Vyhláška č. 172/2006 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa ustanovuje maximálna výška technickej úrokovej miery v životnom poistení

Čiastka 63/2006
Platnosť od 30.03.2006 do31.03.2008
Účinnosť od 31.03.2006 do31.03.2008
Zrušený 8/2008 Z. z.

OBSAH

172

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 27. marca 2006,

ktorou sa ustanovuje maximálna výška technickej úrokovej miery v životnom poistení

Národná banka Slovenska podľa § 27 ods. 5 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Maximálna výška technickej úrokovej miery1) v životnom poistení je 2,5 %.

§ 2

Na poistné zmluvy uzavreté v období od 1. januára 2005 do 1. januára 2007 sa vzťahuje doterajší predpis.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 50/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje maximálna výška technickej úrokovej miery v životnom poistení.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. marca 2006.


Ivan Šramko v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 9 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.