) Účastník krátkodobého trhu s elektrinou zasiela organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje potrebné na vyhodnotenie, zúčtovanie a vysporiadanie krátkodobého trhu s elektrinou a informácie potrebné na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.

§ 17b

Registrácia objednávok a párovanie objednávok

(1) Objednávky účastníka krátkodobého trhu s elektrinou obsahujú ponuku na predaj elektriny alebo dopyt na nákup elektriny.

(2) Účastník krátkodobého trhu s elektrinou zadáva objednávky najneskôr do času určeného prevádzkovým poriadkom organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.

(3) Účastník krátkodobého trhu s elektrinou doručí objednávky organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou v čase, spôsobom a vo formáte v súlade s prevádzkovým poriadkom organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a platnými pravidlami informačného systému organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.

(4) Párovanie objednávok sa vykonáva v režime

a) koordinovaného párovania, pri ktorom prebieha spoločné párovanie obchodných oblastí s využitím definovanej hodnoty prenosovej kapacity integrovaných trhov,

b) samostatného párovania, pri ktorom prebieha samostatné párovanie slovenskej obchodnej oblasti.

§ 17c

Vyhodnotenie, zúčtovanie a vysporiadanie denného trhu

(1) Vyhodnotenie, zúčtovanie a vysporiadanie denného trhu sa vykonáva denne a mesačne v súlade s prevádzkovým poriadkom organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.

(2) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou sprístupňuje účastníkom krátkodobého trhu s elektrinou vyhodnotenie denného trhu prostredníctvom informačného systému organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.

(3) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou uverejňuje denne na svojej internetovej stránke

a) hodnotu prenosovej kapacity integrovaných trhov aktuálneho obchodného dňa,

b) aktualizovaný zoznam registrovaných účastníkov krátkodobého trhu s elektrinou,

c) celkové množstvo nákupu elektriny ponúkané v každej obchodnej hodine v MWh,

d) celkové množstvo predaja elektriny dopytované v každej obchodnej hodine v MWh,

e) množstvo nákupu elektriny zobchodované v každej obchodnej hodine v MWh,

f) množstvo predaja elektriny zobchodované v každej obchodnej hodine v MWh,

g) rozdiel množstva nákupu a predaja elektriny zobchodovaného v každej obchodnej hodine v MWh,

h) cenu elektriny v obchodnej oblasti pre každú obchodnú hodinu v eurách,

i) agregované krivky nákupu a predaja elektriny ponúkanej a požadovanej v každej obchodnej hodine vrátane identifikácie úspešne zobchodovaného množstva a identifikácie dovozov a vývozov,

j) cenové indexy pre základné pásmo, ktoré sa určuje zo všetkých obchodných hodín, a špičkové pásmo, ktoré sa určuje z obchodných hodín, ktoré pokrývajú čas v intervale od 8:00 h do 20:00 h, ktoré sa určia ako aritmetický priemer cien obchodných hodín.

(4) Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou môže z dôvodu technických problémov pozastaviť alebo zrušiť obchodovanie na dennom trhu podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.

(5) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy poskytuje organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou súčinnosť pri organizovaní krátkodobého trhu s elektrinou.

(6) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy poskytujú organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou namerané a vyhodnotené údaje a informácie potrebné na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.

(7) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy poskytne na požiadanie organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje potrebné na vyhodnotenie organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou.

§ 17d

Prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou musí obsahovať aj

a) pravidlá informačného systému,

b) proces párovania objednávok,

c) podmienky zloženia finančnej zábezpeky, spôsob určenia výšky finančnej zábezpeky účastníka krátkodobého trhu s elektrinou a podmienky a lehoty jej vrátenia,

d) spôsob overovania a registrácie objednávok,

e) postup pri reklamáciách,

f) spôsob registrácie účastníkov krátkodobého trhu s elektrinou.

Preťaženie sústavy

§ 18

Spôsob predchádzania vzniku preťaženia a riešenie preťaženia sústavy

(1) Ak v priebehu prevádzky dôjde v sústave k takým zmenám, ktoré vyvolajú akútne nebezpečenstvo vzniku preťaženia alebo jej náhle preťaženie, prevádzkovateľ prenosovej sústavy s cieľom odstrániť vzniknutý stav

a) aktivuje nakúpené podporné služby,

b) využije zmluvne dohodnuté havarijné rezervy,

c) zmení zapojenie elektroenergetických zariadení prenosovej sústavy a distribučnej sústavy.

(2) Zmenu zapojenia elektroenergetických zariadení riadi elektroenergetický dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy (ďalej len „dispečing“).

(3) Ak dôjde k preťaženiu sústavy, dispečing spolupracuje na odstránení preťaženia s príslušným prevádzkovateľom sústavy členského štátu Európskej únie alebo tretieho štátu. V tom prípade dispečing zistí, v ktorom elektroenergetickom zariadení sa má vykonať zmena nasadenia.

(4) Ak na riešenie preťaženia sústavy nepostačujú opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 3, dispečing má právo meniť štruktúru zapojenia zariadení na výrobu elektriny v nevyhnutnom rozsahu za podmienok uvedených v odseku 5.

(5) Zmena výkonu súvisiaca so zmenou štruktúry zapojenia zariadení na výrobu elektriny urobená s cieľom predchádzať vzniku preťaženia alebo riešiť preťaženie je hodnotená ako regulačná elektrina s ponukovými cenami elektriny v eurách/MWh určenými rozhodnutím úradu za regulačnú elektrinu pri ohrození prevádzkyschopnosti elektrizačnej sústavy. Počas požadovanej zmeny výkonu má výrobca elektriny uhrádzanú dohodnutú podpornú službu, ktorá bola v čase vyhlásenia disponibilná.


Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 19

Prechodné ustanovenia

(1) Zmluvy na dodávku elektriny pre odberateľa elektriny v domácnosti uzatvorené podľa doterajších predpisov sa považujú sa zmluvy o združenej dodávke elektriny a zostávajú v platnosti do doby dohodnutej zmluvnými stranami; tým nie je dotknuté právo odberateľa elektriny v domácnosti na zmenu dodávateľa elektriny.19)

(2) Typový diagram odberu priradí doterajší dodávateľ elektriny odberateľom elektriny, ktorí k 15. júlu 2007 nepožiadali o zmenu dodávateľa elektriny.

(3) Koeficient prepočtu zaťaženia na zvyškový diagram distribučnej sústavy sa do 31. decembra 2007 určuje vo výške jeden.

§ 19a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2010

(1) Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy, ktorý prevádzkuje miestnu distribučnú sústavu na základe povolenia na distribúciu elektriny pred 1. júnom 2010, oznámi do 31. októbra 2010 prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je pripojený, že podniká v elektroenergetike.

(2) Dodávateľ elektriny do 1. septembra 2010 zosúladí zmluvy o dodávke elektriny a zmluvy o združenej dodávke elektriny uzatvorené na neurčitý čas pred 1. júnom 2010 s § 8 ods. 11.

§ 19b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012

Ustanovenie § 8 ods. 12 sa vzťahuje na zmluvy o dodávke elektriny a zmluvy o združenej dodávke elektriny uzatvorené od 1. januára 2012.

§ 20

Záverečné ustanovenie

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.

§ 21

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 124/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou.

§ 22

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júla 2007 s výnimkou § 4 ods. 4, § 8 ods. 4, § 11 ods. 7 písm. a), § 12 ods. 9, § 14 ods. 6, 7 a 8, § 15 ods. 4 a 10 , § 16 ods. 3, 6 a 8 a prílohy č. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2008.


v z. Dušan Čaplovič v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 317/2007 Z. z.

SPÔSOB URČENIA FINANČNEJ ZÁBEZPEKY SUBJEKTU ZÚČTOVANIA

A. Spôsob hodnotenia subjektu zúčtovania a zaradenie do hodnotiacich skupín

(1) Zúčtovateľ odchýlok uskutočňuje hodnotenie subjektu zúčtovania a zaradenie do hodnotiacich skupín (ďalej len „hodnotenie“) a určuje výšku finančnej zábezpeky subjektu zúčtovania s cieľom dosiahnuť optimálnu výšku finančnej zábezpeky, zohľadňujúc hodnotenie miery rizika subjektu zúčtovania.

(2) Zúčtovateľ odchýlok uskutočňuje hodnotenie miery rizika subjektu zúčtovania podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.

(3) Zúčtovateľ odchýlok uskutočňuje hodnotenie subjektu zúčtovania

a) pri uzatvorení zmluvy o zúčtovaní odchýlky na základe údajov uvedených v žiadosti o stanovenie výšky finančnej zábezpeky,

b) pri významnej zmene vstupných údajov hodnotenia.

(4) Hodnotenie subjektu zúčtovania zverejní zúčtovateľ odchýlok podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a platí

a) odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o zúčtovaní odchýlky pre subjekt zúčtovania podľa odseku 3 písm. a),

b) od mesiaca nasledujúceho po doručení oznámenia subjektu zúčtovania podľa odseku 3 písm. b).

(5) Subjekt zúčtovania môže podať námietky proti postupu zúčtovateľa odchýlok pri hodnotení subjektu zúčtovania. V prípade oprávnenosti námietky upraví zúčtovateľ odchýlok hodnotenie a výšku finančnej zábezpeky subjektu zúčtovania s účinnosťou do piatich pracovných dní od doručenia námietky.

(6) Subjekt zúčtovania môže raz mesačne požiadať zúčtovateľa odchýlok o zmenu hodnotenia a zmenu výšky finančnej zábezpeky. Spolu so žiadosťou o zmenu predkladá subjekt zúčtovania podklady na hodnotenie podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Zúčtovateľ odchýlok oznámi subjektu zúčtovania výsledok zmeny hodnotenia a zmenu výšky finančnej zábezpeky do piatich pracovných dní od prijatia platnej žiadosti na zmenu hodnotenia pre nasledujúci mesiac.

(7) Zúčtovateľ odchýlok určuje zaradenie do hodnotiacej skupiny podľa bodovej hodnoty parametra Hk podľa vzorca

Hk = K1 + K2 (v bodoch),

kde

Hk = celkový počet bodov,

K1 = počet bodov kritéria 1; zohľadňuje základný majetok subjektu zúčtovania,

K2 = počet bodov kritéria 2; zohľadňuje oneskorenie úhrad subjektu zúčtovania voči zúčtovateľovi odchýlok.

(8) Zúčtovateľ odchýlok určuje kritériá hodnotenia K1, K2 pre subjekt zúčtovania podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.

(9) Zúčtovateľ odchýlok určuje zaradenie do hodnotiacej skupiny podľa bodovej hodnoty parametra Hk a priraďuje každej hodnotiacej skupine hodnotu koeficientu finančnej zábezpeky Kg podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.

