Vyhláška č. 90/1960 Zb.Vyhláška Povereníctva financií o prenesení niektorých úloh bývalého Fondu národnej obnovy v Bratislave na výkonné orgány niektorých okresných národných výborov

Čiastka 34/1960
Platnosť od 29.06.1960
Účinnosť od 01.07.1960

OBSAH

90

VYHLÁŠKA

Povereníctva financií

z 13. júna 1960

o prenesení niektorých úloh bývalého Fondu národnej obnovy v Bratislave na výkonné orgány niektorých okresných národných výborov

Povereníctvo financií ustanovuje podľa § 2 ods. 2 zákona č. 182/1950 Zb. o zrušení Fondov národnej obnovy a podľa § 1 ods. 2 zákona č. 18/1950 Zb. o zrušení osídľovacích úradov:


§ 1

Pôsobnosť výkonných orgánov krajských národných výborov na Slovensku podľa § 5 ods. 1 vyhlášky č. 225/1950 Ú. v. I sa prenáša na výkonné orgány

a) Okresného národného výboru v Košiciach s pôsobnosťou pre celý obvod Východoslovenského kraja,

b) Okresného národného výboru v Banskej Bystrici s pôsobnosťou pre celý obvod Stredoslovenského kraja,

c) Okresného národného výboru v Nitre s pôsobnosťou pre obvod okresov Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky a Topoľčany a

d) Okresného národného výboru v Bratislave s pôsobnosťou pre obvod okresov Bratislava, Dunajská Streda, Galanta, Senica,Trnava, Trenčín a pre obvod Mestského národného výboru v Bratislave.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1960.


Povereník:

Marcely v. r.