Čiastka č. 46/1995 Z. z.

Vydaná dňa: 01.07.1995
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
136/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 01.07.1995