Vyhláška č. 95/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu, ktorou sa upravuje predmet podnikania niektorých podnikov zahraničného obchodu

Čiastka 37/1960
Platnosť od 07.07.1960
Účinnosť od 01.07.1960

OBSAH

Čl. 1 (§ 2ods.znie:)
Čl. 2 (§ 2ods.znie:)

95

VYHLÁŠKA

ministra zahraničného obchodu

z 29. júna 1960,

ktorou sa upravuje predmet podnikania niektorých podnikov zahraničného obchodu

Minister zahraničného obchodu ustanovuje v dohode s ministrom financií podľa §§ 2 a 20 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva:


Čl. 1

Vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 307/1953 Ú. l. (č. 352/1953 Ú. v.) o premene spoločnosti Kovo, akciovej spoločnosti pre dovoz a vývoz výrobkov presného strojárstva na podnik pre zahraničný obchod, sa mení takto:

§ 2 ods. 1 znie:

(1) Predmetom podnikania podniku je zahraničný obchod, osobitne vývoz a dovoz výrobkov jemnej mechaniky, textilných strojov a elektrotechnických zariadení.“

Čl. 2

Vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 308/1953 Ú. l. (č. 353/1953 Ú. v.) o premene spoločnosti Motokov, akciovej spoločnosti pre dovoz a vývoz vozidiel a výrobkov ľahkého kovopriemyslu, na podnik pre zahraničný obchod, sa mení takto:

§ 2 ods. 1 znie:

(1) Predmetom podnikania podniku je zahraničný obchod, osobitne dovoz a vývoz motorových vozidiel a ich príslušenstiev, poľnohospodárskych strojov a náradia; prípadne zariadení pre montáže motorových vozidiel, bicyklov, ako aj rôznych kovových výrobkov, zariadení pre domácnosť a iných výrobkov ľahkého priemyslu.“

Čl. 3

Vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 312/1953 Ú. l. (č. 357/1953 Ú. v.) o zriadení Strojexportu, podniku zahraničného obchodu pre vývoz strojov a strojového zariadenia, sa mení takto:

1. Názov podniku zriadeného ustanovením § 1 vyhlášky ministra zahraničného obchodu č. 312/1953 Ú. l. (č. 357/1953 Ú. v.) sa mení takto:

„Strojexport, podnik zahraničného obchodu pre vývoz a dovoz strojov a strojového zariadenia.“

2. § 2 ods. 1 znie:

(1) Predmetom podnikania podniku je zahraničný obchod, osobitne vývoz ťažkých strojov, motorov a strojového zariadenia.“

Čl. 4

Vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 313/1953 Ú. l. (č. 358/1953 Ú. v.) o zriadení Strojimportu, podniku zahraničného obchodu pre dovoz strojov a priemyslových zariadení, sa mení takto:

1. Názov podniku zriadeného ustanovením § 1 vyhlášky ministra zahraničného obchodu č. 313/1953 Ú. l. (č. 358/1953 Ú. v.) sa mení takto:

„Strojimport, podnik zahraničného obchodu pre dovoz a vývoz strojov a priemyslových zariadení.“

2. § 2 ods. 1 znie:

(1) Predmetom podnikania podniku je zahraničný obchod, osobitne dovoz priemyslových zariadení každého druhu a dovoz a vývoz obrábacích strojov a niektorých ďalších strojárskych výrobkov.“

3. § 6 ods. 1 znie:

„Základný majetok podniku je 40 000 000 Kčs.“


Čl. 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1960.


Minister:

Krajčír v. r.