Oznámenie č. 3/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkovĺku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 1/2001
Platnosť od 04.01.2001

3

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 28. novembra 2000 do 15. decembra 2000 uložené:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2000 – 2001 uzavretá 14. novembra 2000 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov služieb

a

Združením organizácií verejných prác Slovenskej republiky.

2. Dodatok č. 2 zo dňa 30. novembra 2000 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1999 – 2000 uzavretej 20. apríla 1999 medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

3. Dodatok č. 3 zo dňa 7. decembra 2000 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1999 – 2000 uzavretej 20. apríla 1999 medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

4. Dodatok č. 5 zo dňa 12. decembra 2000 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1996 – 2000 uzavretej 26. marca 1996 medzi Zväzom bánk a poisťovní

a

Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva.