Vyhláška č. 30/1960 Zb.Vyhláška Úradu pre normalizáciu, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška o štátnej službe pre miery a váhy

Čiastka 12/1960
Platnosť od 04.04.1960 do30.03.1962
Účinnosť od 04.04.1960 do30.03.1962
Zrušený 36/1962 Zb.

30

VYHLÁŠKA

Úradu pre normalizáciu

z 15. marca 1960,

ktorou sa mení a doplňuje vyhláška o štátnej službe pre miery a váhy

Úrad pre normalizáciu ustanovuje v dohode s príslušnými ministerstvami podľa § 13 ods. 1 písm. a) a b) zákonného opatrenia č. 2/1955 Zb. o štátnej službe pre miery a váhy, o štátnej službe pre drahé kovy a o skúšaní zbraní a streliva pre civilnú potrebu, v znení vládneho nariadenia č. 3/1959 Zb. o zriadení Štátneho výboru pre rozvoj techniky:


Čl. I

Vyhláška ministra financií č. 122/1955 Ú. l. (Ú. v.) o štátnej službe pre miery a váhy sa mení a doplňuje takto:

1. Ustanovenie § 3 znie:

㤠3

Jednotnosť mier a váh

(1) V národnom hospodárstve možno používať len miery, závažia, váhy, meracie prístroje a stroje (ďalej len “meradlá„) spočívajúce na zákonných mierach.

(2) Úrad pre normalizáciu môže zo závažných dôvodov, najmä pre účely styku s cudzinou povoliť pre určité druhy závodov a určité druhy tovaru používanie meradiel spočívajúcich na iných ako zákonných mierach.“

2. Za § 3 sa vkladajú § 3a a § 3b, ktoré znejú:

㤠3a

Úradné skúšky

(1) Meradlá vyrábané, z cudziny dovážané, opravované alebo používané hospodárskymi, rozpočtovými alebo inými organizáciami (ďalej len “organizácie„) alebo jednotlivcami ako aj normály týchto meradiel (základné meradlá) podliehajú povinnému preskúšaniu a overeniu (ďalej len “úradná skúška„).

(2) Výrobcovia, dovozní odberatelia a opravcovia meradiel sú povinní predkladať meradlá podliehajúce úradnej skúške, ktoré vyrobili, doviezli prípadne opravili, príslušnej obvodnej skúšobni mier a váh na úradnú skúšku pred ich odovzdaním odberateľovi, a ak ide o meradlá určené pre ich vlastnú potrebu, pred ich uvedením do používania.

(3) Ak sa pri úradnej skúške zistilo, že meradlo je správne, overí sa štátnymi značkami vyhlásenými predsedom Úradu pre normalizáciu; inak musí sa vyradiť z prevádzky.

(4) Na novú úradnú skúšku musia používatelia meradlá predkladať vždy pred uplynutím doby platnosti overenia.

(5) Zoznam meradiel podliehajúcich úradnej skúške a doba platnosti ich overenia sú uvedené v prílohe tejto vyhlášky. Ak nie je v zozname meradiel uvedená doba platnosti overenia, meradlo podlieha novej úradnej skúške len za podmienok určených § 5 ods. 2 písm. b) až f).

(6) Ak sa od prvej úradnej skúšky nezmenila vlastnosť meradiel prechovávaných na predaj a počas roku, v ktorom boli úradne overené, sa preukázateľne nepoužívali, môže ich na žiadosť držiteľa príslušná obvodná skúšobňa pred koncom tohto roku označiť štátnymi značkami pre ďalšie obdobie bez preskúšania.

(7) O úradnej skúške základných meradiel a o dobe platnosti ich overenia platia osobitné predpisy.

§ 3b

Podnikové skúšky a overovanie

(1) Úrad pre normalizáciu môže po dohode s príslušnými ministerstvami poveriť organizácie vykonávaním podnikových skúšok a overení určených druhov meradiel, ktoré vyrábajú, opravujú alebo ktoré používajú; táto podniková skúška a overenie nahradzujú úradnú skúšku.

(2) Meradlo, ktoré pri tejto skúške bolo uznané za správne, označí poverená organizácia značkou vyhlásenou pre tento účel predsedom Úradu pre normalizáciu. Inak sa na tieto meradlá vzťahujú predpisy o úradnej skúške bez zmeny.“

3. Ustanovenie § 5 znie:

㤠5

Platnosť overenia

(1) Doba platnosti overenia začína plynúť začiatkom kalendárneho roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom sa úradná skúška meradla vykonala.

(2) Platnosť overenia meradla zaniká, ak

a) uplynula doba jeho platnosti,

b) sa vykonali zmeny, úpravy alebo opravy meradla, ktoré môžu mať vplyv na vlastnosti rozhodné pre jeho overenie alebo rozširujúce rozsah jeho používania,

c) sa niektorá zo štátnych značiek porušila, odstránila, znehodnotila alebo sa stala nečitateľnou,

d) sa predpísané označenia svojvoľne pozmenili alebo sa dodatočne pripojilo nedovolené označenie, delenie a pod.,

e) sa meradlo tak poškodilo, že tým mohlo stratiť niktorú vlastnosť rozhodnú pre jeho overenie,

f) je zjavné aj pri neporušenom overení, že meradlo sa stalo nesprávnym alebo že už nemá predpísané náležitosti.

