Vyhláška č. 192/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva spotrebného priemyslu o zmene vyhlášky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov spotrebného priemyslu

Čiastka 84/1960
Platnosť od 30.12.1960 do30.06.1964
Účinnosť od 01.01.1961 do30.06.1964
Zrušený 109/1964 Zb.

OBSAH

192

VYHLÁŠKA

Ministerstva spotrebného priemyslu

z 23. decembra 1960

o zmene vyhlášky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov spotrebného priemyslu

Ministerstvo spotrebného priemyslu v dohode s Ministerstvom vnútorného obchodu a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 192 zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spotrebného priemyslu č. 181/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov spotrebného priemyslu, sa mení takto:

1. Ustanovenie § 15 ods. 4 znie:

„Organizácie vnútorného obchodu sú povinné uzavierať dodávkové zmluvy na exportné súbehy textilného tovaru vznikajúce pri výrobe pre vývoz v množstve, ktoré na ne pripadá podľa odseku 1, a konfekciu a bielizeň vyrobenú preukázateľne z exportných súbehov. Táto povinnosť sa nevzťahuje na exportné súbehy výrobkov exotických a úplne nevhodných pre tuzemsko.

Podrobnosti sú upravené dohodou uzavretou medzi ministerkou spotrebného priemyslu a ministrami zahraničného a vnútorného obchodu; text tejto dohody sa zaslal všetkým zúčastneným organizáciám a je aj uverejnený v Inštrukciách Ministerstva spotrebného priemyslu čiastka 60/38 z roku 1960.“

2. Ustanovenie § 38 ods. 1 znie:

„Pre uzavieranie dodávkových zmlúv na exportné súbehy výrobkov sklárskych a keramických organizáciami vnútorného obchodu platí ustanovenie § 15 obdobne.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1961.


Ministerka:

Machačová v. r.