Nariadenie vlády č. 28/1960 Zb.Vládne nariadenie o dodatkovej dovolenke zamestnancov

Čiastka 12/1960
Platnosť od 04.04.1960 do31.12.1965
Účinnosť od 01.01.1960 do31.12.1965
Zrušený 65/1965 Zb.

OBSAH

28

VLÁDNE NARIADENIE

z 18. marca 1960

o dodatkovej dovolenke zamestnancov

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 6 zákona č. 81/1959 Zb. o platenej dovolenke na zotavenie:


§ 1

(1) Za zamestnancov, ktorí konajú práce zdraviu škodlivé alebo obzvlášť obťažné (§ 6 zákona), sa považujú zamestnanci

a) pracujúci s otvorenými žiaričmi na pracoviskách II. a III. kategórie podľa ČSN, včítane práce pri reaktoroch a v oblasti primárneho okruhu, pri prístrojoch na prečerpávanie radónu a v zdravotníctve pri liečebnom zavádzaní uzavretých žiaričov a ďalej pracujúci pri úprave rádioaktívnych surovín, pokiaľ na týchto pracoviskách dávky ionizujúceho žiarenia sú obzvlášť vysoké;

b) v zariadeniach pre liečenie tuberkulózy, ktorí vykonávajú röntgenovú diagnostiku po viacej než 3 hodiny denne v mesačnom priemere;

c) ktorí trvale pracujú v laboratóriách s vysokovirulentným materiálom;

d) ktorí trvale pracujú v tuberkulóznych liečebniach a tuberkulóznych lôžkových i ambulantných oddeleniach ústavov národného zdravia, v ktorých sa ošetrujú nemocní s nákazlivou formou TBC, a v Bangových izolátoch;

e) pracujúci pod vplyvom RTG žiarenia a s ostatnými uzavretými žiaričmi, pracujúci v zdravotníckych zariadeniach pri práci s radónom a pracujúci na pracoviskách pre ťažbu rádioaktívnych surovín, pokiaľ v týchto prípadoch nemožno zabrániť prekročeniu 1/5 najvyššie prípustnej dávky žiarenia a zamestnanci na týchto pracoviskách pracujú nepretržite po dobu dlhšiu ako 3 roky;

f) ktorí trvale pracujú v infekčných zložkách zdravotníckych a veterinárnych zariadení, v laboratóriách a na pracoviskách slúžiacich prevažne na vyšetrenie alebo spracovanie infekčných materiálov;

g) pracujúci pri priamom ošetrovaní alebo obsluhe duševne chorých;

h) vyslaní na dlhodobý výkon prác do tropických oblastí alebo inak zdravotne obťažných oblastí, pokiaľ v týchto oblastiach pracujú nepretržite po dobu dlhšiu ako jeden rok.

(2) Zoznamy druhov prác, prípadne pracovísk podľa odseku 1 písm. a) a e) vydá kompetentný ústredný úrad v dohode s Ministerstvom zdravotníctva a Ústrednou radou odborov a zoznamy druhov prác, prípadne pracovísk podľa písm. c) a f) Ministerstvo zdravotníctva v dohode s Ústrednou radou odborov.

§ 2

(1) Zamestnancom uvedeným v § 1 ods. 1 sa dovolenka podľa § 2 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 zákona predlžuje o jeden kalendárny týždeň.

(2) Zamestnancom, ktorí sú pri prácach uvedených v § 1 ods. 1 zamestnaní len časť kalendárneho roku, prislúcha za každých 25 takto odpracovaných dní pomerná časť dodatkovej dovolenky, a to aj vtedy, ak im nevznikol nárok na riadnu dovolenku.

(3) Aby dodatková dovolenka splnila svoj účel, musí sa zamestnancom vždy prednostne poskytnúť (§ 13 ods. 5 zákona) a nesmie sa krátiť (§ 8 ods. 3 zákona).


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1960; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Generál armády Lomský v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štrougal v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Brabec v. r.

Inž. Černý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.