Vyhláška č. 53/1960 Zb.Vyhláška Štátneho výboru pre výstavbu o podmienkach pre používanie prevádzkove nevyskúšaných strojov a zariadení pri projektovaní nových stavieb

Čiastka 19/1960
Platnosť od 30.04.1960 do31.12.1966
Účinnosť od 01.05.1960 do31.12.1966
Zrušený 107/1966 Zb.

53

VYHLÁŠKA

Štátneho výboru pre výstavbu

z 23. apríla 1960

o podmienkach pre používanie prevádzkove nevyskúšaných strojov a zariadení pri projektovaní nových stavieb

Štátny výbor pre výstavbu určuje v dohode so Štátnou plánovacou komisiou, Štátnym výborom pre rozvoj techniky a Ministerstvom financií podľa § 3 ods. 2 vládneho nariadenia č. 1/1956 Zb. o zriadení Štátneho výboru pre výstavbu a na vykonanie vládneho uznesenia z 3. júla 1959 č. 565:


Úvodné ustanovenie

Aby pri novobudovaných stavbách mohlo sa použiť technologické zariadenie podľa najnovších poznatkov a stavu techniky, môžu sa v projektovej dokumentácii stavieb použiť aj prevádzkove nevyskúšané stroje a zariadenia za podmienok určených touto vyhláškou. Použitie prevádzkove nevyskúšaných strojov a zariadení v projektoch pri stavbách sa riadi prínosom pre národné hospodárstvo, má zabezpečiť najpokrokovejšie a najhospodárnejšie riešenie so zreteľom na svetovú technickú úroveň v období uvádzania stavby do trvalej prevádzky bez zbytočného oddialenia prevádzania stavby.

Vymedzenie pojmu

1. Prevádzkove nevyskúšanými strojmi a zariadeniami sa rozumia základné jednotky alebo prevádzkové jednotky (prípadne prevádzkové súbory alebo prevádzkové celky), ktoré sú obsiahnuté v plánoch technického rozvoja (štátnom, rezortnom, podnikovom), ktoré sú výsledkom prác technického rozvoja a neboli prevádzkove vyskúšané v budúcich technologických podmienkach, ako aj unikátne stroje a zariadenia bez ohľadu na to, či sú zaradené do plánu technického rozvoja, pokiaľ musia byť prevádzkove vyskúšané (ďalej len „prototypové stroje“).

Rozsah použitia

2. O použití prototypových strojov v projektoch stavieb rozhoduje investor, v období prípravnej dokumentácie po dohode s riešiteľom (s výrobcom) prototypového stroja, v období vypracovania projektovej dokumentácie tiež v dohode s generálnym projektantom a príslušným generálnym (priamym finálnym) dodávateľom.

3. V projektoch stavieb možno použiť prototypové stroje len vtedy, ak dodávateľ (výskumný ústav) poskytne projektové podklady v potrebnom rozsahu pre zadávací projekt.

4. Pre poskytovanie projektových podkladov platia ustanovenia bodov 73 až 81 vyhlášky č. 152/1959 Ú. l. (Ú. v.) o dokumentácii stavieb obdobne, pričom sa však pripúšťa, aby dodávateľ (výskumný ústav) zmenil technické údaje o prototypových strojoch podľa výsledkov vedeckovýskumných alebo vývojových prác, bez toho, že by sa tým zhoršil výsledný ekonomický efekt.

Cena prototypového stroja

5. Cenu prototypového stroja pre návrh limitu odbytovej ceny navrhuje dodávateľ (výskumný ústav) v dohode s generálnym projektantom a investorom na úrovni danej veľkoobchodnými cenami porovnateľných výrobkov podľa vyhlášky č. 187/1959 Ú. l. (Ú. v.) o metodike tvorby cien (výnimočne podľa ustanovenia § 70 ods. 2 cit. vyhlášky).

6. Rozdiel medzi skutočnými nákladmi na prototypové stroje, včítane nákladov na vyskúšanie a včítane ich zmien a úprav plynúcich z výsledkov vyskúšania, proti cene určenej podľa bodu 5, uhradzuje dodávateľ (výskumný ústav) z prostriedkov určených na technický rozvoj, s výnimkou unikátnych strojov a zariadení, ktoré nie sú zaradené v plánoch technického rozvoja dodávateľa (výskumného ústavu), pre ktoré platí ustanovenie bodu 7.

