Vyhláška č. 3/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o doplnení vyhlášky Ministerstva informácií a osvety č. 39/1951 Ú. l. I. (č. 58/1951 Ú. v. I.), ktorou sa vydávajú tlačové predpisy

Čiastka 2/1960
Platnosť od 29.01.1960 do31.12.1966
Účinnosť od 29.01.1960 do31.12.1966
Zrušený 81/1966 Zb.

3

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a kultúry

z 5. januára 1960

o doplnení vyhlášky Ministerstva informácií a osvety č. 39/1951 Ú. l. I. (č. 58/1951 Ú. v. I.), ktorou sa vydávajú tlačové predpisy

Ministerstvo školstva a kultúry ustanovuje v dohode s Ministerstvom vnútra podľa § 2 zákona č. 184/1950 Zb. o vydávaní časopisov a o Zväze československých novinárov v znení zákona č. 44/1958 Zb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva informácií a osvety č. 39/1951 Ú. l. I. (č. 58/1951 Ú. v. I.), ktorou sa vydávajú tlačové predpisy v znení vyhlášky č. 191/1951 Ú. l. I. (č. 232/1951 Ú. v. I.), sa doplňuje takto:

Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý znie:

㤠9a

(1) Žiadosti o oprávnenie na vydávanie časopisov podľa § 5, ako aj súhlas na zmeny dotýkajúce sa podmienok, za ktorých sa vydavateľovi udelilo oprávnenie na vydávanie časopisu (§ 6 ods. 1), vybavuje pri okresných novinách a pri závodných časopisoch odbor školstva a kultúry rady príslušného krajského národného výboru; pritom zodpovedá za dodržanie plánom určeného množstva papieru.

(2) Súhlas na vydanie osobitného čísla (osobitného vydania) pri časopisoch uvedených v odseku 1 dáva odbor školstva a kultúry rady príslušného krajského národného výboru, ktorý pri týchto časopisoch vykonáva tiež pôsobnosť podľa § 8.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Kahuda v. r.