B. Spôsob určenia finančnej zábezpeky

(1) Zúčtovateľ odchýlok určuje výšku finančnej zábezpeky subjektu zúčtovania podľa vzorca

FZ = OO * (Zp + 5) * Po * Kg * Co (v eurách),

kde

FZ = finančná zábezpeka subjektu zúčtovania (v eurách),

OO = vyššia hodnota zo sumy absolútnych hodnôt dohodnutých odberov a zo sumy absolútnych hodnôt dohodnutých dodávok v dennom diagrame subjektu zúčtovania nahlásené subjektom zúčtovania zúčtovateľovi odchýlok,

Zp = obdobie, na ktoré sa určuje finančná zábezpeka; dĺžka obdobia je spresnená v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy,

Po = pomerná odchýlka subjektu zúčtovania platná pre nasledujúci mesiac; je určená ako podiel hodnoty priemeru absolútnych hodnôt hodinovej odchýlky subjektu zúčtovania a vyššia hodnota z priemeru absolútnych hodnôt dohodnutých odberov a priemeru absolútnych hodnôt dohodnutých dodávok z registrovaného denného diagramu za obdobie predchádzajúcich štyroch mesiacov s presnosťou na tri desatinné miesta; u subjektov zúčtovania, ktorí uzatvárajú prvýkrát zmluvu o zúčtovaní odchýlky, a subjektov zúčtovania bez odberného miesta sa Po určuje v hodnote 0,5; minimálnou hodnotou Po je 0,010,

Kg = koeficient finančnej garancie pre danú hodnotiacu skupinu určený podľa časti A odseku 9 v rozmedzí 0 až 1,

Co = priemerná cena kladnej odchýlky platná pre nasledujúci mesiac; je určená ako vážený priemer ceny kladnej systémovej odchýlky počas predchádzajúcich štyroch mesiacov; túto cenu uverejňuje zúčtovateľ odchýlok na svojej internetovej stránke vždy k termínu mesačného zúčtovania odchýlky za predchádzajúci mesiac.

(2) Hodnotenie a výška finančnej zábezpeky subjektu zúčtovania určené podľa častí A a B platia do ukončenia platnosti zmluvy o zúčtovaní odchýlky.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 317/2007 Z. z.

POSTUP PRI ZMENE DODÁVATEĽA ELEKTRINY A ZMENE BILANČNEJ SKUPINY

A. Zmeny dodávateľa elektriny a zmeny bilančnej skupiny

(1) Dodávateľa elektriny a bilančnú skupinu je možné meniť iba jedným z týchto spôsobov:

a) pri zmene režimu zodpovednosti za odchýlku odberateľ elektriny, ktorý má vlastnú zodpovednosť za odchýlku a sám tvorí bilančnú skupinu, prenáša na základe zmluvy svoju zodpovednosť za odchýlku na svojho dodávateľa elektriny,

b) pri zmene režimu zodpovednosti za odchýlku odberateľ elektriny, ktorý preniesol svoju zodpovednosť za odchýlku na svojho dodávateľa elektriny, vypovedá zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku s doterajším dodávateľom elektriny a vytvára vlastnú bilančnú skupinu,

c) pri zmene dodávateľa elektriny a súčasnej zmene bilančnej skupiny odberateľ elektriny, ktorý preniesol svoju zodpovednosť za odchýlku na svojho dodávateľa elektriny a mení dodávateľa elektriny.

(2) Na spôsoby uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sa vzťahuje časť B.

(3) Na spôsob uvedený v odseku 1 písm. c) sa vzťahuje časť C.

(4) Odberné miesto účastníka trhu s elektrinou môže byť zásobované súčasne viacerými dodávateľmi elektriny iba v prípade režimu vlastnej zodpovednosti za odchýlku a uzatvorenia samostatnej zmluvy o prenose a prístupe do prenosovej sústavy alebo zmluvy o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy s prevádzkovateľom sústavy.

B. Postup pri zmene bilančnej skupiny

(1) Odberateľ elektriny môže zmeniť bilančnú skupinu podľa časti A odseku 1:

a) mesačne, vždy k prvému dňu v mesiaci, ak jeho odberné miesto je vybavené priebehovým meraním,

b) štvrťročne, vždy k prvému dňu štvrťroka, ak jeho odberné miesto nie je vybavené priebehovým meraním.

(2) Zmena sa vykoná k požadovanému dňu k 00:00:00 h.

(3) Podmienkou na zmenu subjektu zúčtovania je

a) ukončenie zmluvy o zúčtovaní odchýlky so zúčtovateľom odchýlok, ak má odberateľ elektriny vlastnú zodpovednosť za odchýlku,

b) vypovedanie zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku odberateľom elektriny doterajšiemu subjektu zúčtovania, ak si odberateľ elektriny zvolil režim prenesenej zodpovednosti za odchýlku.

(4) Subjekt zúčtovania, na ktorého účastník trhu s elektrinou preniesol zodpovednosť za odchýlku, po uzatvorení zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku podľa odseku 3 požiada prevádzkovateľa sústavy, ku ktorému je odberné miesto účastníka trhu s elektrinou pripojené, o vykonanie zmeny priradenia odberného miesta do jeho bilančnej skupiny, a to najmenej 40 kalendárnych dní pred vykonaním zmeny v súlade s odsekom 1.

(5) Prevádzkovateľ sústavy preverí úplnosť a správnosť údajov uvedených v požiadavke subjektu zúčtovania a uskutočnenie zmeny oznámi príslušným subjektom zúčtovania. Ak zistí nedostatky, vyzve príslušný subjekt zúčtovania na ich odstránenie. Ak príslušný subjekt zúčtovania neodstráni nedostatky v lehote určenej prevádzkovateľom sústavy, prevádzkovateľ sústavy zmenu nevykoná.

(6) Doterajší dodávateľ elektriny môže vzniesť námietku proti zmene dodávateľa elektriny pre príslušné odberné miesta prevádzkovateľovi sústavy do 22 dní pred požadovaným dňom vykonania zmeny dodávateľa elektriny, a to výlučne z dôvodu neukončenia zmluvy o dodávke elektriny, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku na príslušnom odbernom mieste najneskôr ku dňu zmeny dodávateľa elektriny. Ak bola vznesená námietka podľa prvej vety, prevádzkovateľ sústavy zmenu dodávateľa elektriny nevykoná a bezodkladne o tom informuje doterajšieho dodávateľa elektriny a žiadateľa o vykonanie zmeny dodávateľa elektriny.

(7) Pri zisťovaní spotreby elektriny pre odberné miesto sa postupuje podľa časti D.

(8) Podrobný proces zmeny bilančnej skupiny je uvedený v prevádzkovom poriadku príslušného prevádzkovateľa sústavy.

C. Postup pri zmene dodávateľa elektriny

(1) Podmienkou na zmenu dodávateľa elektriny je ukončenie zmluvy o dodávke elektriny uzatvorenej s doterajším dodávateľom elektriny najneskôr ku dňu vykonania zmeny dodávateľa elektriny a uzatvorenie zmluvy o dodávke elektriny s novým dodávateľom elektriny s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny dodávateľa elektriny.

(2) Na zmenu dodávateľa elektriny sa vzťahujú lehoty uvedené v časti B odsekoch 1, 2, 4 a 6.

(3) Dodávateľ elektriny, s ktorým účastník trhu s elektrinou uzatvoril zmluvu o dodávke elektriny, oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi sústavy, ku ktorému je odberné miesto účastníka trhu s elektrinou pripojené.

(4) Prevádzkovateľ sústavy preverí úplnosť a správnosť údajov oznámených dodávateľom elektriny podľa odseku 3 a uskutočnenie zmeny oznámi dodávateľovi elektriny. Ak zistí nedostatky, vyzve dodávateľa elektriny na ich odstránenie. Ak dodávateľ elektriny neodstráni nedostatky v lehote určenej prevádzkovateľom sústavy, prevádzkovateľ sústavy zmenu nevykoná. Postup podľa časti B odseku 6 sa použije primerane.

(5) Pri zisťovaní spotreby elektriny pre odberné miesto sa postupuje podľa časti D.

(6) Podrobný proces zmeny dodávateľa elektriny je uvedený v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa sústavy.

D. Zisťovanie spotreby elektriny pre odberné miesto

(1) Prevádzkovateľ sústavy určí ku dňu vykonania zmeny spotrebu elektriny pre odberné miesto, ktoré je vybavené priebehovým meraním a ktorého sa zmena týka, podľa skutočne nameraných hodnôt.

(2) Ak odberné miesto, ktorého sa zmena týka, nie je vybavené priebehovým meraním, prevádzkovateľ distribučnej sústavy určí pre dané odberné miesto typový diagram odberu po doručení žiadosti o registráciu odberného miesta v súlade s časťou B a oznámi ho novému dodávateľovi elektriny najneskôr päť pracovných dní predo dňom vykonania zmeny dodávateľa elektriny.

(3) Prevádzkovateľ sústavy bezodplatne určí spotrebu elektriny pre odberné miesto, ktoré nie je vybavené priebehovým meraním, odpočtom alebo prepočtom ku dňu vykonania zmeny dodávateľa elektriny podľa priemernej dennej spotreby elektriny na danom odbernom mieste na základe údajov podľa posledných fyzických odpočtov odberného miesta.

(4) Prevádzkovateľ sústavy odovzdá doterajšiemu subjektu zúčtovania a novému subjektu zúčtovania údaje o spotrebe elektriny pre odberné miesto zistené podľa odsekov 1 až 3 ku dňu vykonania zmeny do piatich pracovných dní odo dňa jej vykonania.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 317/2007 Z. z.

URČENIE NÁHRADNÝCH HODNÔT NA DENNÉ ZÚČTOVANIE ODCHÝLKY PRI PRIEBEHOVÝCH MERANIACH BEZ DIAĽKOVÉHO ODPOČTU

(1) Náhradné hodnoty meraní sa použijú pre potreby denného vyhodnocovania odchýlky pri priebehových meraniach, pri ktorých nie je zabezpečený denný zber dát.

(2) Ak je odberné miesto odberateľa elektriny vybavené priebehovým meraním bez diaľkového denného odpočtu meraných hodnôt, typový priebeh meraných hodnôt sa určí ako

a) priebeh meraných hodnôt v uplynulom kalendárnom roku alebo predpokladaný denný diagram,

b) ak ide o nové odberné miesto, ako predpokladaný denný diagram.

(3) Hodnoty predpokladaného denného diagramu prevádzkovateľ sústavy vypočíta ako priemer nameraných hodnôt aspoň troch posledných porovnateľných dní s dňom, pre ktorý sa predpokladaný denný diagram počíta. Tieto hodnoty sú platné na denné zúčtovanie odchýlky. Prevádzkovateľ sústavy je povinný po skončení mesiaca vykonať odpočet meraných hodnôt z priebehového merania, spracovať ich a odoslať zúčtovateľovi odchýlok podľa odseku 5 ako skutočné merané denné diagramy spotreby.