(3) Ak platnosť overenia zanikla, platí meradlo za neoverené a nesmie sa používať, pokiaľ nie je znovu preskúšané a overené.“

4. Ustanovenia § 6 písm. g) znie:

g) povoliť výnimočné, overenie meradla, ktoré spočíva na iných ako zákonných mierach, ak používanie takéhoto meradla povolil Úrad pre normalizáciu (§ 3 ods. 2).“

5. Ustanovenia § 17 ods. 3 znie:

(3) O preskúšaní a overení meradlá alebo o jeho odmietnutí sa nevydáva žiadny nález (osvedčenie, overovací list a pod.), pokiaľ predpisy o mierach neustanovujú inak.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Predseda:

inž. Dostal v. r.


Príloha vyhlášky č. 30/1960 Zb.

Zoznam meradiel podliehajúcich skúške a doba platnosti ich overenia

Por. č.Meradlá vyrábané, z cudziny dovážené, opravované alebo používané v odvetviach
národného hospodárstva
Doba platnosti overenia
1Dĺžkové mierky na strižný tovar 2 roky
2Meračské pásma kovové 5 rokov
3Meradlá dĺžky tkanín
a) odvaľovacie 2 roky
b) skladacie 2 roky
4Stroje na meranie plochy usní 1 rok
5Miery na tekutiny
a) kovové o objeme 0,01 až 50 l 2 roky
b) sklenené, kameninové alebo zhotovené z plastických látok o objeme 0,01 až 2 l -
6 Miery na sypké hmoty o objeme 0,05 až 100 l 2 roky
7Dopravné kanvy (na mlieko a iné) 2 roky
8 Výčapné nádoby (poháre, kališteky, džbánky, fľaše) -
9 Odmerné laboratórne sklo (banky, valce, byrety, pipety) -
Poznámka: Z celkového vyrobeného množstva podlieha úradnej skúške len časť určená pre každý rok vzájomnou dohodou Úradu pre normalizáciu s výrobnými a distribučnými podnikmi.
10 Transportné sudy 2 roky, ak sa používajú ako meradlá objemu
11Dopravné tanky na mlieko a iné kvapaliny 2 roky, ak sa používajú ako meradlá objemu
12 Meradlá na tekutiny
1. nádobové
a) obchodné (na petrolej, lieh a pod.) -
b) na mlieko s plavákom 2 roky
c) na mlieko a iné tekutiny bez plaváka 2 roky
d) staničné (na benzín a pod.) 2 roky
e) na olej 2 roky
2. prietokové
a) staničné (na benzín a pod.) 2 roky
b) tankové 2 roky
c) na olej 2 roky
3. bubnové 2 roky
13Vodomery 4 roky
14Plynomery
a) mokré 8 rokov
b) suché (membránové) 8 rokov
15 Kontrolné liehové meradlá -
16 Závažia -
a) obchodné bežné 2 roky
b) obchodné presné 2 roky
17 Váhy
a) s rovnoramenným vahadlom
aa) obchodné bežné 2 roky
ab) obchodné presné 2 roky
b) stolné (balančné) 2 roky
Poznámka: Úradnej skúške nepodliehajú tzv. kuchynské váhy, ktoré nemôžu byť v národnom hospodárstve používané a ktoré musia byť označené výrazným nápisom: „LEN PRE DOMÁCNOSŤ".
c) s nerovnoramenným vahadlom s nepremenlivým pomerom ramien (1:10 alebo 1:100) 2 roky
d) minciere 2 roky
e) mostové desatinné a stotinné 2 roky
f) behúňové 2 roky
g) zaraďovacie a preraďovacie 2 roky
h) sklonné 2 roky
ch) samočinné 2 roky
i) na počítanie kusov 2 roky
j) na zisťovanie vlhkosti vláknitých látok 2 roky
k) na zisťovanie škrobnatosti a znečistenia zemiakov 2 roky
l) na zisťovanie znečistenia repy 2 roky
18 Obilné skúšače 1/4 a 1 liter 2 roky
19Trhacie stroje a lisy 2 roky
20 Taxametre a tachometre na prenajímaných automobiloch 2 roky
21 Lekárske a zverolekárske teplomery -
22 Liehomery -
23 Cukromery -
24 Laboratórne muštomery -
25 Butyrometre -
26 Vizskozimetre podľa Englera -
27 Elektromery
a) na jednosmerný prúd 3 roky
b) na striedavý prúd na priame meranie elektrickej energie činnej alebo jalovej, jednosadzbové a viacsadzbové, ak sa nepoužívajú na meranie vo veľkoodbere 10 rokov
c) na striedavý prúd na nepriame meranie elektrickej energie činnej alebo jalovej, alebo jej priame meranie vo veľkoodbere, ďalej lektromery s grafickým záznamom alebo s meračom maxima 3 roky
28 Meracie transformátory prúdu a napätia 15 rokov