Nariadenie č. 41/1960 Zb.Nariadenie o sídlach a obvodoch ľudových súdov a sídlach a obvodoch krajských súdov

Čiastka 15/1960
Platnosť od 11.04.1960 do31.03.1964
Účinnosť od 11.04.1960 do31.03.1964
Zrušený 99/1963 Zb.

41

NARIADENIE

ministra spravodlivosti

z 11. apríla 1960

o sídlach a obvodoch ľudových súdov a sídlach a obvodoch krajských súdov

Minister spravodlivosti nariaďuje podľa § 14 zákona č. 66/1952 Zb. o organizácii súdov:


§ 1

Sídla a obvody ľudových súdov sa zhodujú so sídlami a obvodmi okresných a im na roveň postavených národných výborov a sídla a obvody krajských súdov sa zhodujú so sídlami a obvodmi krajských národných výborov určenými podľa zákona z 9. apríla 1960 č. 36 Zb. o územnom členení štátu.

§ 2

Pre územný obvod Národného výboru hlavného mesta Prahy sa zriaďuje krajský súd, ktorý sa označuje ako „Mestský súd v Prahe“.

§ 3

(1) Pôsobnosť súdu v sídle krajskej odborovej rady vo veciach nemocenského poistenia určenú v § 395 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku a pôsobnosť súdu v sídle krajského súdu vo veciach dôchodkového zabezpečenia určenú v § 395 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku vykonáva:

a) v obvode Mestského súdu v Prahe:

Ľudový súd pre Prahu 1,

b) v obvode Krajského súdu v Prahe:

Ľudový súd Praha-západ,

c) v obvode Krajského súdu v Plzni:

Ľudový súd Plzeň-mesto,

d) v obvode Krajského súdu v Brne:

Ľudový súd Brno-mesto,

e) v obvode Krajského súdu v Bratislave:

Ľudový súd Bratislava-mesto.

(2) Pozemkové knihy pre územný obvod Mestského súdu v Prahe vedie Ľudový súd pre Prahu 1.

(3) Podnikový register vedie pre podniky, ktoré majú sídlo

a) v obvode Mestského súdu v Prahe a Krajského súdu v Prahe:

Ľudový súd pre Prahu 1,

b) v obvode Krajského súdu v Plzni:

Ľudový súd Plzeň-mesto,

c) v obvode Krajského súdu v Brne:

Ľudový súd Brno-mesto,

d) v obvode Krajského súdu v Bratislave:

Ľudový súd Bratislava-mesto.

(4) Železničnú knihu vedie Ľudový súd pre Prahu 1, Ľudový súd Brno-mesto a Ľudový súd Bratislava-mesto; knihové vložky doterajších zemských dosk vedie Ľudový súd pre Prahu 1, Ľudový súd Brno-mesto a Ľudový súd v Opave.


§ 4

Zrušujú sa nariadenia ministra spravodlivosti

1. č. 22/1954 Zb., ktorým sa určujú sídla a obvody ľudových súdov a sídla a obvody krajských súdov,

2. č. 60/1954 Zb., ktorým sa určujú sídla a obvody ľudových súdov v Dunajskej Strede, Čalove, Trnave, Seredi,

3. č. 31/1955 Zb., ktorým sa určuje sídlo a obvod Ľudového súdu v Snine a mení obvod Ľudového súdu v Humennom,

4. č. 2/1957 Zb., ktorým sa určuje sídlo a obvod Ľudového súdu v Šuranoch a mení obvod Ľudového súdu v Nových Zámkoch,

5. č. 78/1957 Zb., ktorým sa určuje sídlo a obvod Ľudového súdu v Ostrove a mení obvod Ľudového súdu v Karlových Varoch,

6. č. 85/1958 Zb., ktorým sa zriaďujú niektoré ľudové súdy a vymedzuje ich pôsobnosť,

7. č. 6/1959 Zb., ktorým sa zriaďuje Ľudový súd Bratislava-okolie a vymedzuje jeho pôsobnosť,

8. č. 61/1959 Zb., ktorým sa mení sídlo Ľudového súdu v Novom Měste nad Metují.


§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Široký v. r.

Dr. Škoda v. r.