Zákon č. 136/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

(v znení č. 138/1992 Zb.)

Čiastka 46/1995
Platnosť od 01.07.1995
Účinnosť od 01.08.2000

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2000 138/1992 Zb. Aktuálne znenie
01.07.1995 - 31.07.2000

Pôvodný predpis

01.07.1995