(4) Ak odberné miesto nie je vybavené priebehovým meraním, príslušný prevádzkovateľ sústavy zodpovedný za meranie v danej sústave denne určí náhradné hodnoty meraní podľa prílohy č. 4.

(5) Prevádzkovateľ sústavy zodpovedný za meranie určí skutočné merané denné diagramy spotreby pre všetky odberné miesta s priebehovým meraním bez diaľkového odpočtu odpočtom skutočných hodnôt za uplynulý kalendárny mesiac najneskoršie do piateho kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca a agreguje ich za jednotlivé evidované subjekty zúčtovania.

(6) Prevádzkovateľ sústavy zodpovedný za meranie určí denné diagramy náhradných hodnôt pre všetky odberné miesta s priebehovým meraním bez diaľkového odpočtu alebo bez priebehového merania, zhromažďuje ich za jednotlivé bilančné skupiny a odovzdáva ich zúčtovateľovi odchýlok ako sumárny diagram, ktorý je určený ako postupnosť odberov elektriny alebo dodávok elektriny pre každú obchodnú hodinu obchodného dňa vo štvrťhodinovom rozlíšení a ktorý predstavuje súčet hodnôt všetkých priebežne meraných odberov elektriny s diaľkovým odpočtom a náhradných hodnôt odberných miest priradených danému subjektu zúčtovania, a to odberných miest subjektu zúčtovania a odberných miest účastníkov trhu s elektrinou, za ktorých subjekt zúčtovania prevzal zodpovednosť za odchýlku.

(7) Zúčtovateľovi odchýlok sa odovzdávajú za každú bilančnú skupinu najneskoršie do piateho kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca skutočné hodnoty odberov alebo dodávok za jednotlivé hodiny uplynulého mesiaca, a to ako sumárny diagram, ktorý predstavuje súčet hodnôt všetkých meraných odberov s diaľkovým odpočtom vrátane zahrnutia prípadných korekcií a opravných hodnôt meraní a všetkých meraných hodnôt odberných miest bez diaľkového odpočtu priradených subjektu zúčtovania a náhradných hodnôt odberných miest bez priebehového merania.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 317/2007 Z. z.

DRUHY TYPOVÝCH DIAGRAMOV ODBERU, SPÔSOB ICH PRIRAĎOVANIA A ZÁSADY ICH POUŽÍVANIA

A. Priradenie typového diagramu odberu odbernému miestu

Priradenie typového diagramu odberu zahŕňa

a) priradenie druhu typového diagramu odberu zodpovedajúcemu doterajšiemu typu tarify v odbernom mieste alebo podľa charakteru nového odberu elektriny,

b) určenie odhadu ročného odberu elektriny v odbernom mieste,

c) určenie termínov odpočtu meraných hodnôt.

B. Typy meraní odberu elektriny z odberných miest

(1) Typy meraní odberu elektriny z odberných miest:

a) odberné miesto s priebehovým meraním a s diaľkovým odpočtom údajov (ďalej len „meranie typu A“),

b) odberné miesto s priebehovým meraním bez diaľkového odpočtu údajov (ďalej len „meranie typu B“),

c) odberné miesto, pri ktorom sa používa iný spôsob odpočtu údajov bez priebehového merania (ďalej len „meranie typu C“).

(2) Zvyškový diagram ZDh je postupnosť hodnôt hodinových dodávok elektriny označených kladným znamienkom a odberov elektriny označených záporným znamienkom všetkých odberateľov elektriny bez priebehového merania v časti vymedzeného územia a vypočíta sa podľa vzorca

ZDh = Dh + dA,h + oA,h + oB,h – Zh + dB,h + dC,h,

kde

Dh saldo skutočných dodávok elektriny a odberov elektriny na hraniciach distribučnej sústavy v hodine h,

dA,h priebehovo meraná dodávka v hodine h pre meranie typu A,

oA,h odber koncových odberateľov elektriny a ostatná spotreba prevádzkovateľa distribučnej sústavy v hodine h pre meranie typu A,

oB,h odber koncových odberateľov elektriny a ostatná spotreba prevádzkovateľa distribučnej sústavy v hodine h pre meranie typu B,

Zh straty v distribučnej sústave v hodine h vypočítané ako percentuálny podiel z celkovej dodávky do distribučnej sústavy s tým, že percento strát je odsúhlasené pri určení ceny za distribúciu elektriny,6)

dB,h priebehovo meraná dodávka v hodine h pre meranie typu B,

dC,h priebehovo nemeraná dodávka v hodine h vypočítaná podľa tejto prílohy pre meranie typu C).

C. Spôsob priradenia typového diagramu odberu a údaje charakterizujúce typ odberu

(1) Prevádzkovateľ distribučnej sústavy priradí typový diagram odberu odbernému miestu podľa

a) typov meraní odberu elektriny z odberných miest uvedených v časti B,

b) spôsobu vykurovania, a to akumulačný alebo priamo výhrevný,

c) doby a charakteru prevádzky a priebehu spotreby elektriny.

(2) Výrobcovi elektriny sa typový diagram odberu nepriraďuje.

(3) Spôsob určenia prepočítaného typového diagramu odberu je upravený v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

(4) Prevádzkovateľ distribučnej sústavy vypracúva a určuje

a) normalizované typové diagramy odberu na základe výsledkov merania vzoriek a metodiky priraďovania,

b) prepočítané typové diagramy odberu, ktoré uverejní na internetovej stránke.

(5) Prevádzkovateľ distribučnej sústavy určí spotrebu koncových odberateľov elektriny bez priebehového merania podľa priradených typových diagramov odberu.

