Vyhláška č. 191/1960 Zb.Vyhláška Predsedu vlády ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o zmenách v organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov

Čiastka 84/1960
Platnosť od 30.12.1960 do31.12.2003
Účinnosť od 30.12.1960 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1961.

191

VYHLÁŠKA PREDSEDU VLÁDY

z 24. decembra 1960,

ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o zmenách v organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov


Predseda vlády vyhlasuje podľa § 63 ods. 1 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov pripojené opatrenie Ústrednej rady odborov z 21. decembra 1960 o zmenách v organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov vydané so súhlasom vlády Československej socialistickej republiky.


Široký v. r.


OPATRENIE ÚSTREDNEJ RADY ODBOROV

z 21. decembra 1960

o zmenách v organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov

Ústredná rada odborov ustanovuje so súhlasom vlády Československej socialistickej republiky podľa § 63 ods. 1 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov:

Čl. I

V súlade s prestavbou územnej organizácie Československej socialistickej republiky a s novou úpravou výstavby a pôsobnosti národných výborov novo sa upravila i pôsobnosť a zodpovednosť orgánov Revolučného odborového hnutia, najmä okresných a krajských odborových rád tak, aby sa riadenie odborovej práce čo najviac priblížilo základným organizáciám Revolučného odborového hnutia a závodom. Preto sa mení i organizácia a vykonávanie nemocenského poistenia zamestnancov a základ jeho riadenia a správy sa prenáša do okresov.

Čl. II

Opatrenie Ústrednej rady odborov z 22. decembra 1958 o organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov, uverejnené vyhláškou predsedu vlády č. 91/1958 Zb. sa mení a doplňuje takto:

1. § 6 ods. 2 znie:

(2) Nemocenské poistenie zamestnancov malých závodov (§ 5 ods. 2) a iných občanov, poistenie ktorých nemožno vykonávať v žiadnom závode, sa vykonáva v okresných odborových radách; pritom platia odchýlky určené v šiestej časti."

2. Do § 7 sa vkladá nový odsek 5 tohto znenia:

(5) Ak sú zamestnanci niektorých závodov združení v miestnej organizácii Revolučného odborového hnutia, miestny výbor a komisia národného poistenia tejto miestnej organizácie plnia pri vykonávaní ich poistenia v medziach určených smernicami Ústrednej rady odborov úlohy, ktoré inak patria závodnému výboru a komisii národného poistenia v závode."

3. § 8 včítane nadpisu znie:

㤠8

Orgány odborových sväzov

Okresné, krajské (mestské) a ústredné výbory odborových sväzov prejednávajú otázky nemocenského poistenia, starostlivosti o zdravie pracujúcich a sociálneho zabezpečenia z hľadiska úloh a potrieb svojho odborového sväzu; pritom sa spravujú uzneseniami a smernicami Ústrednej rady odborov."

4. § 9 včítane nadpisu znie:

㤠9

Okresná odborová rada

(1) Okresná odborová rada riadi, organizuje a spravuje v okrese nemocenské poistenie a kontroluje jeho vykonávanie.

(2) Okresná odborová rada pri výkone svojej pôsobnosti na úseku nemocenského poistenia v okrese najmä:

a) stará sa o správne vykonávanie nemocenského poistenia a hospodárenie s jeho prostriedkami a riadi a kontroluje činnosť odborových orgánov a činnosť závodov na tomto úseku,

b) prejednáva s okresným národným výborom a s okresnými orgánmi spoločenských organizácií otázky starostlivosti o zdravie pracujúcich, otázky sociálneho zabezpečenia a iné otázky súvisiace s vykonávaním nemocenského poistenia,

c) zabezpečuje v odbore nemocenského poistenia jednotný výklad platných predpisov a jednotnú prax v súlade s týmito predpismi a s pokynmi Ústrednej rady odborov a krajskej odborovej rady,

d) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam odborových orgánov v závodoch v dávkových veciach nemocenského poistenia (§§ 35 a nasl.),

e) rozhoduje v sporných otázkach poistného pomeru (§ 43 ods. 1),

f) ukladá platenie prirážky k poistnému (§ 27),

g) zaujíma záväzné stanovisko v prípadoch, v ktorých závod pozastavil výplatu dávky (§ 16 ods. 2),

h) vykonáva nemocenské poistenie zamestnancov malých závodov.

(3) Vo veciach nemocenského poistenia je okresná odborová rada príslušná pre všetky závody a malé závody, ktoré majú sídlo v obvode jej pôsobnosti.

