Zákon č. 359/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

Čiastka 151/2004
Platnosť od 18.06.2004
Účinnosť od 01.07.2004

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2004 Aktuálne znenie