D. Určenie zmluvných diagramov za obchodný deň

(1) Subjekt zúčtovania oznámi zúčtovateľovi odchýlok zmluvný diagram odberu elektriny alebo dodávky elektriny na obchodný deň.

(2) Subjekt zúčtovania môže určiť veľkosť odberu elektriny v odbernom mieste s typom merania C, pri ktorom sa používa iný spôsob odpočtu údajov podľa spôsobu uvedeného v časti B odseku 1 písm. c) v odberných miestach, za ktoré prevzal zodpovednosť za odchýlku, na obchodný deň podľa typového diagramu odberu, ktorý odbernému miestu priradil prevádzkovateľ distribučnej sústavy.

(3) Subjekt zúčtovania pri určení zmluvného diagramu pre odberné miesta s typom merania C podľa spôsobu uvedeného v časti B odseku 1 písm. c), za ktoré prevzal zodpovednosť za odchýlku, môže využiť prepočítaný typový diagram odberu na očakávanú teplotu, ktorú si určí vlastným postupom.

E. Zostavenie obchodnej bilancie z nameraných a vypočítaných hodnôt dodávok a odberov elektriny za obchodný deň

(1) Prevádzkovateľ sústavy odovzdá zúčtovateľovi odchýlok a príslušnému subjektu zúčtovania za každú hodinu v štvrťhodinovom rozlíšení skutočné namerané hodnoty spotreby elektriny, ak ide o odberné miesta s meraním typu A, alebo určené hodnoty spotreby elektriny, ak ide o odberné miesta s meraním typu B alebo C vrátane podielu na zvyškovom diagrame, za odberné miesta subjektu zúčtovania vrátane odberných miest účastníkov trhu s elektrinou, za ktoré subjekt zúčtovania prevzal zodpovednosť za odchýlku a ktoré sú pripojené do príslušnej sústavy v členení podľa typu merania A, B a C vrátane podielu na zvyškovom diagrame. V skupine merania typu A uvádza prevádzkovateľ sústavy skutočné namerané hodnoty. Ak prevádzkovateľ sústavy nemá skutočné namerané hodnoty k dispozícii, uvedie to k uvádzaným údajom.

(2) Prevádzkovateľ distribučnej sústavy vypočíta hodinové hodnoty odberu elektriny pre odberné miesta s typom merania C, pri ktorých sa používa iný spôsob odpočtu údajov podľa spôsobu uvedeného v časti B odseku 1 písm. c) súhrnne podľa jednotlivých druhov typových diagramov a podľa subjektov zúčtovania.

(3) Na výpočet súhrnných hodnôt uvedených v odseku 2 prevádzkovateľ distribučnej sústavy zistí zvyškový diagram distribučnej sústavy.

(4) Z celkovej plánovanej polročnej súhrnnej spotreby elektriny pre príslušný druh typového diagramu odberu a subjekt zúčtovania určí prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa príslušného typového diagramu hodinovú hodnotu spotreby všetkých odberných miest s typom merania C podľa spôsobu uvedeného v časti B odseku 1 písm. c), za ktoré prevzal zodpovednosť za odchýlku rovnaký subjekt zúčtovania. Takto určenú hodinovú hodnotu vynásobí koeficientom prepočtu zaťaženia na zvyškový diagram distribučnej sústavy pre príslušnú hodinu.

(5) Za dodávku elektriny výrobcom elektriny do odberných miest s typom merania C, so spôsobom odpočtu údajov podľa spôsobu uvedeného v časti B odseku 1 písm. c), za ktoré prevzal zodpovednosť za odchýlku iný subjekt zúčtovania, odovzdá prevádzkovateľ distribučnej sústavy zúčtovateľovi odchýlok náhradné hodnoty pre každú obchodnú hodinu dňa.

(6) Na účely zostavovania obchodnej bilancie platí, ak je hodnota obchodnej hodiny tvorená na základe hodnôt štyroch po sebe idúcich časových úsekov s trvaním 15 minút v intervale jednej obchodnej hodiny, hodnotou obchodnej hodiny je aritmetický priemer hodnôt štyroch po sebe idúcich časových úsekov s trvaním 15 minút v intervale jednej obchodnej hodiny.

F. Vysporiadanie zúčtovacieho obdobia

(1) Na vysporiadanie zúčtovacieho obdobia odovzdá prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy zúčtovateľovi odchýlok skutočné hodnoty odberu a dodávok elektriny alebo náhradné hodnoty.

(2) Hodnoty sa odovzdávajú ako súhrnné hodinové diagramy podľa bilančných skupín pre tieto skupiny:

a) oprávnení odberatelia, ktorí zmenili dodávateľa elektriny,

b) výrobcovia elektriny, za ktorých prevzal zodpovednosť iný subjekt zúčtovania,

c) ostatní odberatelia elektriny v rámci príslušnej distribučnej sústavy,

d) ostatní výrobcovia elektriny v rámci príslušnej distribučnej sústavy.

(3) Za odberateľov elektriny s priradeným typovým diagramom odberu sa poskytujú súhrnné údaje podľa priradenia druhu typového diagramu odberu.

(4) Hodinové hodnoty odberu elektriny odberateľov elektriny z odberných miest s typom merania C, so spôsobom odpočtu údajov podľa spôsobu uvedeného v časti B odseku 1 písm. c) sa korigujú na hodnotu podielu na zvyškovom diagrame zaťaženia prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Korekcia sa vykonáva úmerne veľkosti príslušného odberu.

