Vyhláška č. 168/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou etiópskou vládou a o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Etiópskym cisárstvom

(v znení č. 68/1977 Zb.)

Čiastka 73/1960
Platnosť od 30.11.1960 do24.06.1979
Účinnosť od 17.05.1977 do24.06.1979
Zrušený 131/1979 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa článku V Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi vládou Československej republiky a Cisárskou etiópskou vládou a článku 10 Dohody o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Etiópskym cisárstvom Dohody nadobudli platnosť 11. mája 1960.

168

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 22. októbra 1960

o Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou etiópskou vládou a o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Etiópskym cisárstvom

Dňa 11. decembra 1959 boli v Addis Abebe podpísané Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi vládou Československej republiky a Cisárskou etiópskou vládou a Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Etiópskym cisárstvom.

Obidve Dohody schválila vláda 15. januára 1960.

Schválenie oboch Dohôd vládou Československej republiky bolo oznámené nótou z 22. apríla 1960 a jej schválenie Cisárskou etiópskou vládou bolo oznámené nótou z 11. mája 1960.

Podľa článku V Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi vládou Československej republiky a Cisárskou etiópskou vládou a článku 10 Dohody o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Etiópskym cisárstvom Dohody nadobudli platnosť 11. mája 1960.

České znenie Dohôd sa vyhlasuje súčasne.*)

V z. dr. Gregor v. r.

DOHODA

o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Etiópskym cisárstvom

Vláda Československej republiky a vláda Etiópskeho cisárstva prajúc si prehľbiť priateľstvo medzi národmi oboch krajín a usilujúc o rozvoj spolupráce v oblasti vedy, školstva a kultúry, rozhodli sa dojednať túto Dohodu a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej republiky

pána Júliusa Ďuriša, ministra financií,

vláda Etiópskeho cisárstva

J. E. Ato Yilma Deressa, ministra zahraničných vecí,

ktorí vymeniac si svoje plnomocenstvá, ktoré zistili v úplnom poriadku a v náležitej forme, dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj kultúrnych stykov medzi oboma krajinami usporadúvaním hudobných a divadelných predstavení, prednášok, umeleckých a vedeckých výstav, návštevami kultúrnych a umeleckých skupín a podporovaním spolupráce medzi oficiálnymi vedeckými ústavmi a umeleckými sväzmi.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj spolupráce a výmenu informácií medzi vedeckými, kultúrnymi, školskými a zdravotníckymi inštitúciami a za tým účelom budú uľahčovať vzájomné návštevy univerzitných profesorov, učiteľov odborných škôl, ako aj členov uvedených inštitúcií.

Článok 3

Zmluvné strany umožnia poskytovaním štipendií a iných výhod prostredníctvom oboch príslušných ministerstiev spravujúcich školstvo príslušníkom druhej zmluvnej strany štúdium na svojich vysokých umeleckých a odborných školách.

Článok 4

Každá zo zmluvných strán uváži otázku uznávania diplomov a hodností udelených druhou zmluvnou stranou; ak to uznajú zmluvné strany za nutné, dojednajú za tým účelom osobitnú dohodu.

Článok 5

Zmluvné strany budú v rámci svojich možností podporovať usporadúvanie športových súťaží medzi príslušníkmi svojich krajín.

Článok 6

Zmluvné strany budú uľahčovať výmenu vedeckých, kultúrnych a umeleckých kníh a publikácií, ako aj filmov.

Článok 7

Zmluvné strany zabezpečia, aby učebnice predpísané pre školy neobsahovali chyby alebo nesprávny výklad o krajine druhej zmluvnej strany.

Článok 8

Každá zo zmluvných strán umožní vydávanie prekladov významných vedeckých, kultúrnych a umeleckých diel autorov druhej zmluvnej strany.

Článok 9

1. Na vykonávanie tejto Dohody budú čas od času vypracované plány kultúrnej spolupráce.

2. Za účelom dojednania týchto plánov obe zmluvné strany vymenujú svojich zástupcov, ktorí budú konať ich menom a zastupovať ich.

Článok 10

1. Táto Dohoda nadobudne platnosť v deň, keď si zmluvné strany potvrdia výmenou nót, že Dohoda bola schválená podľa príslušných ústavných predpisov zmluvných strán.

2. Dohoda zostane v platnosti po dobu dvoch rokov odo dňa nadobudnutia platnosti a bude sa bez ďalšieho predlžovať na konci tohto obdobia o vopred neurčený počet jednoročných období, pokiaľ jedna zo zmluvných strán šesť mesiacov pred uplynutím počiatočného dvojročného obdobia alebo každého ďalšieho jednoročného obdobia neoznámi písomne svoj úmysel Dohodu vypovedať.

Dané v Addis Abebe 11. decembra 1959 vo dvoch vyhotoveniach v jazyku českom, amharskom a anglickom, pričom všetky tri znenia majú rovnakú platnosť okrem prípadu rozdielneho výkladu, kedy je anglické znenie rozhodujúce.

Za Československú republiku:

J. Ďuriš v. r.

Za Etiópske cisárstvo:

Y. Deressa v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.