7. Unikátne stroje a zariadenia, pokiaľ dodávateľ (výrobca) ani výhľadove s ich výrobou nepočíta, uhradzujú sa podľa ustanovenia § 33 ods. 4 vyhlášky č. 196/1959 Ú. l. (Ú. v.) o zvýšení hmotnej zainteresovanosti na rozvoji a zavádzaní novej techniky.

Zmeny

8. V hospodárskych zmluvách uzavretých medzi investorom a jeho dodávateľmi sa uvedie ako ich podstatná náležitosť povinnosť vykonať

a) zmeny v zadávacom (jednostupňovom) projekte nutné v dôsledku zmien projektových podkladov prototypových strojov (bod 4), ktoré vykoná generálny projektant;

b) zmeny vo vykonávacích projektoch nutné v dôsledku zmien ich projektových podkladov, ktoré vykonajú dodávatelia prototypových strojov po prerokovaní s generálnym projektantom [prípadne generálny projektant, ak výnimočne vypracúva vykonávacie projekty - vyhl. č. 152/1959 Ú. l. (Ú. v.), bod 12];

c) zmeny iných prác alebo dodávok nutných v dôsledku zmien prototypových strojov plynúcich z ich vyskúšania, ktoré vykonajú dodávatelia príslušných prác a dodávok.

9. Náklady na zmeny uhradzujú:

- investor, ak ide o zmeny uvedené v bode 8 písm. a), z prostriedkov na prieskumné a projektové práce,

- investor, ak ide o zmeny uvedené v bode 8 písm. c), zo sumy na nepredvídané práce a výdavky,

- dodávateľ (výskumný ústav), ak ide o zmeny uvedené pod bodom 8 písm. b), z prostriedkov na technický rozvoj.

Dodávky prototypových strojov

10. Na dodávky prototypových strojov sa uzavierajú hospodárske zmluvy podľa osobitných predpisov.*)

Vyskúšanie prototypových strojov**)

11. Ak nebude možné alebo účelné prevádzkove vyskúšať prototypové stroje na vývojovom alebo výskumnom pracovisku v lehote umožňujúcej ich použitie pre stavbu, ktorá je predmetom investičnej výstavby, vykoná sa vyskúšanie priamo na stavbe. Vykonanie čiastkových skúšok prototypových strojov v priebehu vývojových a prieskumných prác vykoná dodávateľ (výskumný ústav) na vývojovom (výskumnom) pracovisku v najväčšom možnom rozsahu, a to najmä vtedy, ak ide o skúšky, ktorými sa majú overiť rozhodujúce parametre prototypových strojov.

12. Odberateľ poskytuje dodávateľovi (výskumnému ústavu) potrebné podmienky a pomoc v rozsahu dojednanom v zmluve.


Prechodné a záverečné ustanovenia

13. Táto vyhláška platí obdobne pre poddodávateľov (výskumné ústavy) všetkých stupňov v pomere k dodávateľovi (výskumnému ústavu), ktorý je v zmluvnom vzťahu s odberateľom, pokiaľ sú ich čiastkové dodávky prototypovými strojmi v zmysle bodu 1.

14. Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1960 a vzťahuje sa na stavby, pri ktorých sa prikročí k spracovaniu projektovej dokumentácie po 30. apríli 1960. Strany sa môžu dohodnúť, že ustanovenia tejto vyhlášky sa budú používať pri stavbách rozostavaných alebo pri stavbách, pri ktorých sa k vypracovaniu dokumentácie prikročilo pred 1. májom 1960.


Prvý námestník ministra predsedu:

inž. arch. Voženílek v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška č. 147/1959 Ú. l. (Ú. v.) o dodávkach investičných celkov alebo ich častí a vyhláška č. 225/1959 Ú. l. (Ú. v.) o uzavieraní hospodárskych zmlúv na úseku novej techniky.

**) Ustanovenia vládneho nariadenia č. 8/1956 Zb. súvisiace s uvedením stavieb alebo ich prevádzkove ucelených častí do trvalej prevádzky (užívania) nie sú týmto dotknuté.