(5) Pre potreby mesačného vyhodnotenia odchýlok odovzdá prevádzkovateľ distribučnej sústavy a prevádzkovateľ prenosovej sústavy zúčtovateľovi odchýlok náhradné hodnoty odberu a dodávok elektriny najneskôr do piateho kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca.

(6) Na účely konečného vyhodnotenia odchýlok odovzdá prevádzkovateľ distribučnej sústavy a prevádzkovateľ prenosovej sústavy zúčtovateľovi odchýlok a príslušnému subjektu zúčtovania skutočné hodnoty odberu elektriny a dodávok elektriny najneskôr do dvadsiateho kalendárneho dňa ôsmeho mesiaca po skončení príslušného obdobia.

G. Zmeny v priebehu vyhodnocovaného obdobia

(1) V priebehu vyhodnocovaného obdobia môžu nastať tieto zmeny:

a) priradenie odberného miesta k druhu typového diagramu odberu,

b) veľkosť odhadovanej ročnej spotreby jednotlivých odberateľov elektriny,

c) dodávateľa elektriny pre oprávneného odberateľa,

d) priradenie k jednotlivým subjektom zúčtovania a k jednotlivým registrovaným účastníkom trhu s elektrinou v reťazci sprostredkovaného prenesenia zodpovednosti za odchýlku.

(2) Všetky zmeny musia byť evidované prevádzkovateľom distribučnej sústavy a zohľadnené vo výpočte hodinových odberov koncových odberateľov elektriny pre odberné miesta s typom merania C, so spôsobom odpočtu údajov podľa spôsobu uvedeného v časti B odseku 1 písm. c) na základe metodiky typového diagramu odberu.

(3) Zmenu priradenia odberného miesta koncového odberateľa elektriny s typom merania C, so spôsobom odpočtu údajov podľa spôsobu uvedeného v časti B ods. 1 písm. c) k inému druhu typového diagramu odberu elektriny vykonáva prevádzkovateľ distribučnej sústavy, do ktorej je koncový odberateľ elektriny pripojený. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy uskutoční bezodplatne odpočet alebo prepočet spotreby elektriny k dátumu zmeny typového diagramu a oznámi dodávateľovi elektriny deň zmeny priradenia typového diagramu na odbernom mieste a údaj o spotrebe elektriny na odbernom mieste ku dňu zmeny typového diagramu.

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 317/2007 Z. z.

VYHODNOTENIE, ZÚČTOVANIE A VYSPORIADANIE ODCHÝLKY A REGULAČNEJ ELEKTRINY

(1) Zúčtovateľ odchýlok vykoná predbežné denné vyhodnotenie odchýlky subjektu zúčtovania a oznámi subjektom zúčtovania a dodávateľom regulačnej elektriny výsledky denného vyhodnotenia do 10:00 h za predchádzajúci deň na základe registrácie denných diagramov podľa § 15 a vyhodnotenia regulačnej elektriny podľa § 8.

(2) Zúčtovateľ odchýlok na svojej internetovej stránke uverejňuje denne do 10:00 h predbežné denné vyhodnotenie odchýlky a obstaranej kladnej a zápornej regulačnej elektriny, veľkosť odchýlky sústavy, súčet kladných a záporných odchýlok, celkové náklady na obstaranie regulačnej elektriny a zúčtovaciu cenu odchýlky.

(3) Zúčtovateľ odchýlok vykoná do dvoch pracovných dní od ukončenia prvej dekády a druhej dekády daného mesiaca dekádne vyhodnotenie odchýlky a obstaranej regulačnej elektriny za predchádzajúcu dekádu, ktoré zohľadňuje spresnené denné hodnoty meraní a vyhodnotení obstaranej regulačnej elektriny.

(4) Zúčtovateľ odchýlok oznámi subjektom zúčtovania a dodávateľom regulačnej elektriny dekádne vyhodnotenie a sprístupní ho na svojej internetovej stránke do 16:00 h v deň vyhodnotenia podľa odseku 3.

(5) Zúčtovateľ odchýlok vysporiada zálohové platby za odchýlky so subjektom zúčtovania na základe dekádneho vyhodnotenia podľa odseku 3.

(6) Subjekt zúčtovania môže reklamovať denné vyhodnotenie podľa odseku 1 alebo dekádne vyhodnotenie podľa odseku 3 najneskôr do piatich dní po skončení príslušného mesiaca.

(7) Zúčtovateľ odchýlok vykoná každý mesiac do desiateho kalendárneho dňa (ďalej len „deň vyhodnotenia“) mesačné vyhodnotenie všetkých hodnôt odchýlky a obstaranej regulačnej elektriny za predchádzajúci mesiac, ktoré zohľadňuje

a) opravené hodnoty z merania a vyhodnotenia regulačnej elektriny odovzdané prevádzkovateľmi sústav,

b) mesačné odpočty skutočných hodnôt odberných miest a hodnoty prepočítaných typových diagramov odberu odovzdané prevádzkovateľmi sústav,

c) korigované hodnoty, ktoré boli predmetom reklamácie.

(8) Zúčtovateľ odchýlok oznámi subjektom zúčtovania a dodávateľom regulačnej elektriny mesačné vyhodnotenie a sprístupní ho vo svojom informačnom systéme do 16:00 h v deň vyhodnotenia podľa odseku 7.

(9) Zúčtovateľ odchýlok vysporiada platby za odchýlky so subjektmi zúčtovania a platby za obstaranú regulačnú elektrinu s dodávateľmi regulačnej elektriny na základe mesačného vyhodnotenia podľa odseku 7.