(4) V obvodoch hlavného mesta Prahy patrí pôsobnosť okresnej odborovej rady obvodným odborovým radám. Obvodné odborové rady však nevykonávajú nemocenské poistenie zamestnancov malých závodov (§ 10 ods. 4 a § 49); inak pre ne platia ustanovenia o okresných odborových radách.

(5) Na zabezpečenie úloh uvedených v predchádzajúcich odsekoch v okresnej (obvodnej) odborovej rade sa zriaďuje okresná (obvodná) správa nemocenského poistenia.

(6) Za plnenie svojich úloh na úseku nemocenského poistenia okresná odborová rada zodpovedá krajskej odborovej rade a obvodná odborová rada Pražskej odborovej rade."

5. § 10 včítane nadpisu znie:

㤠10

Krajská odborová rada

(1) Krajská odborová rada riadi, organizuje a spravuje v kraji nemocenské poistenie a kontroluje jeho vykonávanie.

(2) Krajská odborová rada pri výkone svojej pôsobnosti na úseku nemocenského poistenia v kraji najmä:

a) stará sa o správne vykonávanie nemocenského poistenia a riadi a kontroluje činnosť okresných odborových rád a krajských výborov odborových sväzov na tomto úseku,

b) prejednáva s krajským národným výborom a s krajskými orgánmi spoločenských organizácií otázky starostlivosti o zdravie pracujúcich, otázky sociálneho zabezpečenia a iné otázky súvisiace s vykonávaním nemocenského poistenia,

c) zabezpečuje v odbore nemocenského poistenia jednotný výklad platných predpisov a jednotnú prax v súlade s týmito predpismi a s pokynmi Ústrednej rady odborov,

d) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam okresných odborových rád v dávkových aj iných veciach nemocenského poistenia,
e) vedie register závodov (§ 13),

f) vyberá, predpisuje a vymáha poistné a penále a vyberá a vymáha prirážku k poistnému,

g) spravuje prostriedky nemocenského poistenia, kontroluje hospodárenie s nimi, na základe zistených závad predpisuje závodom a malým závodom na úhradu sumy, o ktoré sa tieto prostriedky skrátili, a vymáha ich od nich.

h) zisťuje škody vzniknuté pri vykonávaní nemocenského poistenia a vymáha ich náhrady,

i) vedie účtovnú evidenciu nemocenského poistenia a zostavuje predpísané účtovné výkazy,

j) pripravuje podklady pre zostavenie rozpočtu nemocenského poistenia a kontroluje jeho plnenie.

(3) Vo veciach nemocenského poistenia je krajská odborová rada príslušná pre všetky závody a malé závody, ktoré majú sídlo v obvode jej pôsobnosti.

(4) Na území hlavného mesta Prahy patrí pôsobnosť krajskej odborovej rady Pražskej odborovej rade. Pražská odborová rada okrem toho vykonáva nemocenské poistenie zamestnancov malých závodov, ktoré majú sídlo na území hlavného mesta Prahy; pritom plní aj úlohy, ktoré inak v tomto poistení patria okresnej odborovej rade (§ 49). Kde sa v ustanoveniach o nemocenskom poistení hovorí o krajskej odborovej rade, rozumie sa tým i Pražská odborová rada.

(5) Na zabezpečenie úloh uvedených v predchádzajúcich odsekoch sa v krajskej odborovej rade zriaďuje krajská správa nemocenského poistenia (v Pražskej odborovej rade Pražská správa nemocenského poistenia).

(6) Za plnenie svojich úloh na úseku nemocenského poistenia krajská odborová rada zodpovedá Ústrednej rade odborov."

6. Nadpis v § 12 znie: „Úlohy a zodpovednosť závodu a jeho nadriadených orgánov."

7. Do § 12 sa vkladá nový odsek 7 tohto znenia:

(7) Ústredné úrady a orgány, národné výbory, pokiaľ ide o závody nimi riadené, a iné orgány nadriadené závodom zabezpečujú, aby závody riadne plnili úlohy zverené im pri vykonávaní nemocenského poistenia a odstraňovali zistené závdy. Vydávajú na to po prerokovaní s príslušným orgánom Revolučného odborového hnutia potrebné pokyny pre podriadené organizácie a starajú sa o sústavné zvyšovanie kvalifikácie hospodárskych pracovníkov vo veciach nemocenského poistenia."

8. § 16 ods. 2 znie:

(2) Vedúci závodu, prípadne pracovník oprávnený na jeho zastupovanie, pozastaví výplatu dávky, ak sa priznala v rozpore s platnými predpismi alebo v nesprávnej výške, a predloží vec na rozhodnutie závodnému výboru. Ak závodný výbor neuzná stanovisko vedenia závodu, závod predloží vec na posúdenie okresnej odrobovej rade. Jej stanovisko je záväzné pre závod i pre odborové orgány v závode."

9. § 27 včítane nadpisu znie:

㤠27

Prirážka k poistnému

(1) Ak nevyhovuje zariadenie závodu podľa právoplatného rozhodnutia orgánu inšpekcie práce alebo orgánu odborného technického dozoru predpisom o bezpečnosti pri práci alebo podľa právoplatného rozhodnutia orgánmi štátnej zdravotnej správy predpisom zdravotníckym, môže okresná odborová rada závodu uložiť platenie prirážky k poistnému.

(2) Prirážka sa ukladá až do 50 % sadzby poistného. Platí sa od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k rozhodnutiu o nedostatkoch v zariadení závodu. Ak sa určila lehota na odstránenie nedostatkov, platí sa prirážka od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom lehota bezvýsledne prešla. Povinnosť platiť prirážku zaniká uplynutím posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom nedostatky v zariadení závodu sa odstránili; odstránenie závod preukáže potvrdením orgánu, ktorý o nedostatkoch rozhodol.

(3) Uloženú prirážku je závod povinný vykazovať a uhradzovať pravidelne za každý kalendárny mesiac spolu s poistným príslušnej krajskej odborovej rade.

(4) Pre prirážku k poistnému platia obdobne ustanovenia o poistnom."

10. § 40 znie:

(1) Ak rozhodla komisia národného poistenia alebo dielenská komisia národného poistenia, prípadne dielenský výbor, predložia odvolanie závodnému výboru. Závodný výbor môže odvolaniu sám vyhovieť. Ak mu nevyhovie v plnom rozsahu do 15 dní, predloží ho bez meškania okresnej odborovej rade.

(2) Ak rohodol priamo závodný výbor, predloží odvolanie, pokiaľ mu sám v plnom rozsahu do 15 dní nevyhovie, bez meškania príslušnej okresnej odborovej rade.

(3) Okresná odborová rada odvolanie prejedná a rozhodne o ňom."

11. § 41 znie:

„Proti rozhodnutiu okresnej odborovej rady možno podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia ďalšie odvolanie ku krajskej odborovej rade. Rozhodnutie krajskej odborovej rady je konečné."

12. § 43 včítane nadpisu znie:

㤠43

Rozhodovanie okresnej a krajskej odborovej rady

(1) O vzniku, trvaní alebo zániku poistenia (poistného pomeru), o druhu poistného pomeru a o iných otázkach poistného pomeru rozhoduje v sporných prípadoch okresná odborová rada. Okresná odborová rada ukladá tiež platenie prirážky k poistnému.

(2) Proti rozhodnutiu okresnej odborovej rady vo veciach uvedených v odseku 1 možno podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie. Odvolanie predloží okresná odborová rada na rozhodnutie krajskej odborovej rade.

(3) Krajská odborová rada rozhoduje

a) o poistnom a o penále,

b) o odvolaniach proti rozhodnutiam okresnej odborovej rady vo veciach uvedených v odseku 1.

(4) Rozhodnutie vo veciach uvedených v predchádzajúcich odsekoch sa vydáva písomne. Musí obsahovať označenie orgánu, ktorý ho vydal, rozhodovací výrok, jeho stručné odôvodnenie, dátum vydania a poučenie o opravnom prostriedku.

(5) Rozhodnutie podľa predchádzajúcich odsekov sa doručuje občanom a organizáciám, k torých sa priamo dotýka. Rozhodnutie vo veciach poistného pomeru sa doručuje vždy ako občanovi, o ktorého pomer ide, tak i závodu, pre ktorý je alebo bol činný, prípadne v ktorom by sa malo vykonávať jeho poistenie. Rozhodnutie o prirážke k poistnému sa oznamuje tiež orgánu, ktorý rozhodol o nedostatkoch, z dôvodov ktorých sa prirážka ukladá."

13. § 44 včítane nadpisu znie:

㤠44

Opravné konanie pred súdmi

Proti rozhodnutiu krajskej odborovej rady v iných než dávkových veciach možno podať opravný prostriedok k súdu. O príslušnosti a konaní platia ustanovenia občianskeho súdneho poriadku o veciach nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia (poistenia)."

14. § 48 včítane nadpisu znie:

㤠48

Platnosť predpisov

Pre vykonávanie nemocenského poistenia zamestnancov malých závodov platia ustanovenia tohto opatrenia s odchýlkami určenými v tejto časti. Neplatia však pre ne ustanovenia § 12 ods. 1 až 4, § 13 a §§ 15 až 17."

15. § 49 včítane nadpisu znie:

§ 49

Okresná odborová rada

Pri vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov malých závodov okresná odborová rada okrem úloh uvedených v § 9 plní primerane tiež úlohy, ktoré inak majú pri vykonávaní poistenia odborové orgány v závode, ako aj úlohy, ktoré pritom majú závody. Na území hlavného mesta Prahy plní i tieto úlohy Pražská odborová rada."

16. § 50 včítane nadpisu znie:

§ 50

Ohlášky na poistenie

(1) Malý závod nepodáva prihlášky, odhlášky a hlásenia zmien do registra závodov.

(2) Malý závod je povinný prihlásiť na okresnej odborovej rade na predpísanom tlačive zamestnanca na poistenie do 7 dní odo dňa vstupu do zamestnania a uviesť na prihláške, ak je ku vzniku pracovného pomeru predpísaný súhlas okresného národného výboru, údaje o udelení tohto súhlasu. Taktiež je povinný odhlásiť na okresnej odborovej rade zamestnanca, s ktorým sa rozviazal pracovný pomer alebo ktorý bol premiestnený do iného závodu (malého závodu), a to do 7 dní odo dňa rozviazania pracovného pomeru alebo premiestnenia. Malý závod na území hlavného mesta Prahy podáva tieto hlásenia Pražskej odborovej rade.

(3) Ak neprihlási alebo neodhlási malý závod zamestnanca v lehote určenej v predchádzajúcom odseku, môže okresná odborová rada (Pražská odborová rada) uložiť malému závodu penále vo výške od 10 Kčs až do 1000 Kčs. Uložené penále je malý závod povinný odviesť krajskej odborovej rade (Pražskej odborovej rade)."

17. § 53 včítane nadpisu znie:

㤠53

Konania vo veciach nemocenského poistenia zamestnancov malých závodov

Pre konanie vo veciach nemocenského poistenia zamestnancov malých závodov platia primerane ustanovenia piatej časti. Pre konanie v dávkových veciach platia pritom tieto odchýlky:

1. Nárok na dávky sa uplatňuje na okresnej odborovej rade (okresnej správe nemocenského poistenia), na území hlavného mesta Prahy na Pražskej odborovej rade (Pražskej správe nemocenského poistenia).

2. V dávkových veciach rozhoduje dávková komisia, ktorú zriaďuje okresná odborová rada (Pražská odborová rada) podľa smerníc Ústrednej rady odborov.

3. O odvolaní proti rozhodnutiu dávkovej komisie okresnej odborovej rady rozhoduje okresná odborová rada; proti jej rozhodnutiu možno podať odvolanie ku krajskej odborovej rade, ktorej rozhodnutie je konečné.

4. O odvolaní proti rozhodnutiu dávkovej komisie Pražskej odborovej rady rozhoduje Pražská odborová rada; jej rozhodnutie je konečné."

18. § 54 znie:

„Ustanovenia tejto časti platia primerane pre vykonávanie nemocenského poistenia občanov, u ktorých nie je daná príslušnosť okresnej odborovej rady (Pražskej odborovej rady) podľa sídla malého závodu. Príslušná je tu okresná odborová rada, v obvode ktorej má takýto občan bydlisko; ak má bydlisko na území hlavného mesta Prahy, je príslušná Pražská odborová rada."

Čl. III

Prechodné ustanovenia

(1) Ustanovenia tohto opatrenia o opravnom konaní v dávkových veciach nemocenského poistenia (§§ 39 až 42) platia i pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam odborových orgánov v dávkových veciach vydaným pred 1. januáraom 1961, o ktorých do tohto dňa sa nerozhodlo. Ak sa však opravný prostriedok proti rozhodnutiam odborového orgánu pred 1. januárom 1961 už predložil krajskému výboru odborového sväzu, rozhodne o ňom tento krajský výbor.

(2) Rozhodnutia a úpravy vykonané pred 1. januárom 1961 v zhode s ustanoveniami tohto opatrenia považujú sa za vykonané podľa tohto opatrenia.

Čl. IV

Účinnosť

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1961.

Predseda Ústrednej rady odborov:

Zupka v. r.