54

Rozhodnutie

prezidenta republiky a vlády Československej republiky

o amnestii

Pätnáste výročie oslobodenia našej republiky Sovietskou armádou je hrdou prehliadkou bojov a víťazstiev pri budovaní novej, socialistickej spoločnosti.

Pod vedením Komunistickej strany Československa robotníci, roľníci a pracujúca inteligencia svojou obetavou, usilovnou prácou uskutočnili hlboké hospodárske, triedne a sociálne premeny v našej vlasti.

Víťazstvo socializmu v našej krajine sa stalo radostnou skutočnosťou. Naša republika je silná ako nikdy predtým.

Politické uvedomenie našej robotníckej triedy a pracujúceho ľudu nebývale vzrástlo.

Vzrástla moc a hospodárska sila našej krajiny.

Medzinárodné postavenie Československa je pevné ako nikdy predtým.

Táto neotrasiteľná sila a pevnosť nášho socialistického zriadenia - ako aj jeho humanizmus, veľká dôvera, ktorú má Komunistická strana Československa a socialistický štát medzi pracujúcimi, umožňujú, aby osobám, ktoré sa dopustili v minulosti závažných trestných činov, smerujúcich proti politickým a hospodárskym základom našej republiky, bola daná príležitosť odčiniť svoju vinu pred ľudom statočnou prácou.

Prezident republiky a vláda republiky urobili preto toto rozhodnutie:

Rozhodnutie prezidenta republiky

Používajúc právo, dané mi ústavou, udeľujem túto

amnestiu:

ČASŤ I

Článok I

1. Odpúšťam osobám, ktoré sa dopustili trestných činov proti republike, s výnimkou osôb uvedených v čl. II, tresty odňatia slobody právoplatne uložené alebo zvyšky týchto trestov pod podmienkou, že sa do desiatich rokov od tohto rozhodnutia nedopustia úmyselného trestného činu.

2. Odpúšťam tresty odňatia slobody alebo zvyšky týchto trestov právoplatne uložené za trestný čin opustenia republiky spáchaný pred dňom tohto rozhodnutia osobám, ktoré pod vplyvom nepriateľskej propagandy bez povolenia opustili územie republiky.

3. Prepusteným osobám podľa čl. I odseku 1, 2 tohto rozhodnutia odpúšťam zároveň vedľajší trest straty čestných práv občianskych a dosiaľ nezaplatené peňažité tresty alebo ich zvyšky.

4. Nariaďujem, aby sa nezavádzalo, a ak bolo zavedené, aby sa zastavilo trestné stíhanie pre trestný čin opustenia republiky spáchaný pred dňom tohto rozhodnutia proti osobám, ktoré pod vplyvom nepriateľskej propagandy bez povolenia opustili územie republiky.

Článok II

Rozhodnutie podľa čl. I sa nevzťahuje na

a) priamych agentov imperialistických rozviedok,

b) teroristov, sabotérov, záškodníkov a organizátorov nebezpečných protištátnych skupín,

c) osoby odsúdené pre trestné činy vojenskej zrady alebo iné protištátne činy, ak ich čin mal za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

d) osoby odsúdené podľa retribučných predpisov, ak ich čin mal za následok smrť.

ČASŤ II

Článok III

Odpúšťam z trestov, ktoré boli alebo budú uložené súdom za ostatné trestné činy alebo priestupky spáchané pred dňom tohto rozhodnutia

1. tresty nápravného opatrenia s účinkom, že sa dňom tohto rozhodnutia na páchateľa hľadí, ako by nebol odsúdený,

2. tresty dosiaľ nezaplatenej pokuty za priestupky a náhradné tresty za ne,

3. tresty peňažité, dosiaľ nezaplatené, neprevyšujúce 5000 Kčs alebo dosiaľ nezaplatené zvyšky týchto trestov a náhradné tresty za ne,

4. tresty odňatia slobody, výkon ktorých bol alebo bude podmienečne odložený s účinkom, že sa na páchateľa dňom tohto rozhodnutia hľadí, ako by nebol odsúdený,

5. tresty odňatia slobody alebo ich zvyšky, ktoré boli uložené za trestné činy a priestupky spáchané do dňa tohto rozhodnutia, s výnimkou trestov uložených za trestné činy uvedené v čl. IV pod podmienkou, že sa odsúdený do troch rokov odo dňa tohto rozhodnutia nedopustí úmyselného trestného činu.

Článok IV

Časť II čl. III odsek 5 tohto rozhodnutia sa nevzťahuje na tieto trestné činy:

a) špekuláciu, príživníctvo, ohrozenie devízového hospodárstva, skrátenie a ohrozenie dane, úplatkárstvo,

b) rozkrádanie a úmyselné poškodzovanie majetku v socialistickom vlastníctve,

c) úmyselné trestné činy proti majetku v osobnom vlastníctve,

d) lúpež, úmyselné ublíženie na zdraví, vraždu,

e) trestné činy proti dôstojnosti človeka, ohrozenie mravnej výchovy mládeže,

f) trestné činy v doprave, spáchané pod vplyvom alkoholu, ak majú za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

g) trestný čin všeobecného ohrozenia spáchaný úmyselne,

h) na tresty úhrnné a dodatkové, ak jedným zo zbiehajúcich sa trestných činov je čin uvedený v písm. a) až g),

i) na osoby viac ráz odsúdené pre úmyselné trestné činy.

Článok V

Nariaďujem, aby sa nezavádzalo, a ak bolo zavedené, aby sa zastavilo trestné stíhanie za trestné činy a priestupky uvedené v časti II čl. III spáchané pred dňom tohto rozhodnutia, s výnimkou trestných činov uvedených v článku IV tohto rozhodnutia.

ČASŤ III

Článok VI

Rozhodnutie podľa časti I a II sa nevzťahuje na osoby, ktoré vo výkone trestu hrubým spôsobom sústavne narušujú úsilie, smerujúce k splneniu účelu trestu.

Čánok VII

Ukladám ministrovi spravodlivosti, aby mi na základe preskúmania predložil na rozhodnutie návrhy na odpustenie alebo zmiernenie trestu, ak ide o

a) mladistvých do 18 rokov,

b) tehotné ženy,

c) mužov starších ako 60 rokov a ženy staršie ako 55 rokov,

d) osoby, ktoré trpia ťažkou nevyliečiteľnou chorobou, ktorým boli právoplatne uložené tresty za trestné činy a priestupky spáchané pred dňom tohto rozhodnutia a na ktoré sa táto amnestia nevzťahuje.

V Prahe 9.mája 1960.

Dr. Václav Škoda

Antonín Novotný

Uznesenie

vlády Československej republiky

Vláda udeľuje podľa § 76 trestného poriadku správneho v odbore trestného práva správneho túto amnestiu:

1. Vláda odpúšťa dosiaľ nevykonané tresty alebo zvyšky trestov, ktoré právoplatne uložili výkonné orgány národných výborov, príp. iné orgány za priestupky spáchané pred dňom tohto rozhodnutia.

2. Vláda nariaďuje, aby výkonné orgány národných výborov, príp. iné orgány trestné stíhanie pre priestupky spáchané pred dňom tohto rozhodnutia nezavádzali a zavedené zastavili.

V Prahe 9.mája 1960.

Viliam Široký