(10) Subjekt zúčtovania môže reklamovať mesačné vyhodnotenie podľa odseku 7 najneskôr do 20 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyhodnotenia zúčtovateľom odchýlok.

(11) Zúčtovateľ odchýlok postúpi reklamáciu mesačného vyhodnotenia subjektu zúčtovania na príslušných prevádzkovateľov sústav, ktorí preveria reklamovanú hodnotu a do 15 kalendárnych dní od prijatia reklamácie zašlú vyjadrenie a hodnoty pre opravné mesačné vyhodnotenie zúčtovateľovi odchýlok.

(12) Ak bola reklamácia mesačného vyhodnotenia uznaná, zúčtovateľ odchýlok vykoná do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie podľa odseku 10 opravné mesačné vyhodnotenie všetkých hodnôt odchýlky a obstaranej regulačnej elektriny za príslušný mesiac.

(13) Zúčtovateľ odchýlok oznámi subjektom zúčtovania a dodávateľom regulačnej elektriny opravené mesačné vyhodnotenie a sprístupní ho vo svojom informačnom systéme do 16:00 h v deň vyhodnotenia podľa odseku 12.

(14) Na základe opraveného mesačného vyhodnotenia podľa odseku 12 zúčtovateľ odchýlok, subjekt zúčtovania a dodávateľ regulačnej elektriny vyhotovia do piatich kalendárnych dní dobropisy alebo ťarchopisy k vysporiadaným platbám podľa odseku 9 za odchýlky so subjektmi zúčtovania a k platbám za obstaranú regulačnú elektrinu s dodávateľmi regulačnej elektriny.

(15) Zúčtovateľ odchýlok vykoná za každý mesiac, a to najneskôr do ôsmich mesiacov po jeho skončení, konečný prepočet a konečné vyhodnotenie odchýlky, ktoré zohľadňuje typové diagramy odberov jednotlivých skupín odberateľov elektriny bez priebehového merania opravené o ich skutočnú ročnú spotrebu podľa ročných odpočtov nameraných hodnôt.

(16) Zúčtovateľ odchýlok oznámi subjektom zúčtovania a dodávateľom regulačnej elektriny konečné vyhodnotenie odchýlky a sprístupní ho vo svojom informačnom systéme v deň vyhodnotenia odchýlky podľa odseku 15.

(17) Subjekt zúčtovania môže konečné vyhodnotenie odchýlky reklamovať do 15 dní odo dňa oznámenia konečného vyhodnotenia odchýlky. Zúčtovateľ odchýlok reklamáciu vybaví do jedného mesiaca odo dňa doručenia reklamácie konečného vyhodnotenia odchýlky.

(18) Zúčtovateľ odchýlok postúpi reklamáciu konečného vyhodnotenia odchýlky subjektu zúčtovania na príslušných prevádzkovateľov sústav, ktorí preveria reklamovanú hodnotu a do 15 kalendárnych dní odo dňa postúpenia reklamácie zašlú vyjadrenie a hodnoty pre upravené konečné vyhodnotenie zúčtovateľovi odchýlok.

(19) Zúčtovateľ odchýlok uznané reklamácie zapracuje do upraveného konečného vyhodnotenia odchýlky, oznámi to subjektom zúčtovania a sprístupní ho vo svojom informačnom systéme do 16:00 h v deň vyhodnotenia odchýlky. Reklamácia upraveného konečného vyhodnotenia odchýlky nie je možná.

(20) Na základe upraveného konečného vyhodnotenia odchýlky podľa odseku 19 zúčtovateľ odchýlok, subjekt zúčtovania a dodávateľ regulačnej elektriny vyhotovia do piatich dní dobropisy alebo ťarchopisy k vysporiadaným platbám podľa odseku 9 alebo 14.

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 317/2007 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003 z 26. júna 2003 o podmienkach prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektrickej energie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 12/zv. 2) v platnom znení.

2) § 22 ods. 2 písm. k) zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 238/2006 Z. z.

3) § 22 ods. 2 písm. o) a § 24 ods. 2 písm. h) zákona č. 656/2004 Z. z.

4) § 17 zákona č. 656/2004 Z. z.

5) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

6) § 12 ods. 1 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z.

7) § 5 ods. 2 písm. a) a ods. 5 zákona č. 656/2004 Z. z.

7a) § 35a zákona č. 656/2004 Z. z. v znení zákona č. 309/2009 Z. z.

8) § 22 ods. 2 písm. m) zákona č. 656/2004 Z. z.

9) § 24 ods. 2 písm. i) zákona č. 656/2004 Z. z.

10) § 27 ods. 2 písm. f) zákona č. 656/2004 Z. z.

11) § 20 zákona č. 656/2004 Z. z.

13) § 2 písm. b) bod 33 zákona č. 656/2004 Z. z.

14) § 2 písm. a) bod 6 zákona č. 656/2004 Z. z.

15) § 31, § 32 ods. 6 a § 33 ods. 1 zákona č. 656/2004 Z. z.

16) § 32 ods. 5 zákona č. 656/2004 Z. z.

17) § 2 písm. b) štvrtý bod zákona č. 656/2004 Z. z.

18) § 22 ods. 2 písm. n) zákona č. 656/2004 Z. z.

18a) § 2 písm. a) bod 22 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

18aa) § 3 ods. 1 písm. d) a ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

18b) § 20a ods. 1 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení zákona č. 112/2008 Z. z.

19) § 20 ods. 6 zákona č. 656/2004